Проведе се обществено обсъждане на Плана за управление на околната среда за обект: язовир „Луда Яна“ и Пречиствателна станция за питейни води Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Днес 19.08.2016 година в Община Панагюрище се проведе Обществено обсъждане на План за управление на околната среда за обект: язовир „Луда Яна“ и Пречиствателна станция за питейни води.

Планът за управление на околната среда за обект: язовир „Луда Яна“ и Пречиствателна станция за питейни води е неразделна част от Техническия  проект за изпълнение на СМР на обекта.

На проведеното обществено обсъждане, което бе организирано от Община Панагюрище, присъстваха представители на Екип PISA към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представители на фирми от град Панагюрище, представители от Община Панагюрище, Заинтересовани лица и граждани на община Панагюрище.


Общественото обсъждане бе открито от заместник-кметът по стопанските дейности на община Панагюрище инж. Георги Павлов.

Проектът бе представен от инж. Валентин Анастасов – ръководител на Екип PISA към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

В презентацията си инж. Анастасов акцентира на Проект за развитие на общинската инфраструктура, който се изпълнява от Република България в сътрудничество с Международна банка за възстановяване и развитие (Световната банка).

Проектът се състои от 3 Компонента:

Компонент 1: Подпомагане на изпълнението на проекта във връзка с изграждането и рехабилитацията на язовири за питейно водоснабдяване.

Компонент 2: Изготвяне на регионални генерални планове (РГП) за обособените територии на В и К дружествата.

Компонент 3: Завършване на язовири за питейно водоснабдяване (язовир „Пловдивци“ и язовир „Луда Яна“), чието строителство беше спряно през последното десетилетие поради недостатъчно финансиране, рехабилитация на функциониращия язовир „Студена“ и рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник.

Инж. Валентин Анастасов запозна присъстващите с обема и техническите характеристики на всички съоръжения в обхвата на проекта за язовир Луда Яна и Пречиствателна станция за питейни води, който е част от Проект за развитие на общинската инфраструктура.

Язовир „Луда Яна” се намира на около 2 km североизточно от град Панагюрище на река Луда Яна. Основните съоръжения на хидровъзел „Луда Яна” са: язовирна стена, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). Водоснабдителната система „Луда Яна” град Панагюрище е предвидена с възможност да осигури нормално водоснабдяване на гр.Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, мина „Радка”, площадки „Оптикоелектрон” и „Асарел” от община Панагюрище и още пет селища от общини Пазарджик и Стрелча.

Проектант на язовир „Луда Яна“ и Пречиствателна станция за питейни води е ДЗЗД Обединение за проектиране на язовир „Луда Яна“ между „Г. Каравокирис и сътрудници консултанти инженери“ АД и „Едафос консултанти инженери“ АД.

В началото на месец септември 2016 година се очаква да бъде сключен договор за строителство между МРРБ и изпълнителя на обекта, а през месец октомври да стартират строително-монтажните работи на язовира.

В експозето си инж. Анастасов представи Плана за Управление на Околната среда в неговите основни части:

  • Мерки за намаляване на въздействието върху околната среда;
  • План за екологичен мониторинг.

Присъстващите бяха запознати подробно с мерките по намаляване въздействието върху околната среда, предвидени в проекта, които ще се изпълняват както по време на строителството така и по време на експлоатацията на обекта.

По отношение на Плана за екологичен мониторинг бяха представени предвидените параметри за контрол, анализ и отговорности за отделните компоненти  на околната среда /атмосферен въздух, води, почви, шум, отпадъци, растителен и животински свят, здраве и безопасност/.

В заключение инж. Анастасов обобщи ползите от реализирането на проекта:

- Възможност за осигуряване на питейна вода за населените места - град Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, мина „Радка”, площадки „Оптикоелектрон” и „Асарел” от община Панагюрище и още пет селища от общини Пазарджик и Стрелча.

- Регулиране на водния отток и защита от наводнения на подязовирните селища, инфраструктура и обработваеми земи;

- Подобряване на микроклимата в района на язовирното езеро;

- Възможност за устойчиво развитие на региона;

- Разкриване на нови работни места по време на строителството на обекта;

- Осигуряване на постоянна заетост в експлоатацията на язовирната стена и ПСПВ.

Последно променен на Петък, 19 Август 2016 11:04