ИдентификацияНормативни актове Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Нормативни актове

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове в процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите  и юридическите лица. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане по компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите. В законоустановения срок от 30 дни, Община Панагюрище чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mailobshtina@abv.bg или в Център за административно обслужване –  град Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13, Община Панагюрище.

Доклад с мотиви и предварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на животни, птици и устройване на пчелини на територията на община Панагюрище

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на животни, птици и устройване на пчелини на територията на община Панагюрище.


file icon pdf Доклад с мотиви за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба

file icon pdf Проект на Наредба за измененение и допълнение на Наредба


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, ПРИЕТА с Решение № 722/09.09.2019 г. на Общински съвет Панагюрище, Протокол №56.

ВНОСИТЕЛ: НИКОЛА БЕЛИШКИ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Проект

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове в процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите  и юридическите лица. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане по компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите. В законоустановения срок от 30 дни, Община Панагюрище чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: obstina@abv.bg

МОТИВИ:

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


С промяната на закони на различни  нормативни актове бяха извършени редица изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси.

Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище, като подзаконов нормативен акт, има за цел да го доразвие само в предвидените параметри – определяне на конкретни размери  на налозите, а останалите текстове на закона са включени  за по-голяма изчерпателност. Посочените промени касаят именно такива допълващи текстове и не влияят върху нормите, които пряко регламентират определянето  на данъчните ставки.

При изготвянето на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Панагюрище са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемането на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето  размера на местните данъци на територията на община Панагюрище, предвид на гореизложените съображения.

Принципът на обоснованост – предложението за допълнение е подкрепено с факти и доказателства, съобразно Закона за местните данъци и такси.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Панагюрище са публикувани на интернет страницата на община Панагюрище за навременно информиране и предоставяне на становища и предложения на заинтересованите  лица.

Принципът на съгласуваност – проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Панагюрище с мотивите, чрез интернет страницата на община Панагюрище, публично са предоставени на заинтересованите групи, като ще бъдат взети предвид направените в хода на обсъждането становища и предложения.

Принципът  на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - чрез Проекта за Наредба за изменение и допълнение ще се актуализира Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Панагюрище и тя ще съответства на нормативни актове от по-висока степен - Закона за местните данъци и такси.

 

Цел на Наредбата: Целта на приемането на настоящите промени е привеждане на нормативната база на Община Панагюрище  в съответствие  със Закона за местните данъци и такси.


Финансови средства: За прилагане на измененията в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище, не е необходимо разходването на бюджетни средства.


Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганият проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Панагюрище е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби от Закона за местните данъци и такси и др., поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните закони с правото на Европейския съюз. Проектът на Наредбата е съобразен и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство, поради което съответства на Европейското право.

Правни основания: чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, при спазване на изискванията на  чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК.


Фактически основания: Привеждане на нормативната база на Община Панагюрище в съответствие със Закона за местните данъци и такси с цел да се избегне евентуални противоречия между текстовете на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище и Закона за местните данъци и такси.


Приложение: Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Панагюрище.


file icon pdf Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище, приета с Решение № 722/09.09.2019 год., Протокол №56


дата: 13.11.2020 г.


file icon pdf СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Съобщение


На основание чл. 66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Община Панагюрище уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт – проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и траспортиране, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2020 г.

В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Панагюрище предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес: obstina@abv.bg в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Панагюрище на основание чл.66, ал.1 от АПК.


file icon pdf Приложение № 1

file icon pdf Приложение № 2

file icon pdf Доклад

дата: 25.11.2019 г.
file icon pdf Програма за енергийна ефективност 2019-2022 г.

file icon pdf Решение № 612 от 18.12.2018 г.


file icon pdf ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 по ЗЕЕ

file icon pdf ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018 по ЗЕЕ

file icon pdf ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2017 по ЗЕЕ

file icon doc ПРОГРАМА ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

file icon pdf КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ 2020 -2023

file icon pdf Решение № 44 от 13.02.2020 г. на Общински съвет - Панагюрище
Нормативни актове на Общински съвет Панагюрище


file icon pdf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

дата: 04.12.2019 г.

file icon pdf Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

дата: 25.11.2019 г.

file icon pdf Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община ПанагюрищеПоследно променен на Сряда, 07 Април 2021 07:12