ИдентификацияДнес в Общината бяха обсъдени условията за добив на дърва за огрев от населението Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Кметът на община Панагюрище Никола Белишки и директорът на териториално поделение Държавно горско стопанство „Панагюрище“ Петър Тодоров днес /25 август 2015 година/ проведоха среща с кметовете на населени места, на която беше представена и обсъдена цялостната организация за снабдяването на населението с дърва за огрев до края на 2015 година, съобразно Годишния план за ползване на дървесина.

Според указанията за предоставянето на дървесина на физически лица по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1 и 6 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, кметът на общината утвърждава лимити за добив на строителна дървесина и дърва за горене за населените места на територията на общината, на база общ лимит, предоставен от ТП ДГС „Панагюрище“.

На срещата бе взето решение, съгласно утвърдените лимити, кметовете на кметствата в община Панагюрище да изготвят списъци по утвърден образец, които след утвърждаване от кмета на общината да бъдат предоставени в ТП ДГС „Панагюрище“. Всяка последваща промяна в първоначално изготвените списъци /добавяне на имена или замяна на едно лице с друго/ следва да бъде утвърдена от кмета на общината.

Първоначално ще бъде предоставяна за ползване иглолистна дървесина, като добивът й ще стартира от 15 септември 2015 година. Лицата, които са получили иглолистна дървесина, няма да имат право да се записват на по-късен етап за широколистна. Пънове и вършина ще се предоставят неограничено, спрямо предварително изчислените възможности от ТП ДГС „Панагюрище“.

Позволителните за сеч ще се издават от служители на ТП ДГС „Панагюрище“ само на лицата, посочени в списъка, като същите е необходимо да се легитимират с документ за самоличност. Датите и служителите, които ще издават позволителни за сеч, ще бъдат посочвани на информационното табло в стопанството и в кметствата. Лицата, посочени в списъка, е необходимо да осигурят лице, което ще осъществи добива на дървесина, като същото е необходимо да притежава валидно свидетелство за правоспособност за работа с бензиномоторен трион, издадено от КТИ. За моторното превозно средство, с което ще бъдат извозвани добитите дърва, е  необходимо да бъде издадено разрешително за достъп до горски територии, съгласно изискванията на Закона за горите. Разрешителните от този вид ще се издават от ТП ДГС „Панагюрище“ след представяне на талони за валидна гражданска отговорност и за преминат годишен технически преглед на моторните превозни средства, както и документ за регистрация от Общината по постоянен адрес на собственика за пътни превозни средства /каруци/ и за трактори до 15 конски сили. Добитите дърва следва да бъдат транспортирани  само до адреса на лицето, посочено в списъка на правоимащите лица, като същото няма право да ги продава или предоставя на трети лица.

Последно променен на Сряда, 26 Август 2015 13:27