Утвърдени са маломерните паралелки в училищата на община Панагюрище за новата учебна година Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Във връзка с изискване на чл.11, ал.2 от Наредба №7 от 29.12.2000г. на Министерство на образованието и науката на Република България за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, с последно допълнение и изменение в ДВ бр. 17/28.02.2012г. и въз основа на докладни записки от директорите на учебните заведения в община Панагюрище, на проведеното редовно заседание на 6 август 2015 година Общински съвет - Панагюрище взе решение по внесено предложение от Община Панагюрище за утвърждаване на маломерни паралелки в училищата на община Панагюрище за учебната 2015/2016 година.

Процедурата за утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища е ежегодна. Решението на Общински съвет е необходимо, за да се спазят изискванията на Наредба №7 на МОН.

 

През новата учебна година маломерни паралелки в училищата в община Панагюрище ще има, както следва:

1. Основно училище "Отец Паисий" - село Попинци

I клас - 13 ученика;

III клас - 12 ученика;

IV клас - 14 ученика;

V клас - 14 ученика;

VII клас - 14 ученика.

2. Основно училище "Свещ. Недельо Иванов" - село Поибере

I клас - 10 ученика;

II клас - 10 ученика;

III клас - 10 ученика;

IV клас - 9 ученика;

V клас - 14 ученика;

VI клас - 13 ученика;

VII клас - 13 ученика;

VIII клас - 14 ученика.

3. Основно училище "Двайсти април" - град Панагюрище

Vб клас - 12 ученика;

VIIб клас - 12 ученика.

4. Основно училище "Проф. Марин Дринов" - град Панагюрище

VIIIа клас - 17 ученика.

5. Средно общообразователно училище "Нешо Бончев" - град Панагюрище

ХIв клас - профил "Изкуства" - 14 ученика.

 

Дофинансирането на паралелките е до 21% от размера на единния разходен стандарт /1488 лева/ или 312 лева за ученик, което при така утвърдените маломерни паралелки е в общ размер на 24 336 лева /двадесет и четири хиляди триста тридесет и шест лева/ за учебната 2015/2016 година. Сумите са планирани в Бюджет 2015 година на Общината за дофинансиране на маломерни паралелки. Средствата ще бъдат превеждани в съответните образователни институции, след доказана от тях необходимост.