ИдентификацияИзпълнението на проект „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“ е пред финала си Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

 

През месец юли тази година ще приключат строително-монтажните работи по проект „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“.

При реализиране на проекта до момента са изпълнени строително-монтажни работи по следните подобекти:

Подобект 1: Благоустрояване и реконструкция на площад „20-ти април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци”.

Подобект 2: Рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк, между ул. „Кръстьо Гешанов“, източно от р. Луда Яна и северно от кв. 244А.

Подобект 3: Озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река „Луда Яна”, северно от съществуващия пазар, източно от ул. ”Димчо Дебелянов” и южно от УПИ І4402  и УПИ Хобщ.

Подобект 4: Рехабилитация на ул. „Д-р Лонг” от ул. „Макгахан“ до площад „20-ти април” – от о.т. 472 до 474.

Подобект 5: Реконструкция на част от ул. „П. Карапетров“ от о.т.448 до о.т.461 гр. Панагюрище.

Изпълнител на строително монтажните работи е “САГРАДА” ООД, град Пловдив с управители и съдружници г-жа Боряна Панайотова и г-н Димитър Юнаков. Строителният надзор се осъществява от “Полимит консулт” ООД с управител г-н Пенелов.

Предстои въвеждане на обекта в експлоатация и официалното му откриване.

Проектът „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“ се осъществява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-09/2012/035 “ Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот “, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 -2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Последно променен на Сряда, 04 Ноември 2015 09:08