Талантливите деца на Панагюрище и през 2015 година получават материален и морален стимул по проект "Звезден клас" Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

В изпълнение на Програма на Община Панагюрище за определяне условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, изготвена според изискванията на Наредба на Държавната агенция за закрила на детето (ДВ, бр.111/22.12.2003 г.), както и в изпълнение на утвърден от Общински съвет – Панагюрище Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, и през 2015 година талантливи деца от общината получават стимул във финансово и/или морално изражение за постиженията си.

Първата сесия за набиране на документи с искане за подпомагане приключи в края на месец юни тази година. Втората предстои през месец ноември. Класирането се извършва от назначена комисия със заповед на кмета на община Панагюрище в две групи – за индивидуални и групови медалисти от първо, второ и трето място на регионални, областни, национални и световни (международни) състезания.

Средствата за финансово стимулиране и стипендии, както и за реализиране на инициативата на Община Панагюрище за морално признание на високите постижения на талантливите деца на официална церемония по проект "Звезден клас", през 2015 година възлизат на 25 000 лева и са подсигурени от Общинския бюджет, «Асарел-Медет» АД и «Оптикс» АД. По силата на Дарителски договор между „Асарел-Медет” АД и Община Панагюрище от 2012 година, Дарителят  дублира  сумата, която Община Панагюрище определя за стимулиране на даровитите деца. От 2013 година „Оптикс” АД също подкрепи финансово проекта «Звезден клас».