ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9035524 Печат
Написано от Радиана Караджова   

СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ ПО УЛ. "ОДРИН" В ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon doc ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

file icon pdf СКИЦА

file icon pdf СИТУАЦИЯ

file icon pdf ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

file icon pdf ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ.

file icon pdf ДОГОВОР ЗА СМР

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

file icon pdf ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Последно променен на Четвъртък, 11 Декември 2014 13:17