Община Панагюрище кандидатства с проект по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Печат
Написано от Връзки с обществеността   


Община Панагюрище внесе в Държавен фонд „Земеделие“ проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в село Попинци, село Левски и село Баня“ по НАРЕДБА №12 от 25 юли 2016 година за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

Проектното предложение включва следните обекти:

- Реконструкция на улица „Спас Карабойчев“ в село Попинци;

- Рехабилитация на улично платно и изграждане на тротоари на улица „Георги Петков“ в село Левски;

- Рехабилитация на улично платно и изграждане на тротоари на улица „Стоян Каролеев“ в село Баня.

Целта на проектното предложение е подобряване инфраструктурата в селата Попинци, Левски и Баня и превръщането им в приятно място за живеене.

Общата стойност на проектното предложение е 1 945 411,95 лева без ДДС.