Община Панагюрище ще работи в подкрепа на интеграционните политики с План за действие за периода 2015 – 2017 година Печат
Написано от Връзки с обществеността   

“Адекватното планиране и реализиране на социално ориентирани програми е сред приоритетите на местното самоуправление. Доброто познаване на проблемите на уязвимите групи и общности на територията на община Панагюрище е предпоставка за ефективното справяне с тях. В община Панагюрище никога не е имало особено силно ограничаване на отделните етнически общности и това е от голямо значение за изпълнението и надграждането на политиките за социално-икономически и културно интегриране на етносите. Независимо от пол, възраст, раса, етническа, религиозна и културна принадлежност, всички граждани е необходимо да се чувстват уютно в общността – в града или в населените места на общината.” – заяви заместник-кметът “Хуманитарни дейности” на община Панагюрище г-жа Галина Матанова по време на провелото се заседание на Общинския съвет на 21 януари 2015 година.

Разработеният План за действие от Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики е отворен документ, който подлежи на актуализация и следва динамиката на промяната в развитието на различните показатели, които определят възникването на нови потребности. Планираните цели, задачи и дейности в Плана за периода 2015-2017 година, се базират на извършения анализ за изпълнението на дейностите по заложените индикатори от Приоритетите на План за действие на Община Панагюрище за предходния период (2013-2014 година) и констатираните потребности и специфики на местните ромски общности. Спазен е подхода, целящ насочване на усилията на местната власт, бизнеса, неправителствените организации и местната общност към разрешаване на потребностите на маргинализираните групи в общината. Приложен е целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на общата стратегия за борба с бедността и изключването, като не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.  Основните приоритетни области на интеграционната политика са: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост и др.

Реализацията на Плана за действие на Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики за 2015-2017 година е насочен към: подобряване на стандарта и качеството на живот на уязвимите групи; преодоляване на изолацията им; активизиране на гражданското общество за прояви на толерантност, съпричастност и активно социално включване; мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си; популяризиране и прилагане на добри практики и примери в областта на общинските интеграционни политики; иницииране и реализиране на нови иновативни подходи за пълноценно взаимодействие на всички заинтересовани страни в областта на интеграционните политики; информиране и привличане за активен участник в дейностите по интеграцията на уязвимите етнически общности на широката общественост; стимулиране на активен диалог и взаимни действия между Община, бизнес, НПО-та и общността.

С цел системно и непрекъснато събиране и анализиране на информация относно ефективността им в хода на реализацията на интеграционната политика и постигане на поставените цели/резултати в Плана, ще бъде обособено звено за мониторинг на общинско ниво, съобщи заместник-кметът г-жа Матанова на заседанието на Общинския съвет. В случая резултатите от мониторинга и оценките ще подпомогнат разработването на мерки и инструменти за развитие на интеграционната политика. Това е от особено значение за постигане на целите и тяхната дългосрочна устойчивост.

Планът за действие на Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики за 2015-2017 година бе приет от общинските съветници с пълно единодушие и изразена положителна оценка за новия документ.

Последно променен на Четвъртък, 22 Януари 2015 16:10