Към края на месец октомври изпълнението на данъчните приходи в общинския бюджет е на близо сто процента от планираните за годината Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Изпълнението на данъчните приходи е важна предпоставка за осигуряване на планираните приходи в бюджета на Община Панагюрище, с които да се финансират публичните разходи.

Изпълнението на данъчните приходи за периода 1 януари – 31 октомври 2014 година е в размер на 1 212 476 лева, което представлява 98,58% от утвърдения от Общината начален план. За същия период изпълнението на неданъчните приходи, по-конкретно такса „битови отпадъци“, е в размер на 1 190 423 лева, което представлява 90,25% от утвърдения начален план. В сравнение със същия период на 2013 година са събрани повече приходи с общо 406 858 лева.

Резултатите от работата на отдел „Местни данъци и такси“ на Общинска администрация – Панагюрище бяха обявени от кмета Никола Белишки по време на публично представяне на Отчет за изпълнението на Програмата за управление на община Панагюрище през третата година от мандат 2011 -2015 година, състояло се на 17 ноември 2014 година в сградата на общината.

Постъпилите приходи в Общината от неплатени данъчни задължения за минали години и лихви за просрочването им са в размер на 419 442 лева, като от тях 339 432 лева са от физически лица и 80 010 лева – от юридически лица. Това стана възможно, след като от отдел „Местни данъци и такси“ на Общинска администрация – Панагюрище бяха изпратени над 3 600 броя Покани за доброволно изпълнение по чл. 182, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 20 159 броя Съобщения на физически и юридически лица за размера на дължимите местни данъци и такси със сроковете за тяхното погасяване. В данъчните съобщения за първи път бяха включени и задълженията за данък върху превозните средства, както и информация за неплатените задължения за минали години и начислените лихви, описани поотделно за всеки конкретен имот или превозно средство.