В община Панагюрище се проведе публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

В сградата на Община Панагюрище вчера (17 ноември 2014 година) се проведе публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, чрез заем от Фонд ФЛАГ.

На срещата на ръководството на общината с местната общност, кметът Белишки представи информация за предназначението на дълга, като подчерта, че средствата ще бъдат предназначени за мостово финансиране и собствено участие за финализиране  на   проекти по Оперативна програма „Околна среда“, финансирани от фондовете на Европейския съюз, за които община Панагюрище е подписала договори за безвъзмездна финансова помощ.

Изпълняваните проекти от Община Панагюрище по Оперативна програма “Околна среда” са “Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище” по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-СО43 и “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-СО12.

Максималният размер на дълга е 10 000 000 лева. Срокът за погасяване е не повече от 48 /четиридесет и осем/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит,  с възможност за предсрочно погасяване  на части, без такса за предсрочно погасяване. Източниците на финансиране са собствени приходи и чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно договорите за безвъзмездна финансова помощ. Максималният лихвен процент е шестмесечен ЕUROBOR, плюс максимална добавка 5.078 %. Начисляват се и други такси, лихви, неустойки, разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. Обезпечаването е чрез учредяване на залог върху вземанията на Общината от договорите за безвъзмездна финансова помощ и  собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг.

Кметът Никола Белишки подчерта, че един от основните проблеми при реализирането на двата проекта през настоящата година, е спирането на средствата по Оперативна програма „Околна среда“ още в края на 2013 година. Това се отрази върху разплащането с фирмите изпълнители и респективно сроковете на изпълнение на проектите. Ситуацията се усложни допълнително, след като от месец април и фонд ФЛАГ преустанови финансирането на проекти по ОПОС.

С предоставената нова възможност за заем от Фонда, Община Панагюрище ще направи необходимото временно финансиране по двата проекта. Според условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините от Фонд ФЛАГ, утвърдени с МП №197/11.07.2014г. и разработената методика за класиране, Община Панагюрище е с много висок кредитен рейтинг и се нарежда на четвърто място в страната.

Необходимостта от временно финансиране по проектите е породено от изискванията на Оперативната програма бенифициентите по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да финансират на 100% разплащането с изпълнителите и доставчиците по проектите, след което Управляващият орган на ОПОС верифицира и възстановява разходите.

Постоянната комисия на Общински съвет по бюджет и икономика на Общината вече е разгледала предложението на Общинска администрация и е дала принципното си съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Панагюрище, чрез заем от Фонд ФЛАГ. Това стана ясно от изказването на председателя на комисията г-н Илия Анчев по време на обсъждането вчера. Предстои Общински съвет – Панагюрище на свое заседание да вземе Решение за поемане на дългосрочен общински дълг.