Решение № 575(1) от 26.08.2014 г. Печат Е-мейл

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 575(1)

гр.Панагюрище, 26.08.2014 год.

 

Със ЗАПОВЕД № 575 от 11.09.2013 г., на Кметът на Община Панагюрище, на основание чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205, т.3 от Закона за устройство на територията за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, представляваща довеждащ път до площадката за изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча, по влязъл в сила Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №ТУ-219/29.07.2011 год., на Областния управител на Пазарджишка област, е отчужден в полза на Община Панагюрище част от следния недвижим имот – частна собственост, а именно:

Реална част /незастроена/ от Поземлен имот с идентификатор №55302.83.543 /петдесет и пет хиляди триста и две точка осемдесет и три точка петстотин четиридесет и три/ в местността „Каменния мост” в землището на град Панагюрище, общ.Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване 0.900 дка /деветстотин кв. м./, при граници на частта за отчуждаване: Поз. имот с идентификатор №55302.83.539,  Поз. имот с идентификатор №55302.83.542, Поз. имот с идентификатор №55302.83.545, Поз. имот с идентификатор №55302.83.546, Поз. имот с идентификатор №55302.83.551, Поз. имот с идентификатор №55302.83.544, Поз. имот с идентификатор №55302.83.552, Поз. имот с идентификатор №55302.83.541 и Поз. имот с идентификатор №55302.83.540.

Имотът е собственост на наследници на Стоян Петков Чуклев – бивш жител на гр.Панагюрище, а именно – Петко Пенчев Ляхов /с дял 1/6/, ЕГН .......... от гр.Пловдив, Стоян Пенчев Ляхов /с дял 1/6/, ЕГН .......... от гр.Пловдив, Стефан Спасов Мачев /с дял 1/3/, ЕГН .......... от гр.София, Георги Иванов Дееничин /с дял 1/6/, ЕГН .......... от гр.София, Парашкева Стоянова Дееничина /с дял 1/12/, ЕГН .......... от гр.Панагюрище и Иван Димитров Дееничин /с дял 1/12/, ЕГН .......... от гр.Панагюрище.

При служебна проверка се установи следното:

В обстоятелствената част на ЗАПОВЕД № 575 от 11.09.2013 г., на Кметът на Община Панагюрище е допусната очевидна фактическа грешка, като вместо  по влязъл в сила Подробен устройствен план, одобрен с Решение №201 от 04.10.2012 г., на  Общински съвет- Панагюрище е записано одобрен със Заповед №ТУ-219/29.07.2011 год., на Областния управител.

В конкретния случай е налице очевидна фактическа грешка, по смисъла на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), която намира израз в несъответствие между формираната и изразена в административния акт воля.

Предвид изложеното следва да се има предвид, че Закона за общинската собственост,  не съдържа разпоредби, уреждащи отношенията за отстраняване на допусната фактическа грешка в процеса на взимане на решението, с оглед на което при наличие на такива хипотези е приложим общият режим, уреден в АПК.

Съгласно чл. 62, ал. 2 от АПК органът издал административния акт може да поправи очевидна фактическа грешка, за което следва да съобщи на заинтересованите лица, като кодексът не регламентира срок за това. Поправянето на тази грешка от административния орган предполага разкриване на вече формираната действителна воля, а не изменение на административния акт. За действителната воля може да се преценява по мотивите към акта. Видно е, че в конкретния случай е налице техническа грешка.

Съгласно правната теория и съдебната практика, вследствие на поправката на очевидна фактическа грешка, първоначалният административен акт и административният акт - решение за поправяне на грешката, образуват едно цяло.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК

Р Е Ш И Х:

 

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в обстоятелствената част на ЗАПОВЕД № 575 от 11.09.2013 г., на Кметът на Община Панагюрище, като по влязъл в сила Подробен устройствен план, вместо одобрен със Заповед №ТУ-219/29.07.2011 год., на Областния управител, да се чете одобрен с Решение №201 от 04.10.2012 г., на  Общински съвет- Панагюрище

На основание чл.62 ал.2 от АПК във връзка с чл.25, ал.3 от Закона за общинската собственост настоящото решение да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл.62 ал.2 от АПК настоящото решение подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

 

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на Община Панагюрищe

file icon pdf Решение № 575(1) от 26.08.2014 г.

Последно променен на Сряда, 27 Август 2014 06:50