ОБЯВЛЕНИЯ ЗА КОНКУРСИ И ПОДБОРИ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


СЪОБЩЕНИЕ  ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, уведомяваме кандидатите за младши експерт в отдел „Административно-правно и информационно обслужване“ на общинска администрация – Панагюрище, допуснати  до полагане на тест на 3 април 2020 год., че провеждането на теста и интервюто се отлага за неопределено време.

Датата, часът и мястото на провеждане на  теста и интервюто, ще бъдат допълнително обявени след отмяна на извънредното положение на сайта на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org, раздел „Свободни работни места“, като кандидатите ще бъдат уведомени лично на посочените електронни адреси и телефони за връзка.

дата: 30 март 2020 г.СПИСЪК

на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността:

„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

отдел „Административно-правно и информационно обслужване“


1.      Зорница Петкова Богданова

2.      Цанка Стоева Джонгова

3.      Георги Цвятков Чамов

4.      Василка Руменова Врагова

5.      Евгения Кръстьова Лискова

6.      Недялка Григорова Нейкова

7.      Полина Стойнова Байрякова

8.      Мария Георгиева Костадинова

9.      Веска Пондьова Пърлева

10.  Лушка Панчева Славчева

11.  Камелия Христова Шишкова

12.  Мария Николова Муховска

13.  Карамфил Неделчев Михов

14.  Тодор Георгиев Пъков

15.  Даниела Захариева Петрова

16.  Христина Петрова Пешкова

17.  Боян Валентинов Лятов

18.  Райна Дойчева Коруджиева

19.  Елеонора Фратиева Костова


Кандидатите трябва да се явят на 03.04.2020 год. в 10:00 часа в сградата на Община Панагюрище, Заседателна зала  –  2-ри етаж за полагане на тест.

При промяна на посочената дата във връзка с обявеното извънредно положение в страната, кандидатите ще бъдат уведомени предварително на интернет страницата на община Панагюрище.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста. Кандидатите да носят собствени химикали със синьо мастило.

Интервюто с кандидатите ще се проведе на същия ден след 14:00 часа при условие, че същите успешно са издържали теста.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

1.        Семеен кодекс;

2.        Закон за администрацията;

3.        Закон за местното самоуправление и местната администрация;

4.        Закон за държавния служител;

5.        Закон за наследството;

6.        Закон за гражданската регистрация;

7.        Закон за българското гражданство;

8.        Закон за защита на личните данни;

9.        Наредба за административното обслужване;

10.    Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

11.    Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;

12.    Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена (Ратифицирана със закон, приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. - ДВ, бр. 91 от 2013 г. в сила за Република България от 18 декември 2013 г.).


20.03.2020 г.                     Председател на конкурсната комисия: /п/

гр. Панагюрище                                                                             /Таня Ненкова/


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №96/24.02.2020 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Младши експерт“ – отдел „Административно-правно и информационно обслужване“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „професионален бакалавър“;

1.3. Професионален опит – не се изисква или да имат придобит минимален ранг V младши;

1.4. Изисквания и компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност;

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1.            Познаване на нормативните актове в областта на административното обслужване семейните отношения, гражданската регистрация, българското гражданство, документите за самоличност, защитата на лични данни.

2.2.            Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест;

-       интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 13.03.2020 год.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси”.

6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

Ø  Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

Ø  Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Ø  Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org, раздел „Свободни работни места“.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността изпълнява функции по административно обслужване в дейности по гражданска регистрация и ЕСГРАОН на територията на община Панагюрище. Създава, поддържа и актуализира регистрите на актовете по гражданско състояние и Национален регистър на актовете по гражданско състояние. Създава, поддържа  и съхранява в актуално състояние регистъра на населението и електронни лични регистрационни картони на всички лица, подлежащи на вписване в регистъра на населението. Създава и поддържа  Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на територията на община Панагюрище. Издава различни видове удостоверения по искане на гражданите по образец въз основа на регистъра на населението. Приема и обработва заявления за постоянен и настоящ адрес. Издава дубликати и преписи от актове по гражданско състояние.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 610 - 1600 лева за I степен.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”


О Б Я В А

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище обявява прием на документи за длъжностите:


- „Психолог”- 1 бр.

- „Социален работник” – 1 бр.

І. ИЗИСКВАНИЯ:

1 . Психолог, код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование - висше;  завършена образователна степен - бакалавър/магистър,

специалност -  „Психология”.

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри комуникационни и организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в мултидисциплинарен екип.
 • Способност за разрешаване на проблеми и вземане на компетентни решения в различни ситуации.
 • Компютърна грамотност - Microsoft Word ; Internet.
 • Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социална услуга за деца и младежи с  увреждания – ЗСП, ППЗСП и ЗЗДет .
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.
 • Опит за  работа с деца и младежи с увреждания се счита за предимство.
 • Допълнителни квалификации се считат за предимство.

2. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.

Минимални и специфични  изисквания за заемане на  длъжността:

 • Образование - висше; завършена образователна степен - бакалавър/магистър; професионална квалификация – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика, педагогика, хуманитарни науки.
 • Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социална услуга за деца и младежи с увреждания – ЗСП,  ППЗСП и ЗЗДет.
 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Организационни умения.
 • Компютърна грамотност - Microsoft Word ; Internet.
 • Умения за работа в мултидисциплинарен екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.
 • Опит за  работа с деца и младежи с увреждания се счита за предимство.
 • Допълнителни квалификации се считат за предимство.

Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места са:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен и допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо;
 • Сертификат за компютърна грамотност (ако притежава такъв).


Документите следва да се подават лично, в ДЦДМУ „Дъга”, в срок до: 06.03.2020 година (петък).ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР:

1. Кандидатите преминават през два етапа на подбор:

-     Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност;

-     Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

2. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

3. До втори етап не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.


Лице за контакти: Нина Калоянова

тел.: 0884 48-26-12; 0357/62183;

Email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЩИНА  - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободни работни места за назначаване на 2 /двама/ служители на трудов договор на длъжността „Медицинска сестра“ в ДГ „Пролет“ и ПГИТМТ

І. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование – висше;

ОКС - професионален бакалавър, /бакалавър/ или /магистър /;

специалност – „Медицинска сестра“;

2.  Област на дейност:

 • Профилактика и промоция на здравето на децата и учениците. Медицинско обслужване на спешните състояния при децата и учениците до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ.
 • Наблюдава здравословното състояние на децата.
 • Води медицинската документация в училището, детската градина.

3.  Допълнителни изисквания: - инициативност, отговорност, новаторско отношение към учениците и децата, умения за работа в екип. Наличието на професионален опит се счита за предимство.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/ ;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации, заверени от кандидата;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит, заверени от кандидата;

6. Документ удостоверяващ вписване в регистъра на съсловната организация на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;

7. Документ за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекъсване за повече от 3 месеца.


ІII. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 06.03.2020 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13 – Община Панагюрище,  ЦАО, партер.


За информация: тел. 0357/6-00-58; 6-00-61 и сайта на община Панагюрище.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ уведомява, че срокът за подаване на заявления за участие в публичният подбор за избор на управител на „Оборище“ ЕООД – Панагюрище се удължава с 15 дни, считано от 13.02.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 18:00 часа на 27.02.2020 г.

За справки: тел. 0357/60058 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.


О Б Я В А

На основание Решение №29 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 14.01.2020 г. и чл.30, ал.1 и чл.32, ал.6 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


открива процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Оборище” ЕООД – Панагюрище:

1. Кандидатите следва да притежават:

- висше образование – завършена образователна-квалификационна степен на висшето образование „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“;

- да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;

- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност;

- професионален опит в областта на средствата за масово осведомяване се счита за предимство.

2. Необходимите документи са:

2.1.Заявление (в свободен текст);

2.2.Автобиография (европейски формат);

2.3.Копие от диплома за завършено висше образование;

2.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

2.5.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

2.6.Декларация за запознаване с изискванията на чл.26 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества;

2.7.Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3-годишен период (Представя се в 20-дневен срок от датата на уведомлението за допуснатите до втори етап кандидати).

3.Кандидатите трябва да представят заявлението и необходимите документи по т.2 в  деловодството на Център за административно обслужване /партер/ при Общинска администрация в 14-дневен срок от обявяване  на публичния подбор в средствата за масова информация. Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, телефон за връзка и дружеството, за което той кандидатства.

4. Публичният подбор ще се проведе на три етапа:

4.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

4.2.Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие  с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;

4.3.Интервю с кандидатите.


За справки: тел. 0357/60058.Община Панагюрище обявява процедура за подбор на  външен член на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Панагюрище на основание чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл.4, ал.1 и чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 140/13.03.2019 г. на Кмета на Общината,

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на един външен член за допълване състава на Одитния комитет в Община Панагюрище при следните условия:

1. Място на изпълнение на дейността: Община Панагюрище, пл."20 Април" 13

2. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация, дава становища, включително по годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и др.

Ролята, правомощията и възнагражденията на членовете на одитния комитет са в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.


3. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

3.1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

3.2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3.3. Да не участват в повече от два одитни комитета.

4. Начин на провеждане на подбора: Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

4.1 По документи: Комисията извършва преглед на документите на допуснатите кандидати с цел оценка на техния професионален опит и квалификация;

Допуснатите до интервю кандидати ще бъдат уведомени с покана на посочения от тях електронен адрес, за датата и часа на интервюто.

4.2. Интервю: С допуснатите кандидати се провежда интервю, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет. На интервюто могат ще бъдат обсъдени и следните въпроси относно:

- разбирането на кандидата за целите на организацията, предизвикателствата, пред които е изправена, и съществените рискове;

- спецификата на съответната организация и степента, до която кандидатът познава правната рамка за дейността ѝ;

- вижданията на кандидата за управлението на риска в организацията, управлението и ролята на вътрешния и външния одит;

- вижданията на кандидата за ролята и мястото на одитния комитет.

5. Необходими документи за участие в подбора: Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

5.1. Заявление за участие по образец съгласно Приложение №1;

5.2. Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

5.3. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл.18, ал.1, т.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

5.4.Декларация за обстоятелството по чл.18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласно Приложение № 2;

5.5.Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит.

Документите, които са по образец, могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата на Община Панагюрище.

http://panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=764&Itemid=60 .


6. Начин на кандидатстване. Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

- Документи могат да се подават лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване в сградата на  Община Панагюрище, гр. Панагюрище, пл. „20 Април” № 13, от 8,00 до 18,00 часа всеки работен ден.

- Срок за подаване на документи – 15 дни от публикуване на Обявлението в интернет страницата на Община Панагюрище – до 20.12.2019 год.

- До участие в подбора се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Протоколът на комисията за допуснатите кандидати във връзка с процедурата за подбор се обявяват на интернет страницата на Община Панагюрище,  раздел „Свободни работни места“.

На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.

Приложения:

file icon doc Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет

Приложение 1.doc

file icon doc Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

Приложение 2.doc
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Закрила“

гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31

ОБЯВЯВА

прием на документи за длъжностите

„Социален работник“ и „Помощник-възпитател“


І. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.

1.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

-       Образование – висше; завършена образователна степен - бакалавър/магистър; специалност – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика. Хуманитарни науки.

-       Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

-       Опит при работа с деца и хора в неравностойно положение е предимство.

-       Допълнителни квалификации се считат за предимство.

-       Да няма дисциплинарни наказания.

2. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

-       Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

-       Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца;

-       Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

-       Работа в екип -  участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

-       Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение, желание за учене;

-       Много добри организационни умения;

-       Умения за прогнозиране и планиране.

На спечелилият кандидат ще бъде предложен срочен трудов договор по чл.68, ал.1 т. 3 от КТ - за определен срок, до завръщане на титуляра.

ІІ.  Помощник-възпитател, код по НКПД 53123003 – 1 брой.

1.  Минималните изисквания за заемане на длъжността:

-       Средно образование.

-       Професионален опит е предимство.

-       Опит при работа с хора в неравностойно положение е предимство.

-       Да няма дисциплинарни наказания.


2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

-       Добри компютърни умения - Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet;

-       Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца.

-       Добри комуникативни и организационни умения;

-       Умения за прогнозиране и планиране;

-       Умения за работа в мултидисциплинарен екип.


На спечелилият кандидат ще бъде предложен срочен трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

IIІ. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление /свободен текст/ до управителя на ЦНСТД „Закрила“ гр. Панагюрище.
 2. Автобиография.
 3. Лична карта на заявителя (документът се връща след сверяване на данните в заявлението);
 4. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.


ІV. Начин  на провеждане на конкурса:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т. ІІI документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До по-нататъшно участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


V. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31, всеки работен ден от 9:00 до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от управителя на услугата.

Краен срок за подаване на документите -  до 17.30 часа на 21.10.2019 година, включително.


VI. Длъжностните характеристики са на разположение в ЦНСТД „Закрила“ гр. Панагюрище.

За допълнителна информация:

Людмила Иванова – управител ЦНСТД „Закрила“

Тел.: 0884/483097

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

file icon pdf ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, определена със Заповед на Кмета на Община Панагюрище № 193 от 29.03.2019 г., за провеждане на процедура за подбор на четири външни членове на одитния комитет на Община Панагюрище, обявена със Заповед № 140 от 13.03.2019 г. на Кмета на Община Панагюрище.

Община Панагюрище обявява процедура за подбор на двама външни членове на Одитен комитет в Община Панагюрище при следните условия


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Панагюрище на основание чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл.4, ал.1 и чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 140/13.03.2019 г. на Кмета на Общината,

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на двама външни членове за допълване състава на Одитния комитет в Община Панагюрище при следните условия:

1. Място на изпълнение на дейността: Община Панагюрище, пл."20 Април" 13

2. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация, дава становища, включително по годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и др.

Ролята, правомощията и възнагражденията на членовете на одитния комитет са в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.


3. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

3.1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

3.2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3.3. Да не участват в повече от два одитни комитета.

4. Начин на провеждане на подбора: Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

4.1 По документи: Комисията извършва преглед на документите на допуснатите кандидати с цел оценка на техния професионален опит и квалификация;

Допуснатите до интервю кандидати ще бъдат уведомени с покана на посочения от тях електронен адрес, за датата и часа на интервюто.

4.2. Интервю: С допуснатите кандидати се провежда интервю, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет. На интервюто могат ще бъдат обсъдени и следните въпроси относно:

- разбирането на кандидата за целите на организацията, предизвикателствата, пред които е изправена, и съществените рискове;

- спецификата на съответната организация и степента, до която кандидатът познава правната рамка за дейността ѝ;

- вижданията на кандидата за управлението на риска в организацията, управлението и ролята на вътрешния и външния одит;

- вижданията на кандидата за ролята и мястото на одитния комитет.

5. Необходими документи за участие в подбора: Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

5.1. Заявление за участие по образец съгласно Приложение №1;

5.2. Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

5.3. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл.18, ал.1, т.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

5.4.Декларация за обстоятелството по чл.18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласно Приложение № 2;

5.5.Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит.

Документите, които са по образец, могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата на Община Панагюрище

http://panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=764&Itemid=60 .


6. Начин на кандидатстване. Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

- Документи могат да се подават лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване в сградата на  Община Панагюрище, гр. Панагюрище, пл. „20 Април” № 13, от 8,00 до 18,00 часа всеки работен ден.

- Срок за подаване на документи – 15 дни от публикуване на Обявлението в интернет страницата на Община Панагюрище – до 23.08.2019 год.

- До участие в подбора се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Протоколът на комисията за допуснатите кандидати във връзка с процедурата за подбор се обявяват на интернет страницата на Община Панагюрище,  раздел „Свободни работни места“.

На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.

Приложения:

Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет /Приложение №1/

Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /Приложение №2/


За допълнителна информация: тел. 0357/6-00-91 и 0357/6-00-58.ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”

О Б Я В А

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга”, гр. Панагюрище обявява прием на документи за длъжноститите:

- „Трудотерапевт” -1 бр.;

- „Психолог”- 1 бр.

І. ИЗИСКВАНИЯ:

„Психолог”:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър, специалност „Психология“.
 2. Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 3. Допълнителна квалификация се счита за предимство, както и опит при работа с деца с увреждания.
 4. Компютърна грамотност;
 5. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и младежи с увреждания;
 6. Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 7. Работа в екип -  участие в екип, който работи в сътрудничество за постигане на обща цел;
 8. Способност за разрешаване на проблеми и вземане на компетентни решения в различни ситуации.

„Трудотерапевт”:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – средно или висше – завършена образователна степен –            бакалавър/магистър; Придобита специалност: „Трудово обучение и изобразително    изкуство”, ПУП, НУП, „Специална  педагогика”, „Социална педагогика“, „Педагогика” (общ           или друг профил);
 2. Професионален опит – наличието на професионален опит по специалността се ползва с        предимство;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за           деца и младежи с увреждания;
 5. Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в            устна и писмена форма;
 6. Работа в екип -  участие в екип, който работи в сътрудничество за постигане на обща цел;
 7. Добри организационни и творчески умения.

Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места са:

-     Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;

-     Автобиография;

-     Копие от документи за придобита образователна степен и допълнителни квалификации;

-     Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-     Мотивационно писмо;

-     Сертификат за компютърна грамотност (ако притежава такъв).

Документите следва да се подават лично, в ДЦДМУ „Дъга”, в срок до:

-     26.07.2019 г. до 16:00 ч.


ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР:

1. Кандидатите преминават през два етапа на подбор:

-     Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност;

-     Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

2. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

3. До втори етап не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.


Лице за контакти: Лилия Петришка

тел.: 0888703114; 0357/62183;

Email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

„Св. Св. Козма и Дамян”, град Панагюрище обявява прием на документи за длъжностите:

 1. 1. „Психолог” на 4 часов работен ден на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).
 2. 2. „Социален работник” на срочен трудов договор по чл. 68, ал.1 т. 3 от КТ (за определен срок, до завръщане на титуляра).

І. Изисквания


1 . Психолог, код по НКПД  26346001 (на 4 часов работен ден) – 1 брой.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

ü  Образование - висше; завършена образователна степен - бакалавър/магистър,

специалност -  „Психология”.

ü  Професионален опит по специалността се счита за предимство.

ü  Много добри комуникационни и организационни умения.

ü  Адаптивност и умения за работа в мултидисциплинарен екип.

ü  Способност за разрешаване на проблеми и вземане на компетентни решения в различни ситуации.

ü  Компютърна грамотност - Microsoft Word ; Internet.

ü  Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социална услуга за лица с  увреждания - ЗСП и ППЗСП.

ü  Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.

ü  Да няма дисциплинарни наказания.


2. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.

Минимални и специфични  изисквания за заемане на  длъжността:

ü  Образование - висше; завършена образователна степен - бакалавър/магистър; професионална квалификация – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика, педагогика, хуманитарни науки.

ü  Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социална услуга за лица с увреждания - ЗСП и ППЗСП.

ü  Професионален опит по специалността се счита за предимство.

ü  Организационни умения.

ü  Компютърна грамотност - Microsoft Word ; Internet.

ü  Умения за работа в мултидисциплинарен екип.

ü  Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.

ü  Да няма дисциплинарни наказания.

ü  Опит при работа с  лица с увреждания се счита за предимство.

ü  Допълнителни квалификации се считат за предимство.


ІІ . Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:


 1. Писмено заявление за участие (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян” гр. Панагюрище.
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Копие от документи за придобита образователна степен и допълнителни  квалификации.
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 6. Сертификат за компютърна грамотност (ако притежава такъв).

ІІІ. Начин  на провеждане на конкурса:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т. ІI документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До по-нататъшно участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


ІV. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 32, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на   копираните  документи за сверяване от директора на ДЦПЛУ.


Краен срок за подаване на документите  -  до 16.30 часа на 28.06.2019 г., включително.


Длъжностните характеристики са на разположение в ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян “ гр. Панагюрище.

За допълнителна информация:

Нина Калоянова – директор ДЦПЛУ

Телефон: 0884 48 26 12 /0357 90 219

Eлектронна поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЩИНА  - ПАНАГЮРИЩЕ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

„Огняр, технически изпълнител“ за Градска библиотека „Стоян Дринов“

по трудов договор на пълен работен ден – 1 бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование – средно, квалификация „Машинист на котли с високо налягане III, II и I степен“

Задължения и отговорности:

- Обслужва парен котел и всички прилежащи съоръжения в Парокотелното отделение на библиотеката;

- Следи за безаварийната работа на съоръженията и оборудването;

- Участва в приемането на горивото, отчита ежедневния разход;

- Извършва текущи прегледи и периодични профилактики на съоръженията по спецификация и се грижи за нормалната им експлоатация;

- Отговаря за безопасността на труда и противопожарната безопасност на парния котел;

- Подвързва новозакупена литература и периодични издания, подшива и залепва изхабени библиотечни материали.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Автобиография (СV);

3. Копия от документи за придобита образователна степен и квалификация за огняр - Удостоверение за работа с парни котли високо налягане III, II и I степен;

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /трудова книжка/.

Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 31 юли 2019 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За информация: тел. 0357/6-00-58, 0357/6-23-83 и сайта на община Панагюрище.Дневен център за пълнолетни лица с увреждания


„Св. Св. Козма и Дамян”, град Панагюрище обявява прием на документи за длъжностите:

 1. 1. „Психолог” на 4 часов работен ден на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).
 2. 2. „Социален работник” на срочен трудов договор по чл. 68, ал.1 т. 3 от КТ (за определен срок, до завръщане на титуляра).

І. Изисквания


1 . Психолог, код по НКПД  26346001 (на 4 часов работен ден) – 1 брой.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

ü  Образование - висше; завършена образователна степен - бакалавър/магистър,

специалност -  „Психология”.

ü  Професионален опит по специалността се счита за предимство.

ü  Много добри комуникационни и организационни умения.

ü  Адаптивност и умения за работа в мултидисциплинарен екип.

ü  Способност за разрешаване на проблеми и вземане на компетентни решения в различни ситуации.

ü  Компютърна грамотност - Microsoft Word ; Internet.

ü  Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социална услуга за лица с  увреждания - ЗСП и ППЗСП.

ü  Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.

ü  Да няма дисциплинарни наказания.


2. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.

Минимални и специфични  изисквания за заемане на  длъжността:

ü  Образование - висше; завършена образователна степен - бакалавър/магистър; професионална квалификация – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика, педагогика, хуманитарни науки.

ü  Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социална услуга за лица с увреждания - ЗСП и ППЗСП.

ü  Професионален опит по специалността се счита за предимство.

ü  Организационни умения.

ü  Компютърна грамотност - Microsoft Word ; Internet.

ü  Умения за работа в мултидисциплинарен екип.

ü  Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.

ü  Да няма дисциплинарни наказания.

ü  Опит при работа с  лица с увреждания се счита за предимство.

ü  Допълнителни квалификации се считат за предимство.


ІІ . Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:


 1. Писмено заявление за участие (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян” гр. Панагюрище.
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Копие от документи за придобита образователна степен и допълнителни  квалификации.
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 6. Сертификат за компютърна грамотност (ако притежава такъв).

ІІІ. Начин  на провеждане на конкурса:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т. ІI документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До по-нататъшно участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


ІV. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 32, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на   копираните  документи за сверяване от директора на ДЦПЛУ.


Краен срок за подаване на документите  -  до 16.30 часа на 31.05.2019 г., включително.


Длъжностните характеристики са на разположение в ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян “ гр. Панагюрище.

За допълнителна информация:

Нина Калоянова – директор ДЦПЛУ

Телефон: 0884 48 26 12 /0357 90 219

Eлектронна поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.file icon pdf ПРОТОКОЛ


Община Панагюрище обявява процедура за подбор на четирима външни членове на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Панагюрище на основание чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл.4, ал.1 и чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 140/13.03.2019 г. на Кмета на Общината,

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на четирима външни членове на одитния комитет в Община Панагюрище при следните условия:

1. Място на изпълнение на дейността: Община Панагюрище, пл."20 Април" 13

2. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация, дава становища, включително по годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и др.

Ролята, правомощията и възнагражденията на членовете на одитния комитет са в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.


3. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

3.1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

3.2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3.3. Да не участват в повече от два одитни комитета.

4. Начин на провеждане на подбора: Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

4.1 По документи: Комисията извършва преглед на документите на допуснатите кандидати с цел оценка на техния професионален опит и квалификация;

Допуснатите до интервю кандидати ще бъдат уведомени с покана на посочения от тях електронен адрес, за датата и часа на интервюто.

4.2. Интервю: С допуснатите кандидати се провежда интервю, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет. На интервюто могат ще бъдат обсъдени и следните въпроси относно:

- разбирането на кандидата за целите на организацията, предизвикателствата, пред които е изправена, и съществените рискове;

- спецификата на съответната организация и степента, до която кандидатът познава правната рамка за дейността ѝ;

- вижданията на кандидата за управлението на риска в организацията, управлението и ролята на вътрешния и външния одит;

- вижданията на кандидата за ролята и мястото на одитния комитет.

5. Необходими документи за участие в подбора: Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

5.1. Заявление за участие по образец съгласно Приложение №1;

5.2. Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

5.3. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл.18, ал.1, т.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

5.4.Декларация за обстоятелството по чл.18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласно Приложение № 2;

5.5.Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит.

Документите, които са по образец, могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата на Община Панагюрище

http://panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=764&Itemid=60 .


6. Начин на кандидатстване. Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

- Документи могат да се подават лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване в сградата на  Община Панагюрище, гр. Панагюрище, пл. „20 Април” № 13, от 8,00 до 18,00 часа всеки работен ден.

- Срок за подаване на документи – 15 дни от публикуване на Обявлението в интернет страницата на Община Панагюрище – до 27.05.2019 год.

- До участие в подбора се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Протоколът на комисията за допуснатите кандидати във връзка с процедурата за подбор се обявяват на интернет страницата на Община Панагюрище,  раздел „Свободни работни места“.

На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.

Приложения:

Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет /Приложение №1/

Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /Приложение №2/


За допълнителна информация: тел. 0357/6-00-91 и 0357/6-00-58.НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община ПанагюрищеОбщина Панагюрище обявява процедура за подбор на четирима външни членове на Одитен комитет в


Община Панагюрище при следните условия


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Панагюрище на основание чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл.4, ал.1 и чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 140/13.03.2019 г. на Кмета на Общината,

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на четирима външни членове на одитния комитет в Община Панагюрище при следните условия:

1. Място на изпълнение на дейността: Община Панагюрище, пл."20 Април" 13

2. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация, дава становища, включително по годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и др.

Ролята, правомощията и възнагражденията на членовете на одитния комитет са в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.


3. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

3.1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

3.2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3.3. Да не участват в повече от два одитни комитета.

4. Начин на провеждане на подбора: Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

4.1 По документи: Комисията извършва преглед на документите на допуснатите кандидати с цел оценка на техния професионален опит и квалификация;

Допуснатите до интервю кандидати ще бъдат уведомени с покана на посочения от тях електронен адрес, за датата и часа на интервюто.

4.2. Интервю: С допуснатите кандидати се провежда интервю, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет. На интервюто могат ще бъдат обсъдени и следните въпроси относно:

- разбирането на кандидата за целите на организацията, предизвикателствата, пред които е изправена, и съществените рискове;

- спецификата на съответната организация и степента, до която кандидатът познава правната рамка за дейността ѝ;

- вижданията на кандидата за управлението на риска в организацията, управлението и ролята на вътрешния и външния одит;

- вижданията на кандидата за ролята и мястото на одитния комитет.

5. Необходими документи за участие в подбора: Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

5.1. Заявление за участие по образец съгласно Приложение №1;

5.2. Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

5.3. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл.18, ал.1, т.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

5.4.Декларация за обстоятелството по чл.18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласно Приложение № 2;

5.5.Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит.

Документите, които са по образец, могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата на Община Панагюрище

http://panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=764&Itemid=60 .


6. Начин на кандидатстване. Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

- Документи могат да се подават лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване в сградата на  Община Панагюрище, гр. Панагюрище, пл. „20 Април” № 13, от 8,00 до 18,00 часа всеки работен ден.

- Срок за подаване на документи – 15 дни от публикуване на Обявлението в интернет страницата на Община Панагюрище – до 29.03.2019 год.

- До участие в подбора се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Протоколът на комисията за допуснатите кандидати във връзка с процедурата за подбор се обявяват на интернет страницата на Община Панагюрище,  раздел „Свободни работни места“.

На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.

Приложения:

file icon doc Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет /Приложение №1/

file icon doc Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /Приложение №2/


За допълнителна информация: тел. 0357/6-00-91 и 0357/6-00-58.


Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

„Св. Св. Козма и Дамян”, град Панагюрище обявява прием на документи за длъжностите

 1. „Психолог” на 4 часов работен ден на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).
 2. „Социален работник” на срочен трудов договор по чл. 68, ал.1 т. 3 от КТ (за определен срок, до завръщане на титуляра).
 3. „Медицинска сестра” на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

І. Изисквания


1 . Психолог, код по НКПД  26346001 (на 4 часов работен ден) – 1 брой.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование - висше; завършена образователна степен - бакалавър/магистър,

специалност -  „Психология”.

- Професионален опит по специалността се счита за предимство.

- Много добри комуникационни и организационни умения.

- Адаптивност и умения за работа в мултидисциплинарен екип.

- Способност за разрешаване на проблеми и вземане на компетентни решения в различни ситуации.

- Компютърна грамотност - Microsoft Word ; Internet.

- Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социална услуга за лица с  увреждания - ЗСП и ППЗСП.

- Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.

- Да няма дисциплинарни наказания.


2. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.

Минимални и специфични  изисквания за заемане на  длъжността:

- Образование – висше; завършена образователна степен - бакалавър/магистър; професионална квалификация – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика, педагогика, хуманитарни науки.

- Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социална услуга за лица с увреждания - ЗСП и ППЗСП.

- Професионален опит по специалността се счита за предимство.

- Организационни умения.

- Компютърна грамотност - Microsoft Word ; Internet.

- Умения за работа в мултидисциплинарен екип.

- Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.

- Да няма дисциплинарни наказания.

- Опит при работа с  лица с увреждания се счита за предимство.

- Допълнителни квалификации се считат за предимство.


3. Медицинска сестра, код по НКПД  22216001 – 1 брой.

Минимални и специфични  изисквания за заемане на  длъжността:

- Образование – висше; завършена образователна степен с професионална квалификация  „Медицинска сестра”.

- Професионален опит се счита за предимство.

- Умения за работа в мултидисциплинарен екип.

- Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.

- Да няма дисциплинарни наказания.

- Компютърна грамотност - Microsoft Word ; Internet.


ІІ . Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:


 1. Писмено заявление за участие (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян” гр. Панагюрище.
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Копие от документи за придобита образователна степен и допълнителни  квалификации.
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 6. Сертификат за компютърна грамотност (ако притежава такъв).

ІІІ. Начин  на провеждане на конкурса:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т. ІI документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До по-нататъшно участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


ІV. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 32, всеки работен ден от 8:30 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на   копираните  документи за сверяване от директора на ДЦПЛУ.


Краен срок за подаване на документите  -  до 17.00 часа на 08.03.2019 г., включително.


Длъжностните характеристики са на разположение в ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян “ гр. Панагюрище.

За допълнителна информация:

Нина Калоянова – директор ДЦПЛУ

Телефон: 0887 954409 /0357 90 219

Eлектронна поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”

О Б Я В А

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга”, гр. Панагюрище обявява прием на документи за длъжностите:

- „Рехабилитатор”- 1 бр.;

- „Трудотерапевт” -1 бр.;

- „Психолог”- 1 бр.


І. ИЗИСКВАНИЯ:


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Рехабилитатор”:


Образование - висше; завършена образователна степен – бакалавър/магистър; Придобита специалност: „Рехабилитация”, „Кинезитерапия”, „Физиотерапия”.

 1. Професионален опит – наличието на професионален опит по специалността се ползва с предимство;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Работа в екип -  участие в екип, който работи в сътрудничество за постигане на обща цел;
 4. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и младежи с увреждания;
 5. Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

„Трудотерапевт”:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – средно или висше – завършена образователна степен – бакалавър/магистър; Придобита специалност: „Трудово обучение и изобразително изкуство”, ПУП, НУП, „Специална  педагогика”, „Социална педагогика“, „Педагогика” (общ или друг профил);
 2. Професионален опит – наличието на професионален опит по специалността се ползва с предимство;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и младежи с увреждания;
 5. Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 6. Работа в екип -  участие в екип, който работи в сътрудничество за постигане на обща цел;
 7. Добри организационни и творчески умения.„Психолог”:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър, специалност – „Психология“.

2. Професионален опит по специалността се счита за предимство.

3. Допълнителна квалификация се счита за предимство, както и опит при работа с деца с увреждания.

4. Компютърна грамотност;

5. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и младежи с увреждания;

6. Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

7. Работа в екип -  участие в екип, който работи в сътрудничество за постигане на обща цел;

8. Способност за разрешаване на проблеми и вземане на компетентни решения в различни ситуации.


Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места са:

-     Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;

-     Автобиография;

-     Копие от документи за придобита образователна степен и допълнителни квалификации;

-     Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-     Мотивационно писмо;

-     Сертификат за компютърна грамотност (ако притежава такъв).

Документите следва да се подават лично, в ДЦДМУ „Дъга”, в срок до:

-     15.03.2019 г. до 16:00 ч.


ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Кандидатите преминават през два етапа на подбор:

-     Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност;

-     Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

2. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

3. До втори етап не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.


Лице за контакти: Лилия Петришка

тел.: 0888703114; 0357/62183;

Email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.ОБЩИНА  - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА подбор за свободно работно място за назначаване на работник на трудов договор на длъжност „Тонтехник“ в мероприятие „Театър Дом-паметник“

І. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – средно образование;

2. Професионален опит – опитът в извършването на сходна дейност свързана с работа и познаване на озвучителна техника е предимство;

3. Допълнителни изисквания: отговорност, умения за работа в екип, организаторски и технически умения.

4. Информация за длъжността: Озвучава вътрешни и външни продукции, организирани от община Панагюрище и от други културни и образователни институции. Работи и отговаря за техническата изправност на озвучителната техника и апаратура.


ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/ ;

2. Автобиография (европейски формат);

3. Оригинал и копия от документи за придобита образователна степен;

4. Оригинал и копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Документ за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекъсване за повече от 3 месеца.


ІII. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 15 февруари 2019 г. /включително/ - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Община Панагюрище,  ЦАО, партер.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор по чл. 68 , ал.1, т.3 от Кодекса на труда /за заместване на отсъстващ служител/ на длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

 • Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН; отговаря за организирането на социално-превантивната дейност на територията на община Панагюрище;
 • Участва в тричленни състави за разглеждане на възпитателни дела по ЗБППМН; осъществява необходимите контакти със съда; упражнява контрол по изпълнението на възпитателните мерки;
 • Организира заседанията на МКБППМН; ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели;
 • Участва в разработването на програми и дейности за предотвратяване и ограничаване на криминогенните фактори.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър ;

3. Професионален опит –  1 година да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

 • Да познава и правилно  прилага законодателството в областта на осъществяване на политиките и отговорностите свързани с борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента;

- лични качества - инициативност, оперативност,  лоялност към организацията;

 • Компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 06.02.2019 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.


С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за подбор за длъжността

Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

№ по ред

Име на кандидата

Дата и час за явяване на интервю

1

2

3


Стоян Василев

15.02.2019 г. – 10:00 часа


Евгения Загорска

15.02.2019 г. – 10:30 часа


Нормативни документи за подготовка – Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; Закон за закрила на детето; Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето.

Интервюто  ще се проведе в Приемна зала – партер на Община Панагюрище – пл. „20-ти април“ № 13.


С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за подбор за длъжността

Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

№ по ред

Име на кандидата

Основание за недопускане

1

2

3

Даниела Узунова

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на 1 година професионален опит в извършването на дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор за длъжността: Главен експерт „Образование, младежки дейности, спорт” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“

І. Кратко описание на длъжността:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър ;

3. Професионален опит –  2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

 • Да познава ЗПУО, ДОС в образованието, ЗМСМА, Закон за младежта и спорта  и др. нормативни и поднормативни актове в системата на образованието, спорта  и младежките дейности;
 • Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

- компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 06.02.2019 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

 Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”

 О Б Я В А 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга”, гр. Панагюрище обявява прием на документи за длъжностите:

- „Рехабилитатор”- 1 бр.;

- „Трудотерапевт” -1 бр.;

- „Психолог”- 1 бр.


І. ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални изисквания за заемане на длъжността:


Рехабилитатор”:

Образование - висше; завършена образователна степен – бакалавър/магистър; Придобита специалност: „Рехабилитация”, „Кинезитерапия”, „Физиотерапия”.

 1. Професионален опит – наличието на професионален опит по специалността се ползва с предимство;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Работа в екип -  участие в екип, който работи в сътрудничество за постигане на обща цел;
 4. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и младежи с увреждания;
 5. Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

„Трудотерапевт”:

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – средно или висше – завършена образователна степен – бакалавър/магистър; Придобита специалност: „Трудово обучение и изобразително изкуство”, ПУП, НУП, „Специална  педагогика”, „Социална педагогика“, „Педагогика” (общ или друг профил);
 2. Професионален опит – наличието на професионален опит по специалността се ползва с предимство;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и младежи с увреждания;
 5. Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 6. Работа в екип -  участие в екип, който работи в сътрудничество за постигане на обща цел;
 7. Добри организационни и творчески умения.


„Психолог”:

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър, специалност – „Психология“.

2. Професионален опит по специалността се счита за предимство.

3. Допълнителна квалификация се счита за предимство, както и опит при работа с деца с увреждания.

4. Компютърна грамотност;

5. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и младежи с увреждания;

6. Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

7. Работа в екип -  участие в екип, който работи в сътрудничество за постигане на обща цел;

8. Способност за разрешаване на проблеми и вземане на компетентни решения в различни ситуации.


Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места са:

-     Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;

-     Автобиография;

-     Копие от документи за придобита образователна степен и допълнителни квалификации;

-     Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-     Мотивационно писмо;

-     Сертификат за компютърна грамотност (ако притежава такъв).

Документите следва да се подават лично, в ДЦДМУ „Дъга”, в срок до:

-     31.01.2019 г. до 16:00 ч.


ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Кандидатите преминават през два етапа на подбор:

-     Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност;

-     Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

2. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

3. До втори етап не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.


Лице за контакти: Лилия Петришка

тел.: 0888703114; 0357/62183;

Email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител по служебно правоотношение  по чл. 15, ал.1 и 2  от Закона за държавния служител /за заместване на отсъстващ служител/ на длъжността „Младши експерт“ – отдел „Административно-правно и информационно обслужване“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище

І. Кратко описание на длъжността:

Заемащият длъжността изпълнява функции по административно обслужване в дейности по гражданска регистрация и ЕСГРАОН на територията на община Панагюрище. Създава, поддържа и актуализира регистрите на актовете по гражданско състояние и Национален регистър на актовете по гражданско състояние. Създава, поддържа  и съхранява в актуално състояние регистъра на населението и електронни лични регистрационни картони на всички лица, подлежащи на вписване в регистъра на населението. Създава и поддържа  Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на територията на община Панагюрище. Издава различни видове удостоверения по искане на гражданите по образец въз основа на регистъра на населението. Приема и обработва заявления за постоянен и настоящ адрес. Издава дубликати и преписи от актове по гражданско състояние.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „професионален бакалавър“;

1.3. Професионален опит – не се изисква или да имат придобит минимален ранг V младши;

1.4. Изисквания и компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1.       Познаване на нормативните актове в областта на административното обслужване, семейните отношения, гражданската регистрация, българското гражданство, документите за самоличност, защитата на лични данни.

2.2.       Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.

 

III. Нормативни актове, които трябва да познават кандидатите:

 1. Семеен кодекс;
 2. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 3. Закон за държавния служител;
 4. Закон за гражданската регистрация;
 5. Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
 6. Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;

 

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. заявление за кандидатстване по образец – приложение №1 към чл.2, ал.1 от НДЗДС ;

2. декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 4 от Закона за държавния служител  по образец – приложение №2 към чл.2, ал.4 от НДЗДС;
3. декларация за несъвместимост по образец – Приложение №1 към заповед №215 от 23.04.2018 г. на кмета на община Панагюрище;
4. документ за самоличност;
5. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността;
6. документ, удостоверяващ професионалния опит;
7. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;
8. декларация за постъпване за първи път на държавна служба, ако лицето не е заемало длъжност като държавен служител;
9. документ за ползван платен годишен отпуск, ако през същата година лицето е работило по друго правоотношение;
10. други документи, които удостоверяват изпълнението на специфичните изисквания за заемането на длъжността.

 

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация – от 590 лв. до 1600 лв. за I степен.

VІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 25.01.2019 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Панагюрище.

Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, снема данните от документите по  т. 3, 4, 5 и 9 на заявлението и ги връща на притежателите.

С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.

 

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

 

 

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

file icon doc ПРЕЧКИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА

file icon pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

ОБЩИНА  - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА подбор за свободно работно място за назначаване на работник на трудов договор на длъжност „Тонтехник“ в мероприятие „Театър Дом-паметник“

І. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – средно образование;

2. Професионален опит – опитът в извършването на сходна дейност свързана с работа и познаване на озвучителна техника е предимство;

3. Допълнителни изисквания: отговорност, умения за работа в екип, организаторски и технически умения.

4. Информация за длъжността: Озвучава вътрешни и външни продукции, организирани от община Панагюрище и от други културни и образователни институции. Работи и отговаря за техническата изправност на озвучителната техника и апаратура.


ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/ ;

2. Автобиография (европейски формат);

3. Оригинал и копия от документи за придобита образователна степен;

4. Оригинал и копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Документ за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекъсване за повече от 3 месеца.


ІII. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 11 януари 2019 г. /включително/ - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Община Панагюрище,  ЦАО, партер.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян”, град Панагюрище

Обявява подбор


І. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.

1.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

- Образование – висше; завършена образователна степен - бакалавър/магистър;

- Специалност – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика, психология или друга специалност хуманитарен профил.

- Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

- Опит в работа с хора в неравностойно положение е предимство.

- Допълнителни квалификации се считат за предимство.

2. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

- Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за пълнолетни лица с увреждания;

- Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

- Работа в екип -  участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

-  Много добри организационни умения

-   Умения за прогнозиране и планиране.

ІІ. Изисквани документи за заеманата длъжност

1. Заявление за кандидатстване за заемане на длъжността – свободен текст.

2. Автобиография.

3. Мотивационно писмо.

4. Диплома за завършено висше образование – копие.

5. Документ за допълнителна квалификация – копие.

6. Документ за компютърна грамотност (ако притежава такъв) – копие.

7. Документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит – копие.

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично, на следния адрес:

гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 32, ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”,

всеки работен ден от 8:00 до 16.00 часа.

Забележка: Задължително е представянето на оригиналните документи за сверяване с копието.

Срок за подаване на документите: 12.12.2018 г. /включително/ до 16:00 часа.

VІ. Начин  на провеждане на конкурса:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т.ІІ документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До по-нататъшно участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор по чл. 68, ал.1 т. 3 от КТ – по заместване до завръщане на титуляра и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ.


Лице за контакти: Лилия Петришка

Директор на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”

Телефон: 0888 703114

ОБЩИНА   ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за длъжността “Директор” на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Св. Св. Козма и Дамян" град Панагюрище

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Да са български граждани;

1.2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

1.3. Да имат завършено висше образование с образователно - квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;

1.4. Да притежават специалност от следните професионални направления: социални дейности, педагогика, психология,  администрация и управление, икономика, медицина и фармация, обществено здраве;

1.5. Да имат не по-малко от 2 (две) години професионален опит на ръководна длъжност и/или професионален опит в сферата на социалните дейности;

1.6. Компютърни умения за работа с  MS Office пакет -  Word, Excel, Power Point;  Internet; ел. поща;

1.7. Познаване на нормативните документи касаещи длъжността;

1.8. Умения за работа в екип, адаптивност и психическа нагласа за работа с групи в неравностойно положение.

 

2. Необходими документи за участие, които следва да представят кандидатите:
2.1. Заявление за участие в подбора, адресирано до кмета на община Панагюрище, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността;

2.2. Документ за самоличност – представя се за удостоверяване на самоличността;

2.3. Професионална автобиография /СV/;

2.4. Документи за завършена степен и специалност на висше образование, документи за придобита/и специалност/и от посочените професионални направления и други документи за професионална квалификация (заверени копия);

2.5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж в страната и чужбина (заверени копия);

 

3. Начин на провеждане на подбора:

3.1. Подборът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа:

- Първи етап – допустимост по представените документи;

- Втори етап – интервю.

3.2. До интервю се допускат онези кандидати, които отговарят на условията по т. 1 и са представили всички необходими документи по т. 2;

3.3. На допуснатите кандидати до втори етап се съобщава дата, час и място за провеждане на интервюто;

3.4. При интервюто ще бъдат преценявани професионалните и делови качества на кандидатите и ще бъдат оценявани по следните критерии:

- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата на институциите за социални услуги, както и разбиране и ползване на основните нормативни актове, свързани със заеманата длъжност;

- управленска компетентност, свързана със способност за формиране на цели, начина за тяхното постигане и очаквани резултати;

- способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване;

- организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи;

- комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, ясно и убедително разясняване на сложни въпроси, наличие на добър професионален изказ и езикова култура;

- умения за мотивиране и убеждаване.

 

4. Място и срок за подаване на документите:

Заявление и документи за участие в подбора се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители всеки работен ден  от 8.00 до 18.00 часа  на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13 – Центъра за административно обслужване /партер/ на Община Панагюрище, в срок до 30.11.2018 година (включително).

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат документите.

За допълнителна информация: тел. 0357/6-00-58

Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за подбор за длъжността

директор на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян“ - Панагюрище


№ по ред

Име на кандидата

Дата и час за явяване на интервю

1

2

3


Евгения Чардакова

14.12.2018 г. – 10:00 часа


Петя Терзийска

14.12.2018 г. – 10:30 часа


Нина Калоянова

14.12.2018 г. – 11:00 часа


Нормативни документи за подготовка – Закон за социалното подпомагане; Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане; Закон за интеграция на хората с увреждания; Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания; Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет; Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността; Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016 – 2020 год.; Кодекс на труда; Решение на МС №277/24.04.2018 г., изм. с Решение № 776 от 30.10.2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности в натурални и стойностни показатели през 2019 г.; Закона за публичните финанси.


Интервюто  ще се проведе в Приемна зала – партер на общинска администрация Панагюрище – пл. „20-ти април“ №13.


 


ОБЩИНА - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА подбор за свободно работно място за назначаване на работник на трудов договор на длъжност „Санитар“ в звено Домашен социален патронаж

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – средно образование;

2. Професионален опит – опитът в извършването на сходна дейност е предимство;

3. Информация за длъжността: Осъществява дейности по доставяне на храна до домовете на потребителите в град Панагюрище и всички населени места на община Панагюрище, поддържа на лична хигиена и хигиена на помещенията, обитавани от обслужваните от социалната услуга лица. Извършва комунално битови дейности и оказва съдействие на потребителите при закупуване на необходимите им медикаменти, хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителя. Придружава потребителите до обществени заведения, учреждения и други. Извършва почистване на разливното помещение, коридорите, санитарните възли и стаите на Домашен социален патронаж с препарати и дезинфектанти. Извършва дейности по зареждане и палене на печки през отоплителния сезон при заявено желание от потребителите. Разнася изготвеното меню за следващата седмица по адресите на потребителите и след попълването им ги събира. Обработва предварителната информация за седмичните менюта и съответните заявки и изготвя отчетливо таблица със заявените ястия. Отговаря за стриктното спазване на заявките за храна. Носи отговорност за навременното доставяне на храната в добро състояние. Проявява отзивчивост и вежливост при контактите с потребителите. Отговаря за качеството и състоянието на извършената работа. Изпълнява и други дейности по преценка на ръководителя на звеното или друго длъжностно лице.

4. Допълнителни изисквания: отговорност, умения за работа в екип. За длъжността „Санитар“ могат да кандидатстват безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. За работното място могат да кандидатстват лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50%, доказана с влязло в сила решение на компетентен орган. За длъжността няма да бъдат назначавани кандидати, в чиито Експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК има упоменати противопоказни условия на труд, които не позволяват изпълнение на задълженията за посочената длъжност.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/ ;

2. Копия от документи за придобита образователна степен, заверени от кандидата;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, заверени от кандидата;

5. Документ за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекъсване за повече от 3 месеца.

6. Копие на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

ІII. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 28 септември 2018 г. /включително/ - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Община Панагюрище,  ЦАО, партер.

IV. Начин на провеждане:

Подборът на кандидатите преминава през два етапа:

-     Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност. До втори етап не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.

-     Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

С избраният кандидат ще бъде сключен договор по чл. 68, ал. 1 , т. 1, във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда.

За информация: тел. 0357/6-00-58; 6-00-61; 6-00-82 и сайта на община Панагюрище.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище


file icon doc Списък на допуснатите кандидати до подбор за длъжността „санитар“ в звено Домашен социален патронаж

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Закрила“

гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31

ОБЯВЯВА

прием на документи за длъжността „помощник-възпитател“


Помощник-възпитател, код по НКПД 53123003 – 1 брой.

1.  Минималните изисквания за заемане на длъжността:

- Средно образование.

- Професионален опит е предимство.

- Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца.

-  Опит при работа с хора в неравностойно положение е предимство.

-  Да няма дисциплинарни наказания.


2. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

-   Добри компютърни умения - Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet;

-   Добри комуникативни и организационни умения;

-   Умения за прогнозиране и планиране;

-   Умения за работа в мултидисциплинарен екип.


II. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие по образец (Приложение 1);
 2. Автобиография по образец (Приложение 2);
 3. Декларация по образец (Приложение 3);
 4. Лична карта на заявителя (документът се връща след сверяване на данните в заявлението и декларацията – приложение 3);
 5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.


ІІІ. Начин  на провеждане на конкурса:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т. ІІ документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До по-нататъшно участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


IV. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31, всеки работен ден от 9:00 до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от управителя на услугата.

Краен срок за подаване на документите -  до 17.30 часа на 28.09.2018 година, включително.


V. Длъжностната характеристика е на разположение в ЦНСТД „Закрила“ гр. Панагюрище.


За допълнителна информация:

Людмила Иванова – управител ЦНСТД „Закрила“

Тел.: 0884/483097


file icon doc Списък на кандидатите, допуснати до подбор за длъжността „помощник-възпитател“

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

„Св. Св. Козма и Дамян” гр. Панагюрище

Обявява подбор


За длъжността „Психолог” (на 4 часов работен ден) в ДЦПЛУ.

І.  Минимални изисквания за заемане на длъжността „Психолог”

1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър, специалност – психология.

2. Професионален опит по специалността се счита за предимство.

3. Допълнителна квалификация се счита за предимство, както и опит при работа с лица с увреждания.

ІІ. Специфични изисквания

1.Компютърна грамотност – Microsoft office.

2. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социалните услуги – ЗСП, ППЗСП, ЗИХУ и ППЗИХУ.

3. Много добри комуникационни и организационни умения.

4. Адаптивност и умения за работа в екип.

5. Нагласа за работа с групи от хора в неравностойно положение.

6. Способност за разрешаване на проблеми и вземане на компетентни решения в различни ситуации.

ІІІ. Изисквани документи за заеманата длъжност

1. Заявление за кандидатстване за заемане на длъжността – свободен текст.

2. Автобиография.

3. Мотивационно писмо.

4. Диплома за завършено висше образование – копие.

5. Документ за допълнителна квалификация – копие.

6. Документ за компютърна грамотност (ако притежава такъв) – копие.

7. Документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит – копие.

Документите се подават в ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян” гр. Панагюрище ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 28.09.2018 г.,включително до 15:00 часа.

IV. Начин на провеждане

1. Подборът на кандидатите преминава през два етапа:

-     Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност.

-     Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

2. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1(за 1 година), във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок в полза на работодателя).

3. До втори етап не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.


Лице за контакти: Диана Трушанова

Директор на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”

Телефон: 0895/673 006.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”

 О Б Я В А

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище обявява прием на документи за длъжностите:

- „Рехабилитатор”- 1 бр.

- „Социален работник”- 1 бр.

І. Минимални изисквания за заеманите длъжности:

„Рехабилитатор”

 1. Образование - висше; завършена образователна степен – бакалавър/магистър; Придобита специалност: „Рехабилитация”, „Кинезитерапия”, „Физиотерапия”.
 2. Професионален опит – наличието на професионален опит по специалността се ползва с предимство;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Работа в екип -  участие в екип, който работи в сътрудничество за постигане на обща цел;
 5. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца;
 6. Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

„Социален работник”

 1. Образование - висше; завършена образователна степен – бакалавър/магистър; Придобита специалност: „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика”, „Психология” или друга специалност хуманитарен профил;
 2. Професионален опит – наличието на професионален опит по специалността се ползва с предимство;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца;
 5. Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 6. Работа в екип -  участие в екип, който работи в сътрудничество за постигане на обща цел;
 7. Много добри организационни умения.

ІІ. Необходими документи за участие в подбора

-     Писмено заявление до директора на ДЦДМУ „Дъга”;

-     Автобиография;

-    Копие от документи за придобита образователна степен и допълнителни квалификации;

-     Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-     Мотивационно писмо;

-     Копие от сертификат за компютърна грамотност (ако притежава такъв).

ІII. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да се подават лично в ДЦДМУ „Дъга”, в срок до 28.09.2018 година, включително - 16:00 часа.

ІV. Начин на провеждане на подбора

1. Кандидатите преминават през два етапа на подбор:

-     Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност;

-     Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

2. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

3. До втори етап не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.


Лице за контакти: Лилия Петришка

тел.: 0888703114; 0357/62183;

Email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Панагюрище уведомява, че удължава срока за подаване на документи за назначаване на 2 /двама/ служители на трудов договор на длъжността „Медицинска сестра“ в ДГ „Райна Княгиня“ и ПГИТМТ до 28 септември 2018 г. /включително/  - 17:30 ч.
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободни работни места за назначаване на 2 /двама/ служители на трудов договор на длъжността „Медицинска сестра“ в ДГ „Райна Княгиня“ и ПГИТМТ

І. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование – висше;

ОКС - професионален бакалавър, /бакалавър/ или /магистър /;

специалност – „Медицинска сестра“ или „Фелдшер“;

2. Професионален опит – 1 година;

3.  Област на дейност:

 • Профилактика и промоция на здравето на децата и учениците. Медицинско обслужване на спешните състояния при децата и учениците до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ.
 • Наблюдава здравословното състояние на децата.
 • Води медицинската документация в училището, детската градина.

4.  Допълнителни изисквания: - инициативност, отговорност, новаторско отношение към учениците и децата, умения за работа в екип.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/ ;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации, заверени от кандидата;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит, заверени от кандидата;

6. Документ удостоверяващ вписване в регистъра на съсловната организация на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;

7. Документ за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекъсване за повече от 3 месеца.


ІII. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 28 август 2018 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Община Панагюрище,  ЦАО, партер.

С избраните кандидати ще бъдат сключени по чл.68, ал.1 , т.1, във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда, считано от 03.09.2018 г.

За информация: тел. 0357/6-00-58; 6-00-61 и сайта на община Панагюрище.НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


на основание чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 315/11.06.2018 г. на Кмета на община Панагюрище

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ДИРЕКТОР” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПАНАГЮРИЩЕ

Място на работа – Исторически музей – Панагюрище

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.


 1. Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания

-          Образование – висше; Образователно - квалификационна степен  „магистър”;

-          Професионални направления – история и археология; социология, антропология и науки за културата;

-          Професионален опит в съответното професионално направление  – минимум 3 години;

-          Познаване на българското законодателство в областта на музейното дело;  познаване на  структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;

-          Организационни умения; адаптивност; комуникативност; нагласа за работа в екип;

Допълнителни условия, носещи предимство:
- специализация или допълнителна квалификация по мениджмънт;
- присъдена научна степен;
- управленски опит;
- опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

-          участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

-          владеене на чужд език;

-          компютърна грамотност;

 1. Начин на провеждане на конкурса:

-          Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

-          Защита на Концепция за дейността и развитието на Исторически музей гр. Панагюрище за период от пет години, като подробно е разработена първата;

-          Събеседване върху познаването на нормативните документи в системата на културата, музейното дело, трудовото законодателство.

 1. Необходими документи:

- Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на Община Панагюрище;

- Документ за самоличност – представя се за удостоверяване на самоличността;
- Диплом за придобито образование, специалност, квалификация – копие;
- Документ, удостоверяващ  професионален опит (трудова, осигурителна, служебна  книжка на кандидата) – копие;
- Свидетелство за съдимост –  изискванията свързани със съдимостта се установяват служебно от работодателя на основание чл.5, ал.4 от ЗОАРАКСД  и във връзка с чл.14, ал.4 от ЗА;

- Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца);

- Професионална автобиография /СV/;

- Документи за научно звание или научна степен, за професионално - квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
- Документи за компютърна грамотност и за ползване на чужд език, ако притежава такива /копия/;

- Концепция за дейността и развитието на Исторически музей - Панагюрище за 5 годишен период, като подробно е разработена първата  в 5 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове – до 15 страници.

Концепцията съдържа:

-          анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

-          тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;

-          определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

-          мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

-          етапи на реализация на концепцията.


При подаване на документите се представят и оригиналите за сравняване. Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

4. Срок и място за подаване на документите и разработената концепция:

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден  от 8.00 ч. до 18.00 в ЦАО /партер/ на община Панагюрище на адрес - 4500 град Панагюрище, пл. “20-ти април” №13, в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса – до 13.07.2018 год. Заявлението и документите за участие, описани подробно в т.3, се подават в запечатан плик с надпис “Конкурс за заемане на длъжността “Директор” на Исторически музей гр. Панагюрище", изписват се трите имена на кандидата,  адрес, телефон и e-mail. Концепцията за развитие на институцията се представя  в 5 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.

За справки и допълнителна информация – тел. 0357/600-58, ст.314 на общинска администрация Панагюрище.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”

О Б Я В А

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище обявява прием на документи за длъжността:

- „Рехабилитатор”- 1 бр.

І. ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални изисквания за заемане на  длъжността „Рехабилитатор”:

 1. Образование - висше ; завършена образователна степен – бакалавър/ магистър; Придобита специалност: „Рехабилитация”, „Кинезитерапия”, „Физиотерапия”;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-     Писмено заявление до директора на ДЦДМУ „Дъга”;

-     Автобиография;

-     Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;

-     Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-     Мотивационно писмо.

Документите следва да се подават лично, в ДЦДМУ”Дъга”, в срок до:

-     31.05.2018 г. до 16:00 ч.

ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Подборът на кандидатите преминава през два етапа:

-     Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност;

-     Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

2. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67,ал. 1, т. 1  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок).

3. До втори етап не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.


Лице за контакти: Лилия Петришка

тел.: 0888703114; 0357/62183;

Email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ В ОБЩНОСТТА”

ГРАД ПАЗАРДЖИК

ЦОП „ЗОРА” - ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор на кандидати за длъжността „Социален работник” – 1 бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 • Подходящи специалности – Социални дейности; Социална педагогика; Психология или с друг подходящ хуманитарен профил;
 • Задължителна компютърна грамотност;
 • Трудов стаж по специалността се счита за предимство;
 • Допълнителни квалификации се считат за предимство.

Кандидатите трябва да притежават умения за работа в екип, адаптивност и психична нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства

Необходими документи :

 1. Заявление до Директора на ЦОП „Зора” - Панагюрище.
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Диплома за завършено образование – копие.
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие.
 6. Препоръка от предишен работодател.

Начин на провеждане на подбора:

 • по документи и чрез събеседване с кандидатите.

Документите ще се приемат в ЦОП „Зора” – Панагюрище, на адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” № 5, от 01.05.2018год. до 28.05.2018год.(включително).

Лице за контакт – Станка Делибашева, тел. 0357/6 20 23 и 0879 123 536.

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на заинтересованите кандидати в деловодството на ЦОП „Зора”, гр. Панагюрище.Д-р Златка Ангелова

Председател на Ф”СПО” - Пазарджик

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

обявява конкурс:

 I. За длъжността „Директор“ на общинска детска градина – 1 щатна бройка по трудово правоотношение.

Място на работа: Община Панагюрище, ДГ „Пролет” – гр. Панагюрище, улица „Кръстьо Гешанов” № 8.

 II. Кратко описание на длъжността.

Директорът планира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната и общинска политика в областта на образованието, образователно – възпитателния процес и цялостната административно – управленска и финансова дейност в детската градина.

 III. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани.

2. Да притежават диплома за завършено висше образование съгласно чл. 213, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование. Да притежават специалност от професионално направление „педагогика” с присъдена професионална квалификация  „педагог” и/или  „детски и начален учител”,  специалност от друго професионална направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”.

3. Професионален опит по специалностите по т.2: не по – малко от 5 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

4. Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование: да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса освен, ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

5. Да познават законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието, административно-управленските, трудово-правните дейности, финансовите дейности и системата за закрила на детето. Да познават европейските принципи и политики за повишаване качеството на образованието.

 

IV. Начин за провеждане на конкурса.

Кандидатите непредставили необходимите документи за участие в конкурса по т.V, или които не отговарят на минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, не се допускат до конкурса.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа от комисия  назначена със заповед на Кмета на Община Панагюрище:

 • Първи етап: Защита и оценка на стратегия от допуснатите кандидати, свързана с развитието на детската градина за период от 4 години;
 • Втори етап: Провеждане на интервю.


Кандидатите ще бъдат оценявани по следните направления:

1. Вижданията на кандидата за развитието на детската градина. Умение за планиране;

2. Познаване и правилно прилагане на законодателството в системата на образованието, административното управление, трудово – правните дейности, финансовите дейности и системата за закрила на детето. Да познават европейските принципи и политики за повишаване качеството на образованието;

3. Предлагане на инициативи, търсене и прилагане на ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата;

4. Познаване на интересите и очакванията на вътрешните и външните потребители на услугите, които се предоставят. Прилагане на подходи, които допринасят за по-пълно и по-качествено удоволетворяване на потребностите на клиентите;

5. Формулиране на ясни цели, убедително представяне на добре структурирани и аргументирани тези, съобразени с наличните ресурси и изисквания за качество, както и с целите на конкретно поставената тематика / въпроси;

6. Познаване на националните и европейските политики за повишаване качеството на образованието;

7. Яснота и обоснованост на изложените виждания и тези, в съответствие с целите на конкретно поставената тематика;

8.  Познаване на  нормативна уредба в посочените области.


V. Документи за участие в конкурса.

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст /;

2. Документ за самоличност /копие/;

3. Професионална автобиография /CV/ ;

4. Копия от документи за: завършена степен и специалност на висшето образование, придобита професионално–квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност /според изискванията на длъжността/;

5. Копие от трудовата книжка и/или документ, удостоверяващ професионалния опит по специалността;

6. Медицинско свидетелство за предварителен медицински преглед във връзка с кандидастването за длъжността директор на общинска детска градина;

7. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания по чл. 2 от Наредба № 4 от 24 октомври 2016 година;

8. Писмена разработка – стратегия,  свързана с развитието на детската градина за период от 4 / четири / години – се представя в 1 екземпляр, в запечатан и ненадписан плик.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сравняване. Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и /или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

При подаване на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност

 VI. Място и срок за подаване на документите за участие.

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа,  в сградата на Общинска администрация – Панагюрище, пл. „20-ти април”  № 13, стая № 314, в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса. Заявлението и документите за участие, описани подробно в т. V, се подават в запечатан плик с надпис „Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детска градина „Пролет“ – гр. Панагюрище, изписват се трите имена на кандидата, адрес, телефон и e-mail. Стратегията, свързана с разитието на детската градина за период от четири години се представя в 1 екземпляр в запечатан и ненадписан плик.

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”

О Б Я В А

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище обявява прием на документи за длъжността:

- „Рехабилитатор”- 1 бр.

І. ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални изисквания за заемане на  длъжността „Рехабилитатор”:

 1. Образование - висше; завършена образователна степен – бакалавър/ магистър; Придобита специалност: „Рехабилитация”, „Кинезитерапия”, „Физиотерапия”;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-     Писмено заявление до директора на ДЦДМУ „Дъга”;

-     Автобиография;

-     Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;

-     Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-     Мотивационно писмо.

Документите следва да се подават лично, в ДЦДМУ ”Дъга”, в срок до:

-      20.04.2018 г. до 16:00 ч.

ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Подборът на кандидатите преминава през два етапа:

-     Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност;

-     Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

      2. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67,ал. 1, т. 1  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок).

      3. До втори етап не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.


Лице за контакти: Лилия Петришка

тел.: 0888703114; 0357/62183;

Email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЩИНА  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на 2 /двама/ служители на трудов договор на длъжностите Старши експерт „Управление на отпадъците” и Старши специалист „Опазване на земите и горите” в мероприятие „Управление на дейностите по опазване на околната среда и водите“

І. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • За Старши експерт „Управление на отпадъците”

1. Образование – висше – ОКС бакалавър /магистър /, специалност – „Екология“; „Опазване на околната среда“ или сходна.

2. Професионален опит – 2 години.

 • За Старши специалист „Опазване на земите и горите”

1. Образование – средно, с придобита професия по специалности – „Екология“; „Опазване на околната среда“, “Агроекология“  или сходна.

2. Професионален опит – 1 година

ІІ. Изисквания предвидени в длъжностните характеристики за заемане на длъжностите:

1. Да познават: нормативната уредба свързана с организационно-регламентиращата и регистрационна документация в областта на управлението на отпадъците;  дейностите по опазване на земите, горите и зелената система

2. Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност; ориентация към резултати;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

3. Компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

ІV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/ ;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации, заверени от кандидата;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит, заверени от кандидата.

V. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 30 март 2018 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и уведомява допуснатите кандидати за датата и часа на провеждане на интервюто.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

Община Панагюрище обявява конкурс:

 I. За длъжността „директор“ на общинска детска градина – 1 щатна бройка по трудово правоотношение.

Място на работа: Община Панагюрище, ДГ „Пролет” – гр. Панагюрище, улица „Кръстьо Гешанов” № 8.

 II. Кратко описание на длъжността.

Директорът планира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната и общинска политика в областта на образованието, образователно – възпитателния процес и цялостната административно – управленска и финансова дейност в детската градина.

 III. Минимални изисквания за заемане на длъжността.

1. Да са български граждани.

2. Да притежават диплома за завършено висше образование съгласно чл. 213, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование. Да притежават специалност от професионално направление „педагогика” с присъдена професионална квалификация  „педагог” и/или  „детски и начален учител”,  специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”.

3. Професионален опит по специалностите по т.2: не по – малко от 5 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

4. Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование: да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса освен, ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

5. Да познават законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието, административно-управленските, трудово-правните дейности, финансовите дейности и системата за закрила на детето. Да познават европейските принципи и политики за повишаване качеството на образованието.

 IV. Начин за провеждане на конкурса.

Кандидатите непредставили необходимите документи за участие в конкурса по т.V, или които не отговарят на минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, не се допускат до конкурса.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа от комисия  назначена със заповед на Кмета на Община Панагюрище:

Първи етап: Защита и оценка на стратегия от допуснатите кандидати, свързана с развитието на детската градина за период от 4 години;

Втори етап: Провеждане на интервю.

Кандидатите ще бъдат оценявани по следните направления:

1. Вижданията на кандидата за развитието на детската градина. Умение за планиране;

2. Познаване и правилно прилагане на законодателството в системата на образованието, административното управление, трудово – правните дейности, финансовите дейности и системата за закрила на детето. Да познават европейските принципи и политики за повишаване качеството на образованието;

3. Предлагане на инициативи, търсене и прилагане на ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата;

4. Познаване на интересите и очакванията на вътрешните и външните потребители на услугите, които се предоставят. Прилагане на подходи, които допринасят за по-пълно и по-качествено удоволетворяване на потребностите на клиентите;

5. Формулиране на ясни цели, убедително представяне на добре структурирани и аргументирани тези, съобразени с наличните ресурси и изисквания за качество, както и с целите на конкретно поставената тематика / въпроси;

6. Познаване на националните и европейските политики за повишаване качеството на образованието;

7. Яснота и обоснованост на изложените виждания и тези, в съответствие с целите на конкретно поставената тематика;

8.  Познаване на  нормативната уредба в посочените области.

 V. Документи за участие в конкурса.

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

- Заявление за участие в конкурса /свободен текст /;

- Документ за самоличност /копие/;

- Професионална автобиография /CV/ ;

- Копия от документи за: завършена степен и специалност на висшето образование, придобита професионално–квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност /според изискванията на длъжността/;

- Копие от трудовата книжка и/или документ, удостоверяващ професионалния опит по специалността;

- Медицинско свидетелство за предварителен медицински преглед във връзка с кандидастването за длъжността директор на общинска детска градина;

- Свидетелство за съдимост /в срок на валидност/;

- Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания по чл. 2 от Наредба № 4 от 24 октомври 2016 година;

- Писмена разработка – стратегия,  свързана с развитието на детската градина за период от 4 / четири / години – се представя в 1 екземпляр, в запечатан и ненадписан плик.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сравняване. Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и /или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

При подаване на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност

 VI. Място и срок за подаване на документите за участие.

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа,  в сградата на Общинска администрация – Панагюрище, пл. „20-ти април”  № 13, стая № 314, в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса. Заявлението и документите за участие, описани подробно в т. V, се подават в запечатан плик с надпис „Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детска градина „Пролет“ – гр. Панагюрище, изписват се трите имена на кандидата, адрес, телефон и e-mail. Стратегията, свързана с разитието на детската градина за период от четири години се представя в 1 екземпляр в запечатан и ненадписан плик.


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 94/23.02.2018 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Младши експерт“ – отдел „Административно-правно и информационно обслужване“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „професионален бакалавър“;

1.3. Професионален опит – не се изисква или да имат придобит минимален ранг V младши;

1.4. Изисквания и компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1.            Познаване на нормативните актове в областта на административното обслужване семейните отношения, гражданската регистрация, българското гражданство, документите за самоличност, защитата на лични данни.

2.2.            Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест;

-       интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС - по образец;

4.3. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование "професионален бакалавър" или по-високо, или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;

4.4. Оригинал и копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса или за придобития ранг като държавен служител;

4.5. Оригинал и копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 13.03.2018 год.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, специализиран сайт за търсене на работа, интернет страницата на общината и в местен ежедневник, от 08.30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Панагюрище.

6. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

7. Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

8. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

9. С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

10. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

11.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Информационния център във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, както и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.

12. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността изпълнява функции по административно обслужване в дейности по гражданска регистрация и ЕСГРАОН на територията на община Панагюрище. Създава, поддържа и актуализира регистрите на актовете по гражданско състояние и Национален регистър на актовете по гражданско състояние. Създава, поддържа  и съхранява в актуално състояние регистъра на населението и електронни лични регистрационни картони на всички лица, подлежащи на вписване в регистъра на населението. Създава и поддържа  Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на територията на община Панагюрище. Издава различни видове удостоверения по искане на гражданите по образец въз основа на регистъра на населението. Приема и обработва заявления за постоянен и настоящ адрес. Издава дубликати и преписи от актове по гражданско състояние.

13. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 510 - 1100 лева за I степен.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.

file icon zip Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС


СПИСЪК

на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността:

„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

отдел „Административно-правно и информационно обслужване“

 1. Делка Кирова Петрова
 2. Стела Николова Димитрова
 3. Росица Талева Байкова
 4. Пепа Стоянова Петрова
 5. Нора Димитрова Кривчева
 6. Теодора Иванова Катинова
 7. Ива Валериева Георгиева
 8. Ралица Пенкова Кавъркова
 9. Венелина Иванова Гарноева

     10.  Сашо Милушев Тильовски

     11.  Малина Петрова Трошанова

     12.  Ненка Стайова Сапункова


Кандидатите трябва да се явят на 03.04.2018 год. в 10:00 часа в сградата на Община Панагюрище, Заседателна зала  –  2-ри етаж за полагане на тест.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

Интервюто с кандидатите ще се проведе на същия ден след 14:00 часа при условие, че същите успешно са издържали теста.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

 1. Семеен кодекс;
 2. Закон за администрацията;
 3. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Закон за наследството;
 6. Закон за гражданската регистрация;
 7. Закон за българското гражданство;
 8. Закон за защита на личните данни;
 9. Наредба за административното обслужване;
 10. Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
 11. Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;
 12. Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена (Ратифицирана със закон, приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. - ДВ, бр. 91 от 2013 г. В сила за Република България от 18 декември 2013 г.).


20.03.2018 г.                     Председател на конкурсната комисия: /п/

гр. Панагюрище                                                                          


ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор на длъжността „Старши вътрешен одитор” – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

 • Осъществява дейността по вътрешния одит във всички структури, програми, дейности и процеси в община Панагюрище с оглед постигане целите на администрацията и при спазване на принципите за законност, добро финансово управление и прозрачност в дейността на организацията;
 • Идентифицира и оценява рисковете в организацията;
 • Наблюдава, оценява и подпомага изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол и дава препоръки за тяхното подобряване.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър ;

3. Професионален опит –  2 години;

4. Да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

5. Да са дееспособни лица;

6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.


ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

 • Да познава и правилно  прилага законодателството свързано с вътрешния одит;
 • Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента;

- лични качества - инициативност, оперативност,  лоялност към организацията;

 • Компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване ;

2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

5. Заверено от кандидата копие от сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите, или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Декларация за дееспособност;

8. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;

9. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 15.01.2018 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю, както  и всички други съобщения във връзка с подбора се обявяват на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.

За информация: тел. 0357/600-58 и сайта на община Панагюрище.

Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор на длъжността „Старши вътрешен одитор” – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

 • Осъществява дейността по вътрешния одит във всички структури, програми, дейности и процеси в община Панагюрище с оглед постигане целите на администрацията и при спазване на принципите за законност, добро финансово управление и прозрачност в дейността на организацията;
 • Идентифицира и оценява рисковете в организацията;
 • Наблюдава, оценява и подпомага изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол и дава препоръки за тяхното подобряване.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър ;

3. Професионален опит –  2 години;

4. Да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

5. Да са дееспособни лица;

6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.


ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

 • Да познава и правилно  прилага законодателството свързано с вътрешния одит;
 • Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента;

- лични качества - инициативност, оперативност,  лоялност към организацията;

 • Компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване ;

2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

5. Заверено от кандидата копие от сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите, или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Декларация за дееспособност;

8. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;

9. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 29.12.2017 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю, както  и всички други съобщения във връзка с подбора се обявяват на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.


ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор на длъжността „Старши вътрешен одитор” – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

 • Осъществява дейността по вътрешния одит във всички структури, програми, дейности и процеси в община Панагюрище с оглед постигане целите на администрацията и при спазване на принципите за законност, добро финансово управление и прозрачност в дейността на организацията;
 • Идентифицира и оценява рисковете в организацията;
 • Наблюдава, оценява и подпомага изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол и дава препоръки за тяхното подобряване.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър ;

3. Професионален опит –  1 година;

4. Да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

5. Да са дееспособни лица;

6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.


ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

 • Да познава и правилно  прилага законодателството свързано с вътрешния одит;
 • Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента;

- лични качества - инициативност, оперативност,  лоялност към организацията;

 • Компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване ;

2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

5. Заверено от кандидата копие от сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите, или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Декларация за дееспособност;

8. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;

9. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 30.11.2017 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю, както  и всички други съобщения във връзка с подбора се обявяват на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.


Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Закрила“ гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31

ОБЯВЯВА

прием на документи за длъжностите

„социален работник“ и „помощник-възпитател“


І. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.

1.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

- Образование – висше; завършена образователна степен - бакалавър/магистър; професионална квалификация – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика, хуманитарни науки.

- Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип.

- Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

- Опит при работа с деца и хора в неравностойно положение е предимство.

- Допълнителни квалификации се считат за предимство.

-  Да няма дисциплинарни наказания.

2. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

- Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца;

- Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

- Работа в екип -  участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

- Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение, желание за учене;

-  Много добри организационни умения

-   Умения за прогнозиране и планиране.


II. Помощник-възпитател, код по НКПД 53123003 – 1 брой.

1.  Минималните изисквания за заемане на длъжността:

- Средно образование;

- Професионален опит е предимство;

- Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип;

-  Опит при работа с хора в неравностойно положение е предимство.

-  Да няма дисциплинарни наказания;

2. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

-   Добри компютърни умения - Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet;

-   Добри комуникативни и организационни умения;

-   Умения за прогнозиране и планиране;

-   Умения за работа в мултидисциплинарен екип.


ІII. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 1/;
 2. Автобиография по образец  /Приложение 2/;
 3. Декларация по образец  /Приложение 3/;
 4. Копие от документ за самоличност;
 5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.


ІV. Начин  на провеждане на конкурса:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т.ІIІ документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До по-нататъшно участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


V. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31, всеки работен ден от 9:00 до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от управителя на услугата.  За контакти: телефон 0884/483097

Краен срок за подаване на документите  -  до 17.30 часа на 30.10.2017 г.


VI. Длъжностните характеристики са на разположение в ЦНСТД „Закрила“ гр. Панагюрище.

На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор по чл.68, ал.1 т. 3 от КТ - за определен срок, до завръщане на титуляра.

За допълнителна информация:

Людмила Иванова – управител ЦНСТД „Закрила“

Тел.: 0884/483097

file icon doc Приложение № 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

file icon doc Приложение № 2 - АВТОБИОГРАФИЯ

file icon doc Приложение № 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ

file icon doc ПРОТОКОЛ № 1

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 81/01.11.2017 година на управителя на ЦНСТД „Закрила“ гр. Панагюрище, за провеждане на конкурс за длъжностите „Социален работник“ и „Помощник-възпитател“ в ЦНСТД „Закрила“ гр. Панагюрище.

І. Допуска до интервю за длъжността „Социален работник“ следните кандидати:


Вх.№

Име, презиме, фамилия

Съответствие

Длъжност

11

93/26.10.2017 г.

Недялка Георгиева Ангелова

има административно съответствие

Социален работник

22

99/30.10.2017 г.

Анета Николова Михайлова

има административно съответствие

Социален работник

II. Допуска до интервю за длъжността „Помощник-възпитател“ следните кандидати:


Вх.№

Име, презиме, фамилия

Съответствие

Длъжност

11

85/20.10.2017 г.

Елена Лукова Маслева

има административно съответствие

Помощник-възпитател

22

86/24.10.2017 г.

Невенка Стоева Врагова-Гоешкова

има административно съответствие

Помощник-възпитател


3

96/27.10.2017 г.


Велка Дойчева Илкова

има административно съответствие

Помощник-възпитател


4

97/30.10.2017 г.

Петя Тодорова Петкова

има административно съответствие

Помощник-възпитател

5

100/30.10.2017 г.

Анета Николова Михайлова

има административно съответствие

Помощник-възпитател

6

101/30.10.2017 г.

Йорданка Лукова Трошанова

има административно съответствие

Помощник-възпитател


III. Комисията определя датата, часа и мястото за провеждане на интервюто с допуснатите кандидати както следва:

ДЛЪЖНОСТ

КАНДИДАТИ

ДАТА

ЧАС

МЯСТО1.

Социален работник

Недялка Георгиева Ангелова

14.11.2017 г.

14:00 часа

ЦНСТД „Закрила“

2.

Социален работник и помощник – възпитател

Анета Николова Михайлова

14.11.2017 г.

14:30 часа

ЦНСТД „Закрила“

3.

Помощник-възпитател

Елена Лукова Маслева

14.11.2017 г.

15:00 часа

ЦНСТД „Закрила“

4.

Помощник-възпитател

Невенка Стоева Врагова-Гоешкова

14.11.2017 г.

15:30 часа

ЦНСТД „Закрила“

5.

Помощник-възпитател

Велка Дойчева Илкова

14.11.2017 г.

16:00 часа

ЦНСТД „Закрила“

6.

Помощник-възпитател

Петя Тодорова Петкова

14.11.2017 г.

16:30 часа

ЦНСТД „Закрила“

7.

Помощник-възпитател

Йорданка Лукова Трошанова

14.11.2017 г.

17:00 часа

ЦНСТД „Закрила“

file icon doc ПРОТОКОЛ № 2

Резултати от работата на комисията:

Комисията оцени явилите се кандидати както следва:


ДЛЪЖНОСТ

КАНДИДАТИ

БРОЙ ТОЧКИ

1.

Социален работник

Недялка Георгиева Ангелова

34 т.

2.

Социален работник

Анета Николова Михайлова

29 т.

3.

Помощник – възпитател

Анета Николова Михайлова

32 т.

4.

Помощник-възпитател

Елена Лукова Маслева

34 т.

4.

Помощник-възпитател

Невенка Стоева Врагова-Гоешкова

Не се явил

5.

Помощник-възпитател

Велка Дойчева Илкова

Не се явил

6.

Помощник-възпитател

Петя Тодорова Петкова

37 т.

7.

Помощник-възпитател

Йорданка Лукова Трошанова

15 т.
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор на длъжността „Старши вътрешен одитор” – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

 • Осъществява дейността по вътрешния одит във всички структури, програми, дейности и процеси в община Панагюрище с оглед постигане целите на администрацията и при спазване на принципите за законност, добро финансово управление и прозрачност в дейността на организацията;
 • Идентифицира и оценява рисковете в организацията;
 • Наблюдава, оценява и подпомага изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол и дава препоръки за тяхното подобряване.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър ;

3. Професионален опит –  1 година;

4. Да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

5. Да са дееспособни лица;

6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.


ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

 • Да познава и правилно  прилага законодателството свързано с вътрешния одит;
 • Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента;

- лични качества - инициативност, оперативност,  лоялност към организацията;

 • Компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване ;

2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

5. Заверено от кандидата копие от сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите, или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Декларация за дееспособност;

8. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;

9. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 20.10.2017 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю, както  и всички други съобщения във връзка с подбора се обявяват на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”

О Б Я В А 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище обявява прием на документи за следните длъжности:

-„Социален работник”- 1 бр.

- „Рехабилитатор”- 1 бр.

І. ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални изисквания за заемане на  длъжността „Социален работник”:

 1. Образование - висше ; завършена образователна степен – бакалавър/ магистър; Придобита специалност: „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика”;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Минимални изисквания за заемане на  длъжността „Рехабилитатор”:

 1. Образование - висше ; завършена образователна степен – бакалавър/ магистър; Придобита специалност: „Рехабилитация”, „Кинезитерапия”, „Физиотерапия”;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-     Писмено заявление до директора на ДЦДМУ „Дъга”;

-     Автобиография;

-     Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;

-     Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-     Мотивационно писмо.

Документите следва да се подават лично, в ДЦДМУ”Дъга”, в срок до:

-      21.09.2017 г. до 16:00 ч. – за рехабилитатор;

-      30.09.2017 г. до 16:00ч. – за социален работник.


ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Подборът на кандидатите преминава през два етапа:

-     Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност;

-     Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

      2. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67,ал. 1, т. 1  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок).

      3. До втори етап не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.


Лице за контакти: Лилия Петришка,

тел.: 0888703114; 0357/62183;

Email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


О Б Я В Л Е Н И Е


ОП “Чистота”  гр. Панагюрище, обявява свободно работно място  за длъжността: Старши счетоводител на 8 часов работен ден.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Висше образование /бакалавър, магистър/
 2. Области на висше образование – икономическо;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Много добри комуникативни и организационни умения;
 5. Умения за работа в екип.
 6. Документи,  които работникът трябва да познава: Кодекс на труда; Правила за ЗБУТ; Закона за счетоводство; ЗДДФЛ; ЗКПО; Националния сметкоплан; Закона за здравното осигуряване; Други наредби, указания, инструкции свързани с финансово-счетоводната дейност

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, по чл.70, ал.1 във връзка с чл.67,ал.1, т.1.

Ред за провеждане на подбора:

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
 • Писмено заявление за кандидатстване;
 • Автобиография/ СV/ по образец;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Копие от трудова книжка;

Документите следва да се подават лично, в деловодството на ОП”Чистота” гр.Панагюрище, намиращо се в индустриалната част на гр.Панагюрище срещу тухларната, в срок до 07.07.2017 г. до 16.00 ч.

Подборът протича в два етапа:

 • Разглеждане на представените документи;
 • Интервю в 3 дневен срок, след проверка за съответствие на представените  документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.

Кандидатите ще бъдат уведомени в тридневен срок, след обявения краен срок.

Телефон за контакти: 0884541763; 0884541768.


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 365/20.06.2017 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Началник на отдел в община“отдел „Социални дейности и здравеопазване“ - 1 щатна бройка в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – бакалавър;

1.3. Да притежават професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III младши;

1.4. Изисквания и компетентности: управленска компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1.Познаване на нормативните актове в областта на социалната политика и здравеопазването.

2.2.Способност да взема решения, съобразно политиката на общината; етичност; лоялност; отговорност; коректност.

2.3.Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       писмена разработка от допуснатите кандидати по управленска и социална тематика, свързана с конкретните задължения на длъжността;

-       интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС - по образец;

4.3. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование "бакалавър" или по-високо, или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;

4.4. Оригинал и копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса или за придобития ранг като държавен служител;

4.5. Оригинал и копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 07.07.2017 г.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията и в местен ежедневник от 08:30 ч. до 17:30 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, гл. експерт  „Човешки ресурси”.

6. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

7. Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

8. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

9. С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

10. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

11.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Информационния център във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, както и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.

12. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите. Работи за успешното интегриране на малцинствата в обществото на базата на националните и европейски изисквания, с цел ефективно приобщаване на общината в европейските структури. Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“. Организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни организации в областта на социалните дейности. Провежда общинската здравна политика на територията на общината.

13. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 460 - 1400 лева за I степен.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.

 file icon doc Заявление

file icon doc Декларация

СПИСЪК

на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността: „Началник на отдел в община” – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище

1. Анелия Георгиева Караколева

Кандидатката трябва да се яви на 08.08.2017 г. в 9.00 часа в сградата на Община Панагюрище, заседателна зала - 3 етаж за развиване на писмена разработка по социална тематика. Време за разработване на темата: 3 /три/ астрономически часа.

Допуснатата кандидатка следва да представи документ за самоличност преди провеждането на изпита.

Интервюто ще се проведе на същият ден след 15.00 часа при условие, че резултатът от писмения изпит е най-малко „4“.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


Нормативни документи за подготовка от кандидатката:

 1. Закон за социално подпомагане;
 2. Закон за интеграция на хората с увреждания;
 3. Закон за закрила на детето;
 4. Закон за здравето;
 5. Закон за лечебните заведения;
 6. Закон за храните;
 7. Закон за защита от домашното насилие;
 8. Закон за борба с трафика на хора;
 9. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

10. Закон за държавния служител;

11. Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане;

12. Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания;

13. Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето;

14. Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях;

15. Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция;

16. Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца;

17. Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

18. Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата;

19.  Указания и методики на МТСП;

20. Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.14.07.2017 г.                                     Председател на конкурсната комисия: /п/

гр. Панагюрище


СПИСЪК

на кандидатите, недопуснати до конкурс за длъжността: „Началник на отдел в община” – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище

1. Гроздан Николаев Грозев

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на четири години професионален опит или придобит минимален ранг ІІІ мл.

14.07. 2017 г.                                     Председател на конкурсната комисия: /п/

гр. Панагюрище
ОБЩИНА   ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за следните длъжности:


 1. 1. Главен експерт „Образование, младежки дейности, спорт” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ – 1 бройка.
 2. 2. Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжносттите :

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- за главен експерт  „Образование, младежки дейности, спорт” -  образование висше, ОКС „Бакалавър“ и професионален опит минимум 2 години

- за младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” –  образование висше, ОКС „Проф. бакалавър“ и професионален опит не се изисква.


ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Главен експерт  „Образование, младежки дейности, спорт” да познава ЗПУО, ДОС в образованието, ЗМСМА, Закон за младежта и спорта  и др. нормативни и поднормативни актове в системата на образование, спорта  и младежките дейности;

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” да познава Закона за социално подпомагане,, ППЗСП, ЗИХУ, ЗЗД, ППЗИХУ, ППЗЗД и др. нормативни и поднормативни актове в системата на социалните дейности и здравеопазване;

Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

- компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване, като кандидатът конкретизира за коя позиция кандидатства;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 30.06.2017 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат документите.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за подбор за длъжността

младши експерт „Социални дейности и здравеопазване“ в отдел „Социални дейности и здравеопазване“


Трите имена на кандидата

Дата и час за явяване на интервю


2

3

1.

Лушка Панчева Славчева

12.07.2017 г. – 10:30 часа

2.

Пенка Тодорова Терзийска

12.07.2017 г. – 11:00 часа

3.

Малина Петрова Трошанова

12.07.2017 г. – 11:30 часа

4.

Паулина Георгиева Гугова

12.07.2017 г. – 12:00 часа

5.

Петя Георгиева Узунова

12.07.2017 г. – 14:00 часа

6.

Дима Динчева Георгиева

12.07.2017 г. – 14:30 часа

7.

Милена Кирилова Стоилова

12.07.2017 г. – 15:00 часа

8.

Мирослава Иванова Савлекова

12.07.2017 г. – 15:30 часа

9.

Силвия Маринова Гарноева

12.07.2017 г. – 16:00 часа

10.

Иванка Петрова Палашева

12.07.2017 г. – 16:30 часа

Нормативни документи за подготовка – Закон за социалното подпомагане; Закон за закрила на детето; Закон за интеграция на хората с увреждания; Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане; Правилник за прилагане на закона за закрила на детето; Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания; Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016 – 2020 год.;

Интервюто  ще се проведе в Заседателна зала – III-ти етаж на общинска администрация Панагюрище – пл. „20-ти април“ №13.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на интервюто.С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати за подбор за длъжността

главен експерт „Образование, младежки дейности и спорт“ в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“

Няма допуснати до подбора кандидати.

Недопуснати кандидати:

-       Милена Кирилова Стоилова

Основание за недопускане – представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на две години професионален опит.
О Б Я В А

Община Панагюрище в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище” по Договор № BG05M9OP001-2.002-0250, процедура BG05M9OP001 – 2. „Независим живот”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от 20.06.2017 г.  стартира приемане на документи за длъжността: „Рехабилитатор“

І. ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Рехабилитатор“- 1бр.:

 1. Висше образование /бакалавър, магистър/ – завършено образование рехабилитация,          кинезитерапия, физиотерапия;
 2. Професионален опит – с предимство;
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство;
 4. Допълнителни квалификации се считат за предимство, както и работа с лица и деца с увреждания.

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 2. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;
 3. Много добри комуникативни и организационни умения;
 4. Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 2 ч. дневно.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление по образец – Приложение №1;
 • Автобиография по образец – Приложение №2.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в периода от 20.06.2017 г. до 28.06.2015 г. включително, на ул. „Граф Игнатиев“ № 1 /сградата на бившето училище/ от 09,00 до 17,00 часа.

Заявления за кандидатстване можете да получите на място, както и в Общинска администрация гр. Панагюрище.


ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност.
 2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


За справка и информация тел. 0885885431 – Петя Терзийска- Ръководител проект;

0884310740 – Атанаска Мечева - Счетоводител проект;

0887688770 – Соня Скачкова - Координатор проект.

 file icon doc Приложение 1

file icon doc Приложение 2
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 344/13.06.2017 г. на кмета на Община ПанагюрищеОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Началник на отдел в община“ – отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – бакалавър;

1.3. Да притежават професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III младши;

1.4. Изисквания и компетентности: управленска компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1.            Познаване на нормативните актове в областта на образованието, културата, туризма, спорта, младежките дейности;

2.2.            Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест;

-       интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС - по образец;

4.3. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование "бакалавър" или по-високо, или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;

4.4. Оригинал и копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса или за придобития ранг като държавен служител;

4.5. Оригинал и копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 11-дневен срок (до 26.06.2017 год.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, специализиран сайт за търсене на работа, интернет страницата на общината и в местен ежедневник, от 08.30 ч. до 17:30 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Панагюрище.

6. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

7. Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

8. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

9. С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

10. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

11.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Информационния център във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, както и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.

12. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността организира, координира и провежда дейностите  по прилагане на законовите уредби, свързани с образованието, културата,  туризма, спорта и младежките дейности. Провежда общинската политика на територията на общината в сферите на дейност за които отговаря. Работи за успешното реализиране и изпълнение на приетите стратегии, програми, проекти и др. на община Панагюрище. Осъществява ръководство и контрол върху работата на отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм” и отчита дейността му.

13. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 460 - 1400 лева за I степен.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.

 file icon doc Заявление

file icon doc Декларация


СПИСЪК

на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността:

„Началник на отдел” в Община Панагюрище, отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“

 1. Стоянка Делчева Генова
 2. Богдана Пенчева Иванова-Шишкова

Кандидатите трябва да се явят на 14.07.2017 год. в 10:00 ч. в сградата на Община Панагюрище, Заседателна зала  – 3 етаж, за полагане на тест.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста и изпита.

Интервюто с кандидатите ще се проведе на същия ден след 15.00 часа при условие, че същите успешно са издържали теста.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Нормативни документи за подготовка от кандидатите:


 1. Закон за администрацията;
 2. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 3. Закон за държавния служител;
 4. Кодекс на труда – чл.107а;
 5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 6. Закон за предучилищното и училищното образование; Държавни образователни стандарти;
 7. Закон за младежта;
 8. Национална стратегия за младежта (2010 – 2020 г.);
 9. Закон за физическото възпитание и спорта; Правилник за прилагането на закона;

10.  Закон за културното наследство;

11.  Закон за народните читалища;

12.  Закон за туризма.


03.07.2017 г.

гр. Панагюрище

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за подбор за длъжността

директор на ДЦВХУ „Св. Св. Козма и Дамян“ - Панагюрище


№ по ред

Трите имена на кандидата

Дата и час за явяване на интервю

1

2

3


Иван Илиев Захариев

14.06.2017 г. – 15:00 часа


Диана Радева Трушанова

14.06.2017 г. – 15:30 часа


Тодор Йончев Чамов

14.06.2017 г. – 16:00 часа


Нормативни документи за подготовка – Закон за социалното подпомагане; Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане; Закон за интеграция на хората с увреждания; Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания; Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет; Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността; Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016 – 2020 год.; Кодекс на труда; Решение на МС №286/22.05.2017 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности в натурални и стойностни показатели; Закона за публичните финанси;


Интервюто  ще се проведе в Приемна зала – партер на общинска администрация Панагюрище – пл. „20-ти април“ №13.


ОБЩИНА   ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за длъжността “Директор” на Дневен център за възрастни хора с увреждания "Св.Св. Козма и Дамян" - гр. Панагюрище


1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Да са български граждани;

1.2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

1.3. Да имат завършено висше образование с образователно - квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;

1.4. Да притежават специалност от следните професионални направления: социални дейности, педагогика, администрация и управление, икономика, медицина и фармация, обществено здраве;

1.5. Да имат не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността;

1.6. Компютърни умения за работа с  MS Office пакет -  Word, Excel, Power Point;  Internet; ел. поща;

1.7. Познаване на нормативните документи касаещи длъжността;

1.8. Умения за работа в екип, адаптивност и психическа нагласа за работа с групи в неравностойно положение;

2. Необходими документи за участие, които следва да представят кандидатите:
2.1. Заявление за участие в подбора, адресирано до кмета на Община Панагюрище, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността;

2.2. Документ за самоличност (заверено копие);

2.3. Професионална автобиография /СV/;

2.4. Документи за завършена степен и специалност на висше образование, документи за придобита/и специалност/и от посочените професионални направления и други документи за професионална квалификация (заверени копия);

2.5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж в страната и чужбина (заверени копия);

3. Начин на провеждане на подбора:

3.1. Подборът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа:

- Първи етап – допустимост по представените документи;

- Втори етап – интервю.

3.2. До интервю се допускат онези кандидати, които отговарят на условията по т.1 и са представили всички необходими документи по т.2;

3.3. На допуснатите кандидати до втори етап се съобщава дата, час и място за провеждане на интервюто;

3.4. При интервюто ще бъдат преценявани професионалните и делови качества на кандидатите и ще бъдат оценявани по следните критерии:

- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата на институциите за социални услуги, както и разбиране и ползване на основните нормативни актове, свързани със заеманата длъжност;

- управленска компетентност, свързана със способност за формиране на цели, начина за тяхното постигане и очаквани резултати;

- способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване;

- организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи;

- комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, ясно и убедително разясняване на сложни въпроси, наличие на добър професионален изказ и езикова култура;

- умения за мотивиране и убеждаване.

4. Място и срок за подаване на документите:

Заявлението и документите за участие в подбора се подават всеки работен ден  от 8.00 ч. до 18.00 в Центъра за административно обслужване /партер/ на община Панагюрище, в срок до 02.06.2017 год.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат документите.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.

О Б Я В А

Община Панагюрище в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище” по Договор № BG05M9OP001-2.002-0250, процедура BG05M9OP001 – 2. „Независим живот”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от 23.05.2017 г.  стартира приемане на документи за длъжността: „Рехабилитатор“:

І. ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Рехабилитатор“- 1бр.:

 1. Висше образование /бакалавър, магистър/ – завършено образование рехабилитация,          кинезитерапия, физиотерапия;
 2. Професионален опит – с предимство;
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство;
 4. Допълнителни квалификации се считат за предимство, както и работа с лица и деца с увреждания.

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 2. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;
 3. Много добри комуникативни и организационни умения;
 4. Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 2 ч. дневно.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление по образец – Приложение №1;
 • Автобиография по образец – Приложение №2.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в периода от 23.05.2017 г. до 30.05.2015 г. включително, на ул. „Граф Игнатиев“ № 1 /сградата на бившето училище/ от 09,00 до 17,00 часа.

Заявления за кандидатстване можете да получите на място, както и в Общинска администрация гр. Панагюрище.


ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  с обявените изисквания за съответната длъжност.
 2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


За справка и информация тел. 0885885431 – Петя Терзийска- Ръководител проект;

0884310740 – Атанаска Мечева - Счетоводител проект;

0887688770 – Соня Скачкова - Координатор проект.

file icon doc Приложение № 1

file icon doc Приложение № 2О Б Я В Л Е Н И ЕОП “Чистота”  гр. Панагюрище, обявява свободно работно място  за длъжността: Ръководител база – „Регионално депо”,  на 8 часов работен ден.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Висше образование /бакалавър, магистър/
 2. Области на висше образование – технически науки или специалности екология и опазване на околната среда;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Много добри комуникативни и организационни умения;
 5. Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, по чл.70, ал.1 във връзка с чл.67,ал.1, т.1.

Ред за провеждане на подбора:

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
 • Писмено заявление за кандидатстване;
 • Автобиография/ СV/ по образец;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Копие от трудова книжка;

Документите следва да се подават лично, в деловодството на ОП”Чистота” гр.Панагюрище, намиращо се в индустриалната част на гр.Панагюрище срещу тухларната, в срок до 15.05.2017 г., до16.00 ч.

Подборът протича в два етапа:

 • Разглеждане на представените документи;
 • Интервю в 3 дневен срок, след проверка за съответствие на представените  документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.

Кандидатите ще бъдат уведомени в тридневен срок, след обявения краен срок.

Телефон за контакти: 0884541763; 0357/63620.
ОБЩИНА  - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на 10 работници на трудов договор на длъжностите

1. Организатор, полска охрана      - 1 бр.

2. Полски пазачи                             - 9 бр.

Полската охрана ще се организира по реда на Наредбата за охрана и опазване на селскостопанското имущество в кметствата  на община Панагюрище и в гр. Панагюрище.

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – средно

ІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

III. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Копия от документи за придобита образователна степен;

3. Автобиография (СV);

4. Свидетелство за съдимост;

5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /трудова книжка/;

6. Разрешително за носене на оръжие /ако притежава такова/;

7. Шофьорска книжка, кат. В /ако притежава/.

ІV. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени до 17 март 2017 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За жителите от селата на общината, документи може да се подават и в съответното кметство до 16 март 2017 г. /включително/  - 17.00 ч.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 44/24.01.2017 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Началник на отдел в община“ – отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – бакалавър;

1.3. Да притежават професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III младши;

1.4. Изисквания и компетентности: управленска компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1.            Познаване на нормативните актове в областта на образованието, културата, туризма, спорта, младежките дейности;

2.2.            Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест и практически изпит по компютърни умения;

-       интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС - по образец;

4.3. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование "бакалавър" или по-високо, или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;

4.4. Оригинал и копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса или за придобития ранг като държавен служител;

4.5. Оригинал и копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 10-дневен срок (до 10.02.2017 год.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, специализиран сайт за търсене на работа, интернет страницата на общината и в местен ежедневник, от 08.30 ч. до 17:30 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Панагюрище.

6. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

7. Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

8. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

9. С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

10. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

11.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Информационния център във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, както и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.

12. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността организира, координира и провежда дейностите  по прилагане на законовите уредби, свързани с образованието, културата,  туризма, спорта и младежките дейности. Провежда общинската политика на територията на общината в сферите на дейност за които отговаря. Работи за успешното реализиране и изпълнение на приетите стратегии, програми, проекти и др. на община Панагюрище. Осъществява ръководство и контрол върху работата на отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм” и отчита дейността му.

13. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 460 - 1400 лева за I степен.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.

file icon doc Заявление за участие в конкурс

file icon doc Декларация по чл.17

СПИСЪК

на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността:

„Началник на отдел” в Община Панагюрище

 1. Владислав Пенчев Влайков
 2. Стоянка Маринова Добрева

Кандидатите трябва да се явят на 09.03.2017 год. в 10:00 ч. в сградата на Община Панагюрище, Заседателна зала  – 3 етаж, за полагане на тест и за провеждане на практически изпит.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста и изпита.

Интервюто с кандидатите ще се проведе на същия ден след 15.00 часа при условие, че същите успешно са издържали теста и практическия изпит.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

 1. Закон за администрацията;
 2. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 3. Закон за държавния служител;
 4. Кодекс на труда – чл.107а;
 5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 6. Закон за предучилищното и училищното образование; Държавни образователни стандарти;
 7. Закон за младежта;
 8. Национална стратегия за младежта (2010 – 2020 г.);
 9. Закон за физическото възпитание и спорта; Правилник за прилагането на закона;

10.  Закон за културното наследство;

11.  Закон за народните читалища;

12.  Закон за туризма.

СПИСЪК

на кандидатите, недопуснати до конкурс за длъжността:

„Началник на отдел” в Община Панагюрище

Име, презиме и фамилия

на кандидата

Основание за недопускане


Гроздан Николаев Грозев

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на

четири години професионален опит или придобит минимален ранг ІII мл.

Ирина Кръстева Трахнова

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на

четири години професионален опит или придобит минимален ранг ІII мл.С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ уведомява, че срокът за подаване на заявления за участие в публичният подбор за избор на управител на „Оборище“ ЕООД – Панагюрище се удължава с 15 дни, считано от 26.01.2017 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 17:30 часа на 09.02.2017 г.

За справки: тел. 0357/60058 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Закрила“ гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31

ОБЯВЯВА

ЦНСТДМ „Закрила” обявява прием на документи за длъжността

„социален работник“


І. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.

1.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

- Образование – висше; завършена образователна степен - бакалавър/магистър; професионална квалификация – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика;

- Трудов стаж по специалността се счита за предимство;

- Опит при работа с деца и хора в неравностойно положение е предимство;

- Допълнителни квалификации се считат за предимство;

-  Да няма дисциплинарни наказания.


2. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

- Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца;

- Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

- Работа в екип -  участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

- Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение, желание за учене;

-   Умения за прогнозиране и планиране.


ІI. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие по образец  /file icon doc Приложение № 1/;
 2. Автобиография по образец  /file icon doc Приложение № 2/;
 3. Декларация по образец  /file icon doc Приложение № 3/;
 4. Копие от документ за самоличност;
 5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.


ІІІ. Начин  на провеждане на подбора:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т.ІІ документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


ІV. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31, всеки работен ден от 9:00 до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от управителя на услугата.  За контакти: телефон 0884/483097

Краен срок за подаване на документите  -  до 17.30 часа на 10.02.2017 г.

V. Длъжностната характеристика е на разположение в ЦНСТДМ „Закрила“ гр. Панагюрище.

На спечелилия кандидат ще бъде предложен трудов договор за определен срок – до завръщане на титуляра.

За допълнителна информация:

Людмила Иванова – управител ЦНСТДМ „Закрила“

Тел.: 0884/483097

file icon doc Приложение № 1

file icon doc Приложение № 2

file icon doc Приложение № 3О Б Я В А


На основание Решение № 247 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 24.11.2016 г. и чл.32-39 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

 ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

открива процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Оборище” ЕООД – Панагюрище:

1. Кандидатите следва да притежават:

- висше образование;

- да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;

- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходимите документи са:

2.1.Заявление

2.2.Автобиография

2.3.Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование

2.4.Документ за трудов стаж

2.5.Свидетелство за съдимост - оригинал

2.6.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност

2.7.Декларация за запознаване с пречките по чл.26 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

2.8.Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3-годишен период. /Представя се в 20-дневен срок от датата на уведомлението за допуснатите до втори етап кандидати./

3.Кандидатите трябва да представят необходимите документи по т.2.1. – 2.7. в  деловодството на Център за административно обслужване /партер/ при Общинска администрация в 14-дневен срок от обявяване  на публичния подбор в средствата за масова информация. Документите следва да се представят в  запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, телефон за връзка и дружеството, за което той кандидатства.

4. Публичният подбор ще се проведе на три етапа:

4.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

4.2.Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие  с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;

4.3.Интервю с кандидатите.

За справки: тел. 0357/60058.
О Б Я В А


На основание Решение № 248 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 24.11.2016 г. и чл.32-39 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


открива процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Пазари и паркинги” ЕООД – Панагюрище:

1. Кандидатите следва да притежават:

- висше образование;

- да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;

- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходимите документи са:

2.1.Заявление

2.2.Автобиография

2.3.Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование

2.4.Документ за трудов стаж

2.5.Свидетелство за съдимост - оригинал

2.6.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност

2.7.Декларация за запознаване с пречките по чл.26 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

2.8.Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3-годишен период. /Представя се в 20-дневен срок от датата на уведомлението за допуснатите до втори етап кандидати./

3.Кандидатите трябва да представят необходимите документи по т.2.1. – 2.7. в  деловодството на Център за административно обслужване /партер/ при Общинска администрация в 14-дневен срок от обявяване  на публичния подбор в средствата за масова информация. Документите следва да се представят в  запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, телефон за връзка и дружеството, за което той кандидатства.

4. Публичният подбор ще се проведе на три етапа:

4.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

4.2.Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие  с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;

4.3.Интервю с кандидатите.


За справки: тел. 0357/60058.О Б Я В Л Е Н И Е


Фондация „Социални практики в общността” гр. Пазарджик, доставчик на услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДМ/ „Павел Бобеков”, гр. Панагюрище обявява:

Свободна работна позиция за детегледач – 1 бр.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Образование – средно;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Диплома за завършено образование – копие;
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие;
 6. Препоръка от предишен работодател.


Процедура за избор

Подборът ще се проведе в два етапа: 1) по документи и 2) събеседване с кандидатите.


Документите ще се приемат в ЦНСТДМ „Павел Бобеков” на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5.

Срокът за подаване на документите – от 01.12.2016 г. до 09.12.2016 г.

Лице за контакт – Станка Делибашева,

тел. 0357/6 20 23; 0357/ 6 40 62 и 0879 123 536

Длъжностната характеристика за обявената работна позиция е на разположение на заинтересованите кандидати в деловодството на ЦНСТДМ „Павел Бобеков”.Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Закрила“ гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31

ОБЯВЯВА

ЦНСТДМ „Закрила” обявява прием на документи за длъжността

„социален работник“


І. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.

1.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

- Образование – висше; завършена образователна степен - бакалавър/магистър; професионална квалификация – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика;

- Трудов стаж по специалността се счита за предимство;

- Опит при работа с деца и хора в неравностойно положение е предимство;

- Допълнителни квалификации се считат за предимство;

-  Да няма дисциплинарни наказания.


2. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

- Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца;

- Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

- Работа в екип -  участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

- Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение, желание за учене;

-   Умения за прогнозиране и планиране.


ІI. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие по образец  /file icon doc Приложение № 1/;
 2. Автобиография по образец  /file icon doc Приложение № 2/;
 3. Декларация по образец  /file icon doc Приложение № 3/;
 4. Копие от документ за самоличност;
 5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.


ІІІ. Начин  на провеждане на подбора:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т.ІІ документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


ІV. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31, всеки работен ден от 9:00 до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от управителя на услугата.  За контакти: телефон 0884/483097

Краен срок за подаване на документите  -  до 17.30 часа на 07.11.2016 г.

V. Длъжностната характеристика е на разположение в ЦНСТДМ „Закрила“ гр. Панагюрище.

На спечелилия кандидат ще бъде предложен трудов договор за определен срок – до завръщане на титуляра.

За допълнителна информация:

Людмила Иванова – управител ЦНСТДМ „Закрила“

Тел.: 0884/483097

file icon doc Приложение № 1

file icon doc Приложение № 2

file icon doc Приложение № 3ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


Проект № BG05M9OP001-2.002-0250 «Предоставяне на интегрирани услуги

в домашна среда в Община Панагюрище»

по процедура „Независим живот”

О Б Я В А

Във връзка с реализацията на Проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище” по Договор № BG05M9OP001-2.002-0250, процедура BG05M9OP001 – 2. „Независим живот”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от 11.10.2016 година стартира приемане на документи за длъжността „Социален работник“

І. ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Социален работник“:

 1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.
 2. Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година.
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 2. Опит при работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.  68, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 3 ч. дневно

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление по образец.
 • Автобиография/CV.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в периода от 11.10.2016 г. до 18.10.2016 г. /включително/, на ул. „Граф Игнатиев“ № 1 /сградата на бившето училище/ от 09,00 до 17,00 часа.

Заявления за кандидатстване можете да получите на място, както и в Общинска администрация гр. Панагюрище.


ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Подборът и назначаването ще бъде извършен чрез провеждане на конкурс на два етапа – административно съответствие и събеседване.


За справка и информация тел. 0885885431 – Петя Терзийска, Ръководител проект;

0884310740 – Атанаска Мечева - Счетоводител проект;

0887688770 – Соня Скачкова - Координатор проект.

 file icon doc CV

file icon doc Заявление

file icon pdf Списък на допуснатите до интервю кандидати
file icon pdf Списък с оценените кандидати за обявената длъжност

file icon pdf Списък с класираните кандидати

Дневен център за възрастни хора с увреждания “Св.Св.Козма и Дамян”  гр. Панагюрище

О Б Я В А

Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св.Св.Козма и Дамян” -Панагюрище обявява прием на документи за следните длъжности: „Медицинска сестра“ и „Рехабилитатор“:

І. ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ -1 бр.:

 1. Образование – завършена образователна степен с професионална квалификация „Медицинска сестра”.
 2. Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година.
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 2. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;
 3. Добри компютърни умения;
 4. Много добри комуникативни и организационни умения;
 5. Умения за работа в екип.

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Рехабилитатор“- 1бр.:

 1. Висше образование /бакалавър, магистър/ – завършено образование рехабилитация,          кинезитерапия, физиотерапия;
 2. Опит при изпълнение на проекти – предимство;
 3. Допълнителни квалификации се считат за предимство, както и работа с лица и деца с увреждания.
 1. Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година;

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 2. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;
 3. Добри компютърни умения;
 4. Много добри комуникативни и организационни умения;
 5. Умения за работа в екип.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление до директора на ДЦВХУ „Св.Св. Козма и Дамян”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ до 28.10.2016 г. включително, на ул. „Кръстьо Чолаков“ № 32 всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  със обявените изисквания за съответната длъжност.
 2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда със 6 месечен изпитателен срок.

Лице за контакт – Савка Гешанова, тел. 0357/9 02 19 и 0884 482 612.

Длъжностните характеристики за обявените позиции е на разположение на заинтересованите кандидати в ДЦВХУ «Св.Св. Козма и Дамян».
О Б Я В Л Е Н И Е


Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище, обявява място за социален работник /в работоспособна възраст /,  на

8 часов работен ден.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Висше образование /бакалавър, магистър/ – завършено образование: социални дейности, социална педагогика, специална педагогика;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, по чл.70, ал.1 във връзка с чл.67,ал.1, т.1.

Ред за провеждане на подбора:

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
  • Писмено заявление за кандидатстване;
  • Автобиография/ СV/ по образец;
  • Диплом за завършено образование;
  • Копие от трудова книжка;
  • Мотивационно писмо.


 1. Документите следва да се подават лично, в ДЦДВХУ”Дъга”, в срок до 19.08.2016 г., до16.00 ч.
 2. Подборът протича в два етапа:
 • Разглеждане на представените документи;
 • Интервю в 3 дневен срок, след проверка за съответствие на представените  документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.

Кандидатите ще бъдат уведомени в тридневен срок, след обявения краен срок.

Телефон за контакти: 0888703114; 0357/62183

Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ОБЯВЯВА  КОНКУРС:

I.          За длъжността „Директор“ на общинска детска градина - 1 щатна бройка  по трудово  правоотношение.

Място на работа:Община Панагюрище, ОДЗ„Звънче“– гр. Панагюрище, улица „Олга Брадистилова“ №3

ІІ.        Кратко описание на длъжността

Директорът планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, образователно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина

III.       Изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността

1.         Да са български граждани.

2.         Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър" или „магистър". Да притежават специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител".

3.         Професионален опит по специалностите по т.2: не по-малко от 5 години учителски трудов стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

4.         Да отговарят на изискванията на чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета: да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражнява учителска професия; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен, ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

5.         Да притежават необходимите компетентности: стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен) като съвкупност от знания, административни, организационни , комуникативни умения и отговорности; мотивация и умения за справяне с конфликти.

6.         Да не са в конфликт на интереси.

7.         Да познават законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието, административно-управленските, трудово-правните и финансовите дейности. Да познават европейските принципи и политики за повишаване качеството на образованието.

IV.      Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на три етапа от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Панагюрище:

Първи етап: Допускане по документи;

Втори етап: Писмена разработка от допуснатите кандидати по управленска тематика, свързана с развитието на детската градина за период от 2 години;

Трети етап: Провеждане на интервю.

Кандидатите ще бъдат оценявани по следните направления:

1.         Вижданията на кандидата за развитието на детската градина. Умение за планиране.

2.         Познаване и правилно прилагане на законодателството в системата на  образованието, административното управление, трудово-правните и финансови дейности.

3.         Предлагане на  инициативи, търсене  и прилагане на  ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата.

4.         Познаване на интересите и очакванията на вътрешните и външните потребители на услугите (дейностите), които се предоставят. Прилагане подходи, които допринасят за по-пълно и по-качествено удовлетворяване на потребностите на клиентите;

5.         Формулиране на ясни цели, ясно и убедително представяне на добре структурирани и аргументирани тези, съобразени с наличните ресурси и изисквания за качество.

6.         Познаване на националните и европейските политики за повишаване качеството на образованието.

7.         Яснота и обоснованост на изложените виждания и тези, в съответствие с целите на конкретно поставената тематика;

8.         Познаване на приложимата нормативна уредба;

V.        Документи за участие в конкурсната процедура

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

-Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;

-Документ за самоличност / копие/;

-Професионална биография /CV/;

-Копия от документи за: завършена степен и специалност на висшето образование, придобита професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност/според изискванията на длъжността/;

-Копиe от трудова книжка и/или документ , удостоверяващ професионалния опит по специалността.

-Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор" на общинска детска градина.

-Свидетелство за съдимост / в срок на валидност/;

-Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.

VI.       Място и срок за подаване на документите за участие

1. Срок за подаване на документи: До 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата.

2. Място за подаване на документи: В сградата на Общинска администрация - Панагюрище, пл."20-ти април" №13. Стая 314.

При подаване на копия от документите кандидатите следва да представят и оригиналите за съответствие. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

ЗАПОВЕД

Кандидати допуснати до втория етап на конкурса за длъжността „Директор“ на

ОДЗ „Звънче” – Панагюрище

1.            Кандидат №1 – Кунка Лукова Велева

2.            Кандидат №2 – Мария Иванова Рендакова

За провеждане на конкурса, кандидатите да се явят  на 31.08.2016 год. в 10:00 часа в Общинска администрация – Панагюрище, Заседателна зала – III етаж.

Провеждането на конкурса ще премине през два етапа:

 1. Писмена разработка от кандидатите по управленска тематика, свързана с развитието на детската градина за период от 2 години.
 2. Интервю.

file icon pdf ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
О Б Я В Л Е Н И Е

Фондация „Социални практики в общността” гр. Пазарджик, доставчик на социални услуги:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) „Павел Бобеков”, гр. Панагюрище обявява:

 • Свободна позиция за детегледач в ЦНСТДМ „Павел Бобеков”– 2бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – средно;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.


 • Необходими документи за кандидатстване:
 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Диплома за завършено образование – копие;
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие;
 6. Препоръка от предишен работодател.

 • Процедура за избор:

Подборът ще се проведе в два етапа:

1) по документи и

2) чрез събеседване с кандидатите.

Документите ще се приемат в ЦНСТДМ „Павел Бобеков” на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5.

Срокът за подаване на документите е до 29.07.2016г. включително.

Лице за контакт – Станка Делибашева, тел. 0357/6 20 23 и 0879 123 533.

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на заинтересованите кандидати в деловодството на ЦНСТ „Павел Бобеков”.

Д-р Златка Ангелова

Председател на Ф”СПО” - Пазарджик


Дневен център за възрастни хора с увреждания “Св.Св.Козма и Дамян”  гр. Панагюрище

О Б Я В А

Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св.Св.Козма и Дамян” -Панагюрище обявява прием на документи за следните длъжности: „Медицинска сестра“ и „Рехабилитатор“:

І. ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ -1 бр.:

 1. Образование – завършена образователна степен с професионална квалификация „Медицинска сестра”.
 2. Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година.
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 2. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;
 3. Добри компютърни умения;
 4. Много добри комуникативни и организационни умения;
 5. Умения за работа в екип.

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Рехабилитатор“- 1бр.:

 1. Висше образование /бакалавър, магистър/ – завършено образование рехабилитация,          кинезитерапия, физиотерапия;
 2. Опит при изпълнение на проекти – предимство;
 3. Допълнителни квалификации се считат за предимство, както и работа с лица и деца с увреждания.

      4. Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година;

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 2. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;
 3. Добри компютърни умения;
 4. Много добри комуникативни и организационни умения;
 5. Умения за работа в екип.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление до директора на ДЦВХУ „Св.Св. Козма и Дамян”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ до 12.08.2016 г. включително, на ул. „Кръстьо Чолаков“ № 32 всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  със обявените изисквания за съответната длъжност.
 2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда със 6 месечен изпитателен срок.

Лице за контакт – Савка Гешанова, тел. 0357/9 02 19 и 0884 482 612.

Длъжностните характеристики за обявените позиции е на разположение на заинтересованите кандидати в ДЦВХУ «Св.Св. Козма и Дамян».

О Б Я В Л Е Н И Е


Фондация „Социални практики в общността” гр. Пазарджик, доставчик на социални услуги:

 • Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора”, гр. Панагюрище и
 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) „Павел Бобеков”, гр. Панагюрище обявява:

 • Свободна позиция за детегледач в ЦНСТДМ „Павел Бобеков”– 2бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – средно;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.


 • Свободна позиция за психолог в ЦОП „Зора”– 1бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 • Задължителна компютърна грамотност;
 • Трудов стаж по специалността се счита за предимство;
 • Допълнителни квалификации се считат за предимство.


Кандидатите трябва да притежават умения за работа в екип, адаптивност и психична нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства.


 • Необходими документи за кандидатстване:
 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Диплома за завършено образование – копие;
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие;
 6. Препоръка от предишен работодател.

 • Процедура за избор:

Подборът ще се проведе в два етапа:

1) по документи и

2) чрез събеседване с кандидатите.

Документите ще се приемат в ЦНСТДМ „Павел Бобеков” и ЦОП „Зора” на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5.

Срокът за подаване на документите е от 01.07.2016 г. до 10.07.2016 г. включително.

Лице за контакт – Станка Делибашева, тел. 0357/6 20 23 и 0879 123 533.

Длъжностните характеристики за обявените позиции са на разположение на заинтересованите кандидати в деловодството на социалните услуги ЦОП и ЦНСТДМ.

Д-р Златка Ангелова

Председател на Ф”СПО” - ПазарджикОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


Във връзка с реализацията на Проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище” по Договор № BG05M9OP001-2.002-0250, процедура BG05M9OP001 – 2. „Независим живот”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от 16.06.2016 г.  стартира приемане на документи от кандидати за потребители и лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.

Необходими документи за лица, желаещи да ползват услугата „Личен асистент”, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка), за деца – удостоверение за раждане (копие);
 3. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 4. ЕР на ТЕЛК/НЕЛК (копие), протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът  е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 5. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 6. Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини, или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето(копие) ;

Кандидати за ползване на услугата Личен асистент”, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“  могат да бъдат:

 • Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Самотноживеещи тежко болни лица;
 • Семейства на деца с увреждания.

За длъжностите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ по проекта могат да кандидатстват мотивирани лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:

 • безработни лица;
 • трудово заети лица – наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица – студенти или придобили право на пенсия за ранно пенсиониране в трудоспособна възраст, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

Необходими документи за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Документи за придобита образователна степен – минимум завършен 6 клас;
 5. Служебна бележка от  месторабота (ако кандидатът работи);
 6. Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 7. Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 8. Копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи“  и „Нови алтернативи“ по ОП“РЧР“.

Приема на документи от кандидатите ще се извърши в периода от 16.06.2016 г. до 30.06.2016 г. включително, на ул. „Граф Игнатиев“ № 1 /сградата на бившето училище/ от 09,00 до 17,00 часа.

Заявления за кандидатстване можете да получите на място, както и в Общинска администрация гр. Панагюрище.

За справка и информация тел. 0885885431 – Петя Терзийска, Ръководител Проект.

Заявление

Заявление за ползване на социални услуги „Личен асистент”, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“
ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор на длъжността „Главен експерт Образование и младежки дейности” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

Организира и контролира дейностите в областта на образование и младежките дейности, регламентирани със ЗПУО,ДОС,ЗМС и други законови и подзаконови нормативни актове в тези области.

• Участва в процеса на събиране на информация, и изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на образованието и младежките дейности, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива.

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи образованието и младежките дейности.

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие, като познава правомощията на образователните институции, младежките организации на територията на общината, НПО и благотворителни организации.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование - висше

2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър ;

2. Професионален опит –  Минимум 2 години в областта на образованието и хуманитарните дейности.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

 1. Професионални направления: Педагогически науки, филология или специалности „Младежка идентичност и спорт“, “Журналистика“, “Право“.
 2. Да познава: ЗПУО, ДОС в образованието, ЗМСМА, Закон за младежта и спорта  и др. нормативни и поднормативни актове в системата на образование  и младежките дейности др.;
 3. Личностни умения и компетентности

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

 1. Компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

ІV. Профилът на успешния кандидат включва:

Отлични комуникационни и аналитични умения, адаптивност, способност за работа в екип, умение за управление на информационни ресурси, предприемачески дух и мислене. Инициативност, внимание към детайла, логичност, позитивно и перспективно мислене, високо чувство на отговорност, самоконтрол и професионална етика.

V. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

VІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване ;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата за І-ва степен : от 550 лв. до 1200 лв.

VІІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 30 юни 2016 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат документите.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за подбор

за длъжността главен експерт „Образование и младежки дейности” в отдел „ОКМДСТ”


№ по ред

Трите имена на кандидата

Дата и час за явяване на интервю

1

2

3


Пенка Кръстева Дюлгярова

08.07.2016 г. – 09:30 ч.


Дидка Лукова Пенева

08.07.2016 г. – 10:15 ч.


Мария Радкова Куртакова

08.07.2016 г. – 11:00 ч.


Нормативни документи за подготовка – Закон за администрацията; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Кодекс на труда; Закон за народна просвета и правилника за  прилагането му; Закон за предучилищното и училищното образование; Закон за закрила на детето; Закон за младежта; Закон за физическото възпитание и спорт; Закон за професионалното образование и обучение.


 С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за подбор

за длъжността главен експерт „Образование и младежки дейности” в отдел „ОКМДСТ”

№ по

ред

Трите имена на кандидата

Причини  за

недопускането

1

2

3


Росица Талева Байкова

Кандидатката не отговаря на изискването за образование в посочените в обявлението професионални направления и специалности.


Даниела Иванова Радкова

Кандидатката не отговаря на изискването за образование в посочените в обявлението професионални направления и специалности.


Петя Георгиева Узунова

Кандидатката не отговаря на изискването за минимум 2 /две/ години професионален опит


file icon doc Извлечение от Протокол № 3


О Б Я В А


Община Панагюрище в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище” по Договор № BG05M9OP001-2.002-0250, процедура BG05M9OP001 – 2. „Независим живот”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от 09.06.2016 г.  стартира приемане на документи за следните длъжности: „Социален работник“, „Медицинска сестра“, „Психолог“ и „Рехабилитатор“:

І. ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Социален работник“- 1 бр.:

1.            Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.

2.            Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година.

3.            Опит при изпълнение на проекти – предимство, както и работа с лица и деца с увреждания.

Специфични изисквания:

1.            Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

2.            Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;

3.            Добри компютърни умения;

4.            Много добри комуникативни и организационни умения;

5.            Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 3 ч. дневно.

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ -1 бр.:

1.            Образование – завършена образователна степен с професионална квалификация „Медицинска сестра”.

2.            Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година.

3.            Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:

1.            Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

2.            Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;

3.            Добри компютърни умения;

4.            Много добри комуникативни и организационни умения;

5.            Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 2 ч. дневно.

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Психолог“-1бр.:

1.            Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър, специалност психология;

2.            Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година.

3.            Опит при изпълнение на проекти – предимство.

4.            Допълнителни квалификации се считат за предимство, както и работа с лица и деца с увреждания.

Специфични изисквания:

1.            Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

2.            Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;

3.            Добри компютърни умения;

4.            Много добри комуникативни и организационни умения;

5.            Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 2 ч. дневно.

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Рехабилитатор“- 1бр.:

1.            Висше образование /бакалавър, магистър/ – завършено образование рехабилитация,          кинезитерапия, физиотерапия;

2.            Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година;

3.            Опит при изпълнение на проекти – предимство;

4.            Допълнителни квалификации се считат за предимство, както и работа с лица и деца с увреждания.

Специфични изисквания:

1.            Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

2.            Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;

3.            Добри компютърни умения;

4.            Много добри комуникативни и организационни умения;

5.            Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 2 ч. дневно.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

•             Писмено заявление по образец – Приложение №1;

•             Автобиография по образец – Приложение №2.

•             Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

•             Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в периода от 09.06.2016 г. до 16.06.2016 г. включително, на ул. „Граф Игнатиев“ № 1 /сградата на бившето училище/ от 09,00 до 17,00 часа.


Заявления за кандидатстване можете да получите на място, както и в Общинска администрация гр. Панагюрище.


ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

1.            Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  със обявените изисквания за съответната длъжност.

2.            Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


За справка и информация тел. 0885885431 – Петя Терзийска- Ръководител проект;

0884310740 – Атанаска Мечева - Счетоводител проект;

0887688770 – Соня Скачкова - Координатор проект.

file icon doc Заявление

file icon doc CV

file icon pdf Списък с допуснатите кандидати

file icon pdf Списък с недопуснатите кандидати

file icon pdf СПИСЪК С ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

file icon pdf СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
ОБЯВЯВА ПОДБОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ


1. Кратко описание на длъжността: Длъжността се създава единствено и само във връзка с управлението на проект по процедура BG05М9ОР001-2.02 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Основни функции

- Изпълнява финансовата и счетоводна дейност по проекта: оформя счетоводните операции и изготвя финансовите отчети; следи за правилното разходване на средствата, в рамките на бюджета на проекта.

2.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

1. Образование – висше икономическо или средно специално-икономическо.
2. Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
а) счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право;
б) организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.
3. Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност.
4. Професионален опит – не по-малко от 3 години трудов стаж по специалността.
5. Лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип.

- Да няма дисциплинарни наказания;

3. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

-   Добри компютърни умения - Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet; счетоводни продукти

- Опит при работа с хора в неравностойно положение е предимство.

- Познаване на нормативната уредба, свързана с предоставяне на социалните услуги „личен асистент”, „домашен помощник” и „социален асистент”;

- Познаване на нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ и допустимостта на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;

- Да познава документите и указанията на УО на ОП „РЧР”, имащи отношение към изпълнение на дейностите по управление на проекта.


ІI. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 1/;
 2. Автобиография /Приложение 2/;
 3. Декларация по образец  /Приложение 3/;
 4. Копие от документ за самоличност;
 5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 7. Други документи, доказващи изискванията за заемането на длъжността;

Документите издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализиране от съответните оправомощени органи в Република България.

ІІІ. Вид на договора: Сключване на договор за услуга, след одобрение на проектното предложение от УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;


ІV. Начин  на провеждане на подбора: по документи;

V. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13, Център за информация и услуги на гражданите при община Панагюрище, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти: телефон 0357/60061

Краен срок за подаване на документите -  до 17.00 часа на 22.04.2016 г.

VІ. Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците: информационното табло на Община Панагюрище, намиращ се на пл. „20-ти април” № 13 и електронната страница на Община Панагюрище  www.panagurishte.org.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3


За допълнителна информация:

Нонка Филина – гл. експерт „Социални дейности”

тел.: 0357/60061; 0887411800

file icon pdf Списък с класираните кандидати за счетоводител на проект

О Б Я В Л Е Н И Е

Фондация „Социални практики в общността” гр. Пазарджик, доставчик на услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДМ/ „Павел Бобеков”, гр. Панагюрище обявява:

Свободна работна позиция за детегледач – 2 бр.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Образование – средно;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Диплома за завършено образование – копие;
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие;
 6. Препоръка от предишен работодател.


Процедура за избор

Подборът ще се проведе в два етапа: 1) по документи и 2) събеседване с кандидатите.


Документите ще се приемат в ЦНСТДМ „Павел Бобеков” на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5.

Срокът за подаване на документите е от 21.03.2016 г. до 01.04.2016 г

Лице за контакт – Станка Делибашева,

тел. 0357/6 20 23; 0357/ 6 40 62 и 0879 123 536

Длъжностната характеристика за обявената работна позиция е на разположение на заинтересованите кандидати в деловодството на ЦНСТДМ „Павел Бобеков”.На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 137/10.03.2016 г. на кмета на Община ПанагюрищеОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Началник на отдел в община“отдел „Социални дейности и здравеопазване“ - 1 щатна бройка в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – бакалавър;

1.3. Да притежават професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III младши;

1.4. Изисквания и компетентности: управленска компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1.Предпочитана специалност –  от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“.

2.2.Познаване на нормативните актове в областта на социалната политика и здравеопазването.

2.3.Способност да взема решения, съобразно политиката на общината; етичност; лоялност; отговорност; коректност.

2.4.Опит в разработването и управлението на проекти.

2.5.Владеене на английски и руски език.

2.6.Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       Писмена разработка от допуснатите кандидати по управленска и социална тематика, свързана с конкретните задължения на длъжността;

-       интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС - по образец;

4.3. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование "бакалавър" или по-високо, или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;

4.4. Оригинал и копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса или за придобития ранг като държавен служител;

4.5. Оригинал и копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 12-дневен срок (до 28.03.2016 г.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията и в местен ежедневник от 08:30 ч. до 17:30 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, служба  „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Панагюрище.

6. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

7. Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

8. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

9. С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

10. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

11.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Информационния център във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, както и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.

12. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите. Работи за успешното интегриране на малцинствата в обществото на базата на националните и европейски изисквания, с цел ефективно приобщаване на общината в европейските структури. Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“. Организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни организации в областта на социалните дейности. Провежда общинската здравна политика на територията на общината.

13. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 420 - 1400 лева за I степен.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.

file icon doc Заявление

file icon doc Декларация

СПИСЪК

на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността:

Началник на отдел на община-отдел „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Панагюрище

1.Нонка Стоянова Караиванова-Филина;

2.Миглена Илиева Янкова-Джунова;

3 Евгения Георгиева Чардакова;

4 Цветелина Васкова Арапова-Чавдарова;

5 Евгения Нешова Загорска;

6. Анелия Георгиева Караколева

Кандидатите трябва да се явят на 21.04.2016 год. в 09.00 ч. в сградата на Община Панагюрище, Заседателна зала  – 3 етаж, за развиване на писмена разработка по социална тематика. Време за разработване на темата: 3 /три/ астрономически часа.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

Интервюто с кандидатите ще се проведе на същия ден от 15.00 часа, при условие, че резултатът на същите от писмения изпит е най-малко „4“.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Нормативни документи за подготовка на кандидатите:

 1. Закон за социално подпомагане;
 2. Закон за интеграция на хората с увреждания;
 3. Закон за закрила на детето;
 4. Закон за здравето;
 5. Закон за лечебните заведения;
 6. Закон за храните;
 7. Закон за защита от домашното насилие;
 8. Закон за борба с трафика на хора;
 9. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

10.Закон за държавния служител;

11.Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане;

12.Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания;

13.Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето;

14.Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях;

15.Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция;

16.Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца;

17.Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

18.Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата;

19.Указания и методики на МТСП;

20.Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет;


04.04.2016 г.                     Председател на конкурсната комисия: /п/

гр. Панагюрище                                                               /Галина Матанова/


СПИСЪК

на кандидатите, недопуснати до конкурс за длъжността:

Началник на отдел на община-отдел „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Панагюрище

Име, презиме и фамилия

на кандидата

Основание за недопускане


Ганка Иванова Георгиева

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на

четири години професионален опит или придобит минимален ранг ІII мл.

04.04.2016 г.                     Председател на конкурсната комисия: /п/

гр. Панагюрище                                                              /Галина Матанова/


О Б Я В Л Е Н И Е


Фондация „Социални практики в общността” гр. Пазарджик, доставчик на услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДМ/ „Павел Бобеков”, гр. Панагюрище обявява:

Свободна работна позиция за детегледач – 2 бр.

1бр. на постоянен трудов договор

1бр. по заместване

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Образование – средно;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Диплома за завършено образование – копие;
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие;
 6. Препоръка от предишен работодател.


Процедура за избор

Подборът ще се проведе в два етапа: 1) по документи и 2) събеседване с кандидатите.


Документите ще се приемат в ЦНСТДМ „Павел Бобеков” на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5.

Срок за подаване на документите - от 10.03.2016 г. до 16.03.2016 г., включително събота и неделя.

Лице за контакт – Станка Делибашева,

тел. 0357/6 20 23; 0357/ 6 40 62 и 0879 123 536

Длъжностната характеристика за обявената работна позиция е на разположение на заинтересованите кандидати в деловодството на ЦНСТДМ „Павел Бобеков”.

О Б Я В Л Е Н И Е

OБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“, Договор  №BG05M9OP001-2.002-0132-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година ще извърши подбор на двама социални работници, по предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” в община Панагюрище.

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

Основни функции:

 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”.
 2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа” и ги прилага в работата с приемните семейства.
 3. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
 4. Осигурява и съдейства за предоставяне на подкрепящи услуги на приемните семейства, както и на семейства на роднини и близки, в които има настанени деца, по отношение на планираните мерки за закрила на детето (чл.23 и чл. 24 от ЗЗД).
 5. Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” обслужващ територията на съответната община.
 6. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата настанени в приемни семейства.
 7. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси” 2014-2020 година.
 8. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.
 9. Участва при провеждане на екипни срещи.
 10. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
 11. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.


Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.
 2. Професионален опит – доказан професионален опит  в дейности по закрила на детето най-малко 1 година.
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 2. Опит при работа в екип.


Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване.
 • Автобиография  по образец.
 • Декларация по образец.
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Панагюрище – „Център за услуги и информация за гражданите“, за проект ”Приеми ме ” в срок до  21.12.2015г. включително – 17.30 часа, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Панагюрище, в която участва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.

 1. Подборът протича в два етапа:
 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;
 • Интервю с допуснатите на първи етап от подбора кандидати.


До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Панагюрище и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Панагюрище до 22.12.2015г.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.Кметът на община Панагюрище сключва трудов договор с класираните кандидати.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

Община Панагюрище

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

file icon doc АВТОБИОГРАФИЯ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

file icon pdf Списък на допуснатите до интервю кандидати

file icon pdf СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ


Община Панагюрище в качеството си на кандидат по процедура BG05М9ОР001-2.02 „Независим живот” по приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, специфична цел 1 към Инвестиционен приоритет 3: „Подобряване на достъпа на хората с увреждания и хората над 65г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


ОБЯВЯВА ПОДБОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТА РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ


1. Кратко описание на длъжността: Длъжността се създава единствено и само във връзка с управлението на проект по процедура BG05М9ОР001-2.02 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Основни функции

- Управлява цялостното изпълнение на проекта.

- Ръководи и координира работата на екипа.

- Отговаря за постигане целите на проекта и спазване на изискванията на ОПРЧР.

- Отговаря за цялостната работа на персонала и наетите специалисти и консултанти;

- Контролира стриктното спазване на графика на дейностите и тяхното качествено изпълнение, съобразно бюджета, счетоводната политика и добрите национални счетоводни практики;

- Подпомага проектния екип за организиране и осъществяване на обществени мероприятия за представяне на проекта и резултатите по него.

- Ръководи изготвянето, обобщаването и съхраняването на проектната документация, включително и финансовите отчети;

- Отговаря за отчитането на проекта към Договарящия орган;

- Популяризира дейността по проекта и осигурява система за обхващане на нуждаещите се от него лица.

2.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

- Висше образование – степен бакалавър или магистър;

- Професионална област – икономика, мениджмънт, бизнес-администрация;

- Професионален опит минимум 3 години в съответната област;-

- Опит при работа с хора в неравностойно положение е предимство.

- Да няма дисциплинарни наказания;

- Опит в организация и изпълнение на сходен тип дейности над 3 год.

3. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

-   Добри компютърни умения - Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet;

-   Много добри комуникативни и организационни умения;

-   Умения за прогнозиране и планиране;

-   Умения за работа в екип.

- Познаване на нормативната уредба, свързана с предоставяне на социалните услуги „личен асистент”, „домашен помощник” и „социален асистент”;

- Познаване на нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ и допустимостта на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;

- Да познава документите и указанията на УО на ОП „РЧР”, имащи отношение към изпълнение на дейностите по управление на проекта.


ІI. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 1/;
 2. Автобиография /Приложение 2/;
 3. Декларация по образец  /Приложение 3/;
 4. Копие от документ за самоличност;
 5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 7. Други документи, доказващи изискванията за заемането на длъжността;

Документите издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализиране от съответните оправомощени органи в Република България.

ІІІ. Вид на договора: Сключване на договор за услуга, след одобрение на проектното предложение от УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;


ІV. Начин  на провеждане на подбора: по документи;


V. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13, Център за информация и услуги на гражданите при община Панагюрище, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти: телефон 0357/60061

Краен срок за подаване на документите -  до 17.00 часа на 15.12.2015 г.

VІ. Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците: информационното табло на Община Панагюрище, намиращ се на пл. „20-ти април” № 13 и електронната страница на Община Панагюрище  www.panagurishte.org.

file icon doc Приложение № 1

file icon doc Приложение № 2

file icon doc Приложение № 3

За допълнителна информация:

Нонка Филина – гл. експерт „Социални дейности”

тел.: 0357/60061; 0887411800


file icon pdf СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТОбщина Панагюрище – доставчик на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Закрила“ гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31


ОБЯВЯВА ПОДБОР

за набиране на персонал за следната длъжност:

І. Помощник-възпитател, код по НКПД 53123003 – 2 броя.

1. Кратко описание на длъжността: Длъжността е насочена към изграждане на умения за: преодоляване на трудности в ежедневието; интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните възможности на децата и младежите с акцент върху социалното възстановяване и придобиване на умения за самостоятелност. Участва в разработването на  индивидуални планове за грижа и развитие, в мултидисциплинарен екип, в преразглеждането на плана на всеки 6 месеца. Обсъжда с децата и младежите въпроси, свързани с нуждите и потребностите им.

Предоставя ежедневни грижи за децата -  възпитание, развитие, организиране на ежедневието в ЦНСТДМ и придружаване;

2.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

- Средно образование;

- Професионален опит е предимство;

- Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип;

-  Опит при работа с хора в неравностойно положение е предимство.

-  Да няма дисциплинарни наказания;

3. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

-   Добри компютърни умения - Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet;

-   Много добри комуникативни и организационни умения;

-   Умения за прогнозиране и планиране;

-   Умения за работа в мултидисциплинарен екип.

ІI. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие по образец  /file icon doc Приложение 1/;
 2. Автобиография по образец  /file icon doc Приложение 2/;
 3. Декларация по образец  /file icon doc Приложение 3/;
 4. Копие от документ за самоличност;
 5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

ІІІ. Начин  на провеждане на подбора:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т.ІІ документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


ІV. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13, Център за информация и услуги на гражданите при община Панагюрище, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти: телефон 0357/60061

Краен срок за подаване на документите  -  до 17.30 часа на 30.11.2015 г.

V. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците: Информационното табло на Община Панагюрище, намиращ се на пл. „20-ти април” № 13 и електронната страница на Община Панагюрище  www.panagurishte.org.

На спечелилите кандидати ще бъде предложен постоянен трудов договор.

За допълнителна информация:

Нонка Филина – главен специалист социални дейности

тел.: 0357/60061; 0887 411800

Людмила Иванова – управител ЦНСТДМ

Тел.: 0884/483097

file icon pdf Списък за допуснатите до интервю кандидати

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ В ЦНСТДМ „ЗАКРИЛА” - ПАНАГЮРИЩЕ


КАНДИДАТИ

Бр. точки

1.

Гинка Цветанова Хаинова

63

2.

Анна Димитрова Георгиева

61

3.

Мария Нейкова Врагова

60

4.

Стойка Ангелова Михова

55

5.

Нонка Иванова Маслева

54

6.

Цвета Димитрова Реджова-Ракова

47

7.

Ася Иванова Илиева

46

Съгласно утвърдената от Кмета на община Панагюрище «Методика за подбор на персонала в ЦНСТДМ «Закрила» -Панагюрище лицата, получили под 35 точки не се класират.О Б Я В Л Е Н И Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


на основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 791 от 06.11.2015 г. на Кмета на община Панагюрище

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ДИРЕКТОР” НА ОП „ЧИСТОТА” - ПАНАГЮРИЩЕ

Място на работа – Панагюрище

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в ОП „Чистота”

 1. I. Изисквания за заемане на длъжността:
 2. Образование – висше; Образователно - квалификационна степен  „бакалавър”;
 3. Области на висше образование – стопански науки; технически науки или специалности екология и опазване на околната среда;
 4. Професионален опит в областта на придобитото образование – минимум 3 години;
 5. Управленска компетентност; организационни умения; способност за планиране и организиране на дейността; комуникативност; адаптивност; умение за работа в екип; способност да предлага иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.
 6. Допълнителни условия, носещи предимство: управленски опит; компютърна грамотност;
  1. II. Начин на провеждане на конкурса:

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

2. Защита на Концепция за дейността и развитието на ОП „Чистота” -  гр. Панагюрище за период от пет години и събеседване с кандидата.

 1. III. Необходими документи:
 2. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на Община Панагюрище]
 3. Документ за самоличност – копие;
 4. Диплом за придобито образование, специалност, квалификация – копие;
 5. Документ, удостоверяващ  професионален опит (трудова, осигурителна, служебна  книжка на кандидата) –копие;
 6. Свидетелство за съдимост - оригинал;
 7. Професионална автобиография /СV/;
 8. Документи за професионално - квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия);
 9. Документ за компютърна грамотност /копие/;
 10. Концепция за развитието на ОП „Чистота” – гр.Панагюрище за 5 годишен период, като подробно е разработена първата  година – до 10 страници.

Концепцията съдържа:

-          анализ и оценка на състоянието на предприятието; основни проблеми на функционирането му;

-          тенденции и възможности за развитието на ОП „Чистота”;

-          определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на ОП „Чистота”, пътищата за постигането им;

-          мерки за реализиране на конкретни проекти за развитие  и подобряване на дейността на предприятието;

-          етапи на реализация на концепцията.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сравняване. Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

IV. Срок и място за подаване на документите и разработената концепция:

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден  от 8.00 ч. до 18.00 в ЦУИГ /партер/ на община Панагюрище на адрес - 4500 град Панагюрище, пл. “20-ти април” №13, в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса /до 11.12.2015 год. вкл./. Заявлението и документите за участие, описани подробно в т.III, се подават в запечатан плик с надпис “Конкурс за заемане на длъжността “Директор” на ОП „Чистота”   гр. Панагюрище", изписват се трите имена на кандидата,  адрес, телефон и e-mail (ако има такъв). Концепцията за развитие на предприятието се представя  в 2 оригинални екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.

За справки и допълнителна информация - тел. 0357/600-58, отдел „Човешки ресурси” на ОбА – ст. 314 и на сайта на община Панагюрище - http:panagyurishte.org.
ОБЩИНА  - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на 1 служител на трудов договор на длъжността Старши експерт „Опазване на земите и горите” в мероприятие „Управление на дейностите по опазване на околната среда и водите“

І. Кратко описание на длъжността:

• Изучава държавната политика в областта на управлението на дейностите по опазване на земите, горите и зелената система в населените места;

• Подготвя становища, предложения, програми и информационни материали във връзка с реализиране на дейностите за които отговаря;

• Извършва проверки по сигнали на граждани и фирми, осъществява контрол по прилагане на нормативните документи;

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование – висше – ОКС бакалавър /магистър /, специалност – „Екология“; „Опазване на околната среда“ или сходна.

2. Професионален опит – 2 години.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

1. Да познава: нормативната уредба свързана с дейностите по опазване на земите, горите и зелената система;

2. Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност; ориентация към резултати;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

3. Компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

ІV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване ;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит

VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 20 ноември 2015 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦУИГ, партер.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване.

Комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и уведомява допуснатите кандидати за датата и часа на провеждане на интервюто.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати в отдел “Човешки ресурси“.
О Б Я В Л Е Н И Е

Дневен център за деца с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище, обявява място за рехабилитатор /в работоспособна възраст /, на 7 часов работен ден.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Висше образование /бакалавър, магистър/ – завършено образование рехабилитация, кинезитерапия, физиотерапия;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, по чл.70, ал.1 във вр. с чл.67,ал.1, т.1.

Ред за провеждане на подбора:

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

- Писмено заявление за кандидатстване;

- Автобиография/ СV/ по образец;

- Диплом за завършено образование;

- Копие от трудова книжка;

- Мотивационно писмо;

- Удостоверение за компютърна грамотност.

Документите следва да се подават лично, в ДЦДУ”Дъга”, всеки работен ден, до 16:00 часа.

Подборът протича в два етапа:

 • Разглеждане на представените документи;
 • Интервю в 3 дневен срок, след проверката за съответствията на представените  документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.

Телефон за контакти: 0888703114; 0357/62183

Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ В ОБЩНОСТТА”

ГР. ПАЗАРДЖИК

ЦОП „ЗОРА” - ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор на кандидати за длъжността „Психолог” – 1 бр.


Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 • Подходящи специалности –  психология;
 • Задължителна компютърна грамотност;
 • Трудов стаж по специалността се счита за предимство;
 • Допълнителни квалификации се считат за предимство.


Кандидатите трябва да притежават умения за работа в екип, адаптивност и психична нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства


Необходими документи :

 1. Заявление до Председателя на Ф.СПО - Пазарджик.
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Диплом за завършено образование – копие.
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие.
 6. Препоръка от предишен работодател.


Начин на провеждане на подбора:

 • по документи и чрез събеседване с кандидатите.


Документите ще се приемат в ЦОП „Зора” – Панагюрище, на адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” № 5, от 14.08.2015год. до 27.08.2015год.(включително).


Лице за контакт – Станка Делибашева, тел. 0357/6 20 23 и 0879 123 5360879 123 536 .

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на заинтересованите кандидати в деловодството на ЦОП „Зора”, гр. Панагюрище.


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Панагюрище – Дневен център за възрастни хора с увреждания “Св.Св. Козма и Дамян” обявява:

Свободна работна позиция за:

Медицинска сестра – 1бр.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 2. Подходящи специалности – медицинска сестра общ профил;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

 1. Писмено заявление за кандидатстване – свободен текст;
  1. Автобиография;
  2. Мотивационно писмо;
  3. Диплома за завършено образование – копие.
  4. Документи за допълнителна квалификация – копие.

Начин на провеждане на подбора:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност.

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Документи ще се приемат на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13, Център за информация и услуги на гражданите при Община Панагюрище, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

Срокът за подаване на документите е  до 30.04.201 г. включително.

Лице за контакт – Савка Гешанова, тел. 0357/9 02 19 и 0884 482 612.

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на заинтересованите кандидати в ДЦВХУ «Св.Св. Козма и Дамян».ОБЯВЛЕНИЕ


Община Панагюрище – Дневен център за възрастни хора с увреждания “Св.Св. Козма и Дамян” обявява:

Свободна работна позиция за:

Рехабилитатор – 1бр.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 2. Подходящи специалности – Рехабилитация, физиотерапия или кинезитерапия;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

 1. Писмено заявление за кандидатстване – свободен текст;
  1. Автобиография;
  2. Мотивационно писмо;
  3. Диплома за завършено образование – копие.
  4. Документи за допълнителна квалификация – копие.

Начин на провеждане на подбора:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност.

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Документи ще се приемат на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13, Център за информация и услуги на гражданите при Община Панагюрище, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

Срокът за подаване на документите е  до 30.04.201 г. включително.

Лице за контакт – Савка Гешанова, тел. 0357/9 02 19 и 0884 482 612.

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на заинтересованите кандидати в ДЦВХУ «Св.Св. Козма и Дамян».На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 201/06.04.2015 г. на кмета на Община ПанагюрищеОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Секретар на община - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – магистър;

1.3. Да притежават професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III младши;

1.4. Изисквания и компетентности: стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен).

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Предпочитана специалност – Право; администрация и управление; икономика

2.2. Компютърни умения - Word, Excel, Internet, работа с нормативна база данни;

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез

-       Писмена разработка от допуснатите кандидати по управленска тематика, свързана с конкретните задължения на длъжността;

-       Интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС - по образец;

4.3. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование "магистър", или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;

4.4. Оригинал и копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса или за придобития ранг като държавен служител;

4.5. Оригинал и копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 12-дневен срок от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията и в национален ежедневник от 08:00 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище , гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, отдел „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Панагюрище.

6. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

7. Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

8. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

9. С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

10. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

11.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Информационния център във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, както и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.

12. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността осъществява административното ръководство на общинската администрация, като организира и отговаря за осъществяване нейните функции, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им; деловодното обслужване, документооборота и общинския архив; дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване, управлението на човешките ресурси и всички други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или друг нормативен акт.

Отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината; работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица; поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми.

13. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 430 - 1600 лева за I степен.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.

file icon doc ОБЯВА

file icon doc Заявление за участие в конкурса

file icon doc Декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

file icon pdf Списък на кандидатите, допуснати до конкурс

file icon pdf Списък на кандидатите, недопуснати до конкурс
Договор BG051PO001-5.2.12-0041-C0001

Проект: „С МИСЪЛ ЗА ТЕБ“

Бенефициент: Община Панагюрище

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

Община Панагюрище в качеството си на бенефициент по проект „С МИСЪЛ ЗА ТЕБ“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за набиране на персонал за следната длъжност:

І. Помощник-възпитател, код по НКПД 53123003 – 1 брой.

1. Кратко описание на длъжността: Длъжността е насочена към изграждане на умения за: преодоляване на трудности в ежедневието; интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните възможности на децата и младежите с акцент върху социалното възстановяване и придобиване на умения за самостоятелност. Участва в разработването на  индивидуални планове за грижа и развитие, в мултидисциплинарен екип, в преразглеждането на плана на всеки 6 месеца. Обсъжда с децата и младежите въпроси, свързани с нуждите и потребностите им.

Предоставя ежедневни грижи за децата -  възпитание, развитие, организиране на ежедневието в ЦНСТ и придружаване;

2.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

- Средно образование;

- Професионален опит е предимство;

- Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип;

-  Опит при работа с хора в неравностойно положение е предимство.

-  Да няма дисциплинарни наказания;


3. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

-   Добри компютърни умения - Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet;

-   Много добри комуникативни и организационни умения;

-   Умения за прогнозиране и планиране;

-   Умения за работа в мултидисциплинарен екип.


ІI. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 1/;
 2. Автобиография по образец  /Приложение 2/;
 3. Декларация по образец  /Приложение 3/;
 4. Копие от документ за самоличност;
 5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

ІІІ. Начин  на провеждане на подбора:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т.ІІ документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.


Няма да бъдат допуснати кандидати, чиито подадени документи не отговарят на публикуваните  образци!

ІV. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13, Център за информация и услуги на гражданите при община Панагюрище, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти: телефон 0357/60061

Краен срок за подаване на документите  -  до 17.00 часа на 27.03.2015 г.

V. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците: Информационното табло на Община Панагюрище, намиращ се на пл. „20-ти април” № 13 и електронната страница на Община Панагюрище  www.panagurishte.org.

На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта.

За допълнителна информация:

Нонка Филина – ръководител проект “С МИСЪЛ ЗА ТЕБ”.

тел.: 0357/60061; 0887 411800

Анелия Скендерска – координатор по проект “С МИСЪЛ ЗА ТЕБ”.

тел.: 0357/60061;0882 055528

file icon doc ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

file icon doc АВТОБИОГРАФИЯ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ

file icon pdf СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ. ДАТА ЗА ЯВЯВАНЕ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРС ЗА ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

file icon pdf Списък с оценените и класирани кандидати за длъжност помощник-възпитател в ЦНСТ за деца и младежи


ОБЯВЛЕНИЕ


Фондация „Социални практики в общността” гр. Пазарджик, доставчик на услуга Център за настаняване

от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТ/ „Павел Бобеков“, гр. Панагюрище обявява:

Свободна работна позиция за социален работник – 1бр.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 2. Подходящи специалности – социални дейности, социална педагогика или друг подходящ хуманитарен профил;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
  1. Автобиография;
  2. Мотивационно писмо;
  3. Диплома за завършено образование – копие.
  4. Документи за допълнителна квалификация – копие.
  5. Препоръка от предишен работодател.

Процедура за избор

Подборът ще се проведе в два етапа: 1) по документи и 2) събеседване с кандидатите.

Документите ще се приемат в ЦНСТ „Павел Бобеков” на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5.

Срокът за подаване на документите е от 16.03.2015г. до 27.03.201 г. включително.

Лице за контакт – Станка Делибашева, тел. 0357/6 20 23 и 0879 123 536.

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на заинтересованите кандидати

в деловодството на ЦНСТ „Павел Бобеков”.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Договор BG051PO001-5.2.12-0041-C0001

Проект: „С МИСЪЛ ЗА ТЕБ“

Бенефициент: Община Панагюрище

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР:


Община Панагюрище в качеството си на бенефициент по проект „С МИСЪЛ ЗА ТЕБ“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"


ОБЯВЯВА ПОДБОР

за набиране на персонал за следната длъжност:


І. Помощник-възпитател, код по НКПД 53123003– 1 брой.

1. Кратко описание на длъжността: Длъжността е насочена към изграждане на умения за: преодоляване на трудности в ежедневието; интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните възможности на децата и младежите с акцент върху социалното възстановяване и придобиване на умения за самостоятелност. Участва в разработването на  индивидуални планове за грижа и развитие, в мултидисциплинарен екип, в преразглеждането на плана на всеки 6 месеца. Обсъжда с децата и младежите въпроси, свързани с нуждите и потребностите им.

Предоставя ежедневни грижи за децата -  възпитание, развитие, организиране на ежедневието в ЦНСТ и придружаване;

2.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

- Средно образование;

-  Професионален опит е предимство;-

-  Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип;

-  Опит при работа с хора в неравностойно положение е предимство.

-  Да няма дисциплинарни наказания;

3. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

-   Добри компютърни умения - Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet;

-   Много добри комуникативни и организационни умения;

-   Умения за прогнозиране и планиране;

-   Умения за работа в мултидисциплинарен екип.

ІI. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 1/;
 2. Автобиография по образец  /Приложение 2/;
 3. Декларация по образец  /Приложение 3/;
 4. Копие от документ за самоличност;
 5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

ІІІ. Начин  на провеждане на подбора:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т.ІІ документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност.

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

ІV. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13, Център за информация и услуги на гражданите при община Панагюрище, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти: телефон 0357/60061

Краен срок за подаване на документите -  до 17.00 часа на 09.01.2015 г.

V. Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците: информационното табло на Община Панагюрище, намиращ се на пл. „20-ти април” № 13 и електронната страница на Община Панагюрище  www.panagurishte.org.

На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта.

За допълнителна информация:

Нонка Филина – ръководител проект “С МИСЪЛ ЗА ТЕБ”.

тел.: 0357/60061; 0887411800

Анелия Скендерска – координатор по проект “С МИСЪЛ ЗА ТЕБ”.

тел.: 0357/60061;0882055528

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

file icon doc АВТОБИОГРАФИЯ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ

file icon doc СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП - ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ ПО ПРОЕКТ «С МИСЪЛ ЗА ТЕБ», ДОГОВОР BG051PO001-5.2.12-0041-C0001 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ»

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП - ИНТЕРВЮ

ЗА ДЛЪЖНОСТ ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

ПО ПРОЕКТ «С МИСЪЛ ЗА ТЕБ», ДОГОВОР BG051PO001-5.2.12-0041-C0001

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ»


ИНТЕРВЮ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.01.2015 г.

Име, презиме, фамилия

Час на явяване

1.

Рада Делчева Мачева

10.00 ч.

2.

София Иванова Петканска

10.15 ч.

3.

Таня Стоянова Влашкалиева

10.30 ч.

4.

Дечка Делчева Иванчева

10.45 ч.

5.

Стоянка Делчева Генова

11.00 ч.

6.

Марийка Иванова Бързилова

11.15 ч.

7.

Елена Лукова Маслева

11.30 ч.

8.

Анета Николова Михайлова

11.45 ч.

9.

Цвета Димитрова Реджова-Ракова

12.00 ч.

10.

Кристина Христова Карамаринова

12.15 ч.

11.

Мария Николова Ефтимова

12.30 ч.

Комисията за подбор ще проведе интервюта с кандидатите в Приемна зала, І етаж на Общинска администрация гр. Панагюрище.

СПИСЪК

С ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ В ЦНСТ ПО ПРОЕКТ «С МИСЪЛ ЗА ТЕБ», ДОГОВОР BG051PO001-5.2.12-0041-C0001 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ С БРОЙ ТОЧКИ, СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП ОТ КОНКУРСА – ИНТЕРВЮ

Кандидати

Брой точки

1.

Рада Делчева Мачева

Не се яви на интервюто

2.

София Иванова Петканска

53

3.

Таня Стоянова Влашкалиева

53

4.

Дечка Делчева Иванчева

53

5.

Стоянка Делчева Генова

50

6.

Марийка Иванова Бързилова

52

7.

Елена Лукова Маслева

38

8.

Анета Николова Михайлова

36

9.

Цвета Димитрова Реджова-Ракова

39

10.

Кристина Христова Карамаринова

54

11.

Мария Николова Евтимова

51

СПИСЪК

С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ В ЦНСТ ПО ПРОЕКТ «С МИСЪЛ ЗА ТЕБ»,

ДОГОВОР BG051PO001-5.2.12-0041-C0001

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“Кандидати

Брой точки

1.

Кристина Христова Карамаринова

54

2.

София Иванова Петканска

53

3.

Таня Стоянова Влашкалиева

53

4.

Дечка Делчева Иванчева

53

5.

Марийка Иванова Бързилова

52

6.

Мария Николова Евтимова

51

7.

Стоянка Делчева Генова

50

8.

Цвета Димитрова Реджова-Ракова

39

9.

Елена Лукова Маслева

38

10.

Анета Николова Михайлова

36

*Забележка: Съгласно утвърдената от Кмета на община Панагюрище Методика за подбор на персонал в ЦНСТ по проект „С мисъл за теб“ лицата, получили под 35 точки не се класират.
О Б Я В Л Е Н И Е

Фондация „Социални практики в общността” гр. Пазарджик, доставчик на услуга Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Павел Бобеков”, гр. Панагюрище обявява:

Свободна работна позиция за детегледач – 2 бр.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Образование – средно;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
  1. Автобиография;
  2. Мотивационно писмо;
  3. Диплома за завършено образование – копие.
  4. Документи за допълнителна квалификация – копие.
  5. Препоръка от предишен работодател.


Процедура за избор

Подборът ще се проведе в два етапа: 1) по документи и 2) събеседване с кандидатите.


Документите ще се приемат в ЦНСТ „Павел Бобеков” на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5.

Срокът за подаване на документите е от 03.12.2014 г. до 09.12.2014 г., включително събота и неделя.

Лице за контакт – Станка Делибашева,

тел. 0357/6 20 23; 0357/ 6 40 62 и 0879 123 536 .

Длъжностната характеристика за обявената работна позиция е на разположение на заинтересованите кандидати в деловодството на ЦНСТ „Павел Бобеков”.


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “СТОЯН ДРИНОВ”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

БИБЛИОТЕКАР В ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА


Изисквания към кандидатите


 1. Образование по чл. 35 от Закона за библиотеките:
 • ал.1 - висше образование с образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”.
 • ал.2  - професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по които включва най-малко 50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния цикъл.
 1. Професионален опит – предимство.
 2. Необходими компетенции:
 • Използва различни стилове на общуване, съобразени с потребителите на библиотечни услуги; проявява услужливо, предлазполагащо отношение към всички потребители; слуша активно и интерпретира правилно заявките на потребители, партньори, общности.
 • Познава характеристиките на добре работещите и ефективни екипи; умее да взима решение, компетентност и собствено мнение.
 • Познава начините за установяване на информационна потребност и формулиране на информационен въпрос.
 • Умее да води събеседване с потребителя - да провежда справочно интервю, да съставя профил на потребителя.
 • Познава местните информационни ресурси и при необходимост препраща потребителите към други библиотеки или институти.
 • Познава възможностите на основните средства за търсене – Търсещи машини, Тематични указатели на Интернет ресурси, Електронни каталози на библиотеките – индивидуални и обединени.
 • Създава и организира електронни ресурси.
 • Познава видовете функционални библиотечни мрежи и техните характеристики. Знае за съществуването на различни софтуерни системи за специализирани библиотечни дейности.
 • Притежава умения да анализира: документалния поток; библиотечния и информационния пазар и потребителските търсения.
 • Познава основното предназначение на програми от пакета MS Office – текстообработка, електронни таблици, презентации, бази данни, публикуване.
 • Запознат е с предназначението и функциите на www, основните технологии и специфични услуги, достъпни през Интернет.
 1. Владеенето на английски език е предимство.

Необходими документи за кандидатстване

Мотивационно писмо, автобиография; диплома за завършено образование, копие от документи доказващи професионален опит – трудова или служебна книжка, документи за допълнителна квалификация, езикова подготовка и компютърна грамотност, препоръки от предишни работодатели.

Срокът за подаване на документите е до 20 декември 2014 год.

Документите да се предоставят на адрес: Градска библиотека “Стоян Дринов” – Панагюрище.

Главен библиотекар: Стефан Рапонджиев.

За допълнителни справки на тел. 0357 6 23 830357 6 23 83; е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – Панагюрище съобщава на заинтересованите лица, че удължава срока за подаване на документи по обявения подбор за назначаване на служител на длъжността „Специалист Инвеститорски контрол“ до 17 октомври 2014 г.
Договор BG051PO001-5.2.12-0041-C0001

Проект: „С МИСЪЛ ЗА ТЕБ“

Бенефициент: Община Панагюрище

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР:


Община Панагюрище в качеството си на бенефициент по проект „С МИСЪЛ ЗА ТЕБ“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за набиране на персонал за следната длъжност:

І. Сътрудник социална работа с деца, код по НКПД 34123003– 1 брой.

1. Кратко описание на длъжността: Длъжността е насочена към изграждане на умения за: преодоляване на трудности в ежедневието; интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните възможности на децата и младежите с акцент върху социалното възстановяване и придобиване на умения за самостоятелност. Участва в разработването на  индивидуални планове за грижа и развитие, в мултидисциплинарен екип, в преразглеждането на плана на всеки 6 месеца. Обсъжда с децата и младежите въпроси, свързани с нуждите и потребностите им.

2.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

-  Висше образование - бакалавър по педагогика или социални дейности;

-  Професионален опит е предимство;

- Допълнителни квалификации в областта на «Техника и технологии», «Бит и технологии» и «Приложни и изобразителни изкуства” е предимство;

-  Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип;

-  Опит при работа с хора в неравностойно положение е предимство.

-  Да няма дисциплинарни наказания;

3. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

-   Добри компютърни умения - Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet;

-   Много добри комуникативни и организационни умения;

-   Умения за прогнозиране и планиране;

-   Умения за работа в мултидисциплинарен екип.

ІI. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 1/;
 2. Автобиография по образец  /Приложение 2/;
 3. Декларация по образец  /Приложение 3/;
 4. Копие от документ за самоличност;
 5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

ІІІ. Начин  на провеждане на подбора:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т.ІІ документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност.

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

ІV. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13, Център за информация и услуги на гражданите при община Панагюрище, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти: телефон 0357/60061

Краен срок за подаване на документите -  до 17.00 часа на 16.10.2014 г.

V. Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците: информационното табло на Община Панагюрище, намиращ се на пл. „20-ти април” № 13 и електронната страница на Община Панагюрище  www.panagurishte.org.

На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта.

За допълнителна информация:

Нонка Филина – ръководител проект “С МИСЪЛ ЗА ТЕБ”.

тел.: 0357/60061; 0887411800

Анелия Скендерска – координатор по проект “С МИСЪЛ ЗА ТЕБ”.

тел.: 0357/60061;0882055528

file icon doc ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

file icon doc АВТОБИОГРАФИЯ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ

С П И С Ъ К

ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ «СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА В ЦНСТ ПО ПРОЕКТ «С МИСЪЛ ЗА ТЕБ»,

ДОГОВОР BG051PO001-5.2.12-0041-C0001

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКШКИТЕ РЕСУРСИ“

КАНДИДАТИ

ДАТА

ЧАС

1.

Петър Илиев Узунов

22.10.2014 г.

10:00 ч.


2.

Лидия Динчева Кръстева

22.10.2014 г.

10:15 ч.


3.

Анка Добрева Тодорова

22.10.2014 г.

10:30 ч.


4.

Наташа Ангелова Йовчева

22.10.2014 г.

10:45 ч.


5.

Ануш Микаел Потурлян-Славейкова

22.10.2014 г.

11:00 ч.


6.

Татяна Иванова Раленекова

22.10.2014 г.

11:15 ч.Комисията за подбор ще проведе интервюта с кандидатите в Приемна зала, І етаж на Общинска администрация гр. Панагюрище.

file icon pdf СПИСЪК С ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА.

file icon pdf СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА.
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на 1 служител на трудов договор на длъжността „Специалист Инвеститорски контрол” в Дирекция „Териториално и селищно устройство“


І. Кратко описание на длъжността:

• Представлява община Панагюрище в качеството ѝ на Възложител  при изпълнение на конкретни строителни обекти;

• Осъществява  инвеститорски контрол по изпълнение на договорните задължения за междинни и крайни срокове, цени, спазване на работните проекти, технологичните правила, стандартите и техническите спецификации;

• Участва при изпитанията и предаването-приемането на обектите;

• Подписва актовете за видовете работи.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – средно-специално строително образование /4 г. курс на обучение/ или висше – ОКС бакалавър /магистър /професионално направление – строителство, архитектура  или сходна техническа специалност ;

2. Професионален опит – не се изисква. Опит в сферата на строителството е предимство.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

1. Професионални направления: Строителство, архитектура, геодезия

2. Да познава: нормативната уредба на строително-инвестиционния процес /Закон за устройство на територията и поднормативните документи произтичащи от него/; основните принципи и методология на ценообразуване в строителството.

3. Личностни умения и компетентности

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност; ориентация към резултати;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

4. Компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

ІV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване ;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такъв/.

VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 26 септември 2014 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦУИГ, партер.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат документите.

В срок от 5 работни дни от изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.


За информация: тел. 0357/60058 и сайта на община Панагюрище.

Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати в отдел “Човешки ресурси“.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за подбор

за длъжността специалист „Инвеститорски контрол” в дирекция „ТСУ”


Трите имена на кандидата

Цветана Николаева Чолакова

Мария Добрева Гугова

Русин Димитров Попов

Николай Стоянов Деянов

Николина Стоянова Чернева

Кандидатите да се явят на 01.10.2014 г. в 14.00 часа в Община Панагюрище – Приемна зала /партер/ за провеждане на интервю.

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за подбор

за длъжността специалист „Инвеститорски контрол” в дирекция „ТСУ”

Трите имена на кандидата

Росица Талева Байкова


Причини за недопускането – кандидатката не отговаря на изискванията за образование в посочените в обявлението професионални направления.

Последно променен на Понеделник, 30 Март 2020 13:03