Среща за обществено обсъждане Печат Е-мейл

 

Обява за среща за обществено обсъждане

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща  за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: “Добив и първична преработка на метални полезни изкопаеми – медни руди от участък „Лиса могила”, находище „Асарел”, землище на гр. Панагюрище”, с възложител „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище”.

Срещата ще се проведе на 29 ноември 2013 г. от 11,00 часа в Сесийната зала на Общинска администрация - гр.  Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. в ЦУИГ на Община Панагюрище, РИОСВ,  гр. Пазарджик, 4400, ул. „Гурко“ №3, ет.4, Кметство  - с. Оборище, Кметство - с. Баня, Кметство - с. Бъта, Кметство - с. Попинци и отдел „Екология“ на „Асарел-Медет“ АД гр. Панагюрище

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес:

http://new.riewpz.org/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=15

Писмени становища могат да се предоставят на адрес : „Асарел-Медет“ АД, гр. Панагюрище 4500, Отдел „Екология“ , в Деловодството на фирмата или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:

инж. Мариела Джиджинкова - Ръководител отдел „Екология“,

„Асарел-Медет“ АД

Тел. 0357/ 60 210, вътр.  254

Последно променен на Четвъртък, 24 Октомври 2013 05:10