Инвестиционен навигатор - 1 Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Съдържание на статията
Инвестиционен навигатор
1
Всички страници
Общ анализ на силните и слабите страни,

възможностите и заплахите (SWOT анализ) на общината

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Природни дадености и ресурси

 • · Благоприятното географско разположение, свързано с осъществяване на контактите между Пазарджишка, Пловдивска и Софийска област

 • · Наличие на едни от най-големите в страната меднорудни запаси

 • · Благоприятно съчетание на природни дадености (разнообразен релеф, климат; горски и водни ресурси, вкл. минерални води; дивечово богатство), подходящи за развитието на туризма

 • · Подходящи климатични условия за развитие на горско стопанство, животновъдство и някои селскостопански производства /етерично-маслени култури, овощарство/

 • · Богати горски ресурси

 • · Бедни почви

 • · Ограничен обем на валежите

 • · Екологични проблеми от минали и настоящи увреждания и замърсявания от рудодобива и флотацията

 • · Недостатъчно използване на наличните природни и териториални ресурси

Икономическо развитие

 • · Природни ресурси и подземни богатства

 • · Висококвалифицирани кадри и традиции в оптично производство, лека промишленост, машиностроене и минна промишленост

 • · Географско разположение, благоприятстващо икономическите връзки и инвестиционния интерес

 • · Наличие на съвременно оборудване и технологии в структуроопределящи отрасли

 • · Наличие на силни структури за подкрепа на местния бизнес

 • · Добри туристически ресурси

 • · Недостатъчни външни инвестиции

 • · Ограничени финансови средства за дейността на фирмите в сектора на малките и средните предприятия (МСП)

 • · Неконкурентна продукция на предприятията от МСП сектора

 • · Неефективно селско стопанство

 • · Недостатъчен опит и предприемачески умения за бизнес в МСП сектора

 • · Неефективно използване на наличните природни дадености и ресурси за развитие на туризма

 • · Недостатъчна и остаряла материално-техническа база за развитие на туризма

Социална сфера

 • · Изградена мрежа от социални, образователни и културни структури

 • · Висококвалифицирани кадри в социалните дейности, образованието, здравеопазването, културата и административното обслужване

 • · Богато културно-историческо наследство, природни и климатични дадености

 • · Силни традиции в културата и спорта

 • · Влошени демографски характеристики

 • · Слаба жизненост на периферните райони на общината

 • · Висок процент на младежката безработица и продължително безработни лица

 • · Лоша образователна, здравна и трудова култура на рисковите социални групи

 • · Амортизирана социална инфраструктура

 • · Ниски доходи и слаба покупателна способност на населението

 • · Недостатъчен капацитет на кадрите в социалната сфера за разработване и изпълнение на проекти

 • · Недостатъчни социални услуги

 • · Слаб НПО сектор

 • · Слабо и неатрактивно представяне на културно-историческото наследство

 • · Неефективни здравна профилактика и училищно здравеопазване

 • · Недостатъчна и остаряла материално техническа база в социалната сфера

Техническа инфраструктура и териториално устройство

 • · Благоприятното транспортно-географско положение, свързано с осъществяване на контактите между Пазарджишка, Пловдивска и Софийска област

 • · Сравнително добра изграденост на техническата инфраструктура

 • · Всички селища са водоснабдени, електрифицирани и свързани с националната комуникационна мрежа

 • · Амортизирана пътна и улична мрежа

 • · Частично амортизирана мрежа средно и ниско напрежение

 • · Лошо състояние на уличното осветление

 • · Голям брой открити водоизточници, водещо до лошо качество на питейната вода

 • · Амортизирана водопреносна мрежа

 • · Недоизграденост на канализационните мрежи

 • · Липса на пречиствателни станции за питейни и отпадни води

 • · Слабо развита хидромелиоративна мрежа

 • · Липса на цифрови телефонни централи

 • · Амортизиран сграден фонд с ниска енергийна ефективност

 • · Остарели градоустройствени планове на населените места

Околна среда

 • · Богата флора и фауна и защитени територии

 • · Достатъчно зелени площи

 • · Наличие на актуална програма за управление на отпадъците

 • · Влошени параметри на компонентите на околната среда

 • · Замърсени терени от миннодобивната промишленост

 • · Наличие на нерегламентирани сметища

 • · Депо за отпадъци с изчерпан капацитет

 • · Неефективна система за сметосъбиране и сметоизвозване

 • · Недостатъчен брой съдове и амортизирана техника за събиране на отпадъците

 • · Липса на локален пункт за контрол на състоянието на компонентите на околната среда

 • · Липса на пречиствателни станции за отпадъчни води в населените места и в голяма част от предприятията

 • · Неподдържане на близо 80% от зелените площи

 • · Ниска екологична култура на населението

 • · Остър недостиг на финансови средства за екологични дейности

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Природни дадености и ресурси

 

 • · Привличане на туристи с интереси към различни форми на туризъм

 • · Разработване на нови подземни богатства, вкл. минералните извори

 • · Участие в национални и международни програми с проекти, свързани с опазване и рационално използване на природните ресурси

 • · Прилагане на адекватна национална политика по отношение на природните дадености и ресурси

 • · Неблагоприятни промени в климатичните явления

 • · Ерозийни процеси

 • · Пресъхване на водоизточници

 • · Замърсяващи природата промишлени и селскостопански дейности

 • · Пожари и други природни бедствия

 • · Посегателства върху природните дадености от човешкия фактор

Икономическо развитие

 • · Привличане на външни инвестиции в икономиката

 • · Внедряване на високотехнологични и иновационни продукти в предприятията от местната икономика

 • · Достъп до нови пазари

 • · Участие в национални и международни програми и проекти

 • · Интегриране в ЕС и побратимяване с общини от други държави

 • · Промяна в климатичните фактори

 • · Изместване на шивашката и текстилната промишленост към други държави

 • · Неблагоприятни за бизнеса политики, закони и процедури

 • · Нарастване на конкуренцията

 • · Високи изисквания по отношение стандарти и конкурентноспособност на продуктите и услугите

Социална сфера

 • · Привличане на външни инвеститори за проекти в социалната сфера

 • · Участие в национални и международни програми и проекти

 • · Децентрализация на дейностите в социалната сфера

 • · Разширяване и разнообразяване на социалните услуги за всички социални групи

 • · Изграждане на публично-частни партньорства

 • · Развитие на професионално образование в посока потребностите на местния бизнес

 • · Благоприятни национална и европейска политики в социалната сфера

 • · Демографски срив в национален аспект

 • · Ограничаване на държавните финансови средства за дейности в социалната сфера

 • · Дефицит на кадри в здравеопазването

 • · Ограничаване възможностите на голяма част от населението във всички възрасти за ползване на стоматологични и здравни услуги

 • · Нездравословен начин на живот на подрастващото поколение

 • · Засилване несъответствието между ценностите

Техническа инфраструктура и териториално устройство

 • · Използване на национални и международни програми и проекти за изграждане и модернизиране на инфраструктурни обекти

 • · Възстановяване на трасето на жп линията Пловдив – Стрелча – Панагюрище

 • · Внедряване на модерни технологии

 • · Сътрудничество със съседни общини

 • за разработване на съвместни                          .     инфраструктурни проекти

 • · Газифициране на общината

 • · Изграждане на Водоснабдителен комплекс “Луда Яна”

 • · Използване на съществуващото оптично телекомуникационно трасе

 • · Използване на алтернативни енергийни източници

 • · Привличане на външни инвеститори за реализация на инфраструктурни проекти

 • · Промени в климатичните фактори

 • · Кражби и повреди по техническата инфраструктура

 • · Природни бедствия

Околна среда

 • · Внедряване на съвременни системи и технологии за намаляване обема на отпадъците /разделно събиране, компостиране и др./

 • · Изграждане на регионално депо или завод за преработка на твърди битови отпадъци (ТБО) в региона

 • · Участие в национални и международни екологични програми и проекти

 • · Въвеждане на програми за екологично възпитание на подрастващото поколение

 • · Отреждане на специализирани места за съхранение на опасни отпадъци

 • · Сертификация по стандартите на ЕС

 • · Влошаване на климатичните условия

 • · Промишлени и селскостопански дейности, замърсяващи околната среда

 • · Влошаване качествата на повърхностни и подземни водиПоследно променен на Петък, 26 Април 2013 05:14