УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И 2 ОТ АПК ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКАТА НА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ ЗА 2022 Г. Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК във връзка с чл. 66, ал. 2 и ал. 3 от ЗМДТ Община Панагюрище уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2022 г. по населени места и размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2022 г. на територията на Община Панагюрище.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на е-mаil: panagyurishte@panagyurishte.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, в едномесечен срок считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление  да се оповести на интернет-страницата на Община Панагюрище за срок от 30-дни от датата на публикуване. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище или от публикуваното уведомление.


file icon pdf Приложение 1.1.

file icon pdf Приложение 1.2.

file icon pdf Приложение 2.

file icon pdf Доклад за ПЛАН-СМЕТКА 2022 г.

Последно променен на Сряда, 10 Ноември 2021 14:33