Община Панагюрище успешно приключи проект за подобряване на градската среда Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   
С официална церемония „Откриване на обекта” и заключителна пресконференция днес, 8 октомври, Община Панагюрище приключи изпълнението на проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“.

На събитието присъстваха Архиерейския наместник на Панагюрска духовна околия Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Атанас Манолов,  г-н Христо Калоянов – председател на Общински съвет-Панагюрище, г-жа Галина Матанова – изпълняващ длъжността кмет на Община Панагюрище, г-н Николай Костуркова – управител на „План Инвест Пловдив” ЕООД, г-жа Мария Даскалова- управител на „Одит Консулт МД” ЕООД, инж. Таня Чалъкова – ръководител на проекта, членове на екипа по проекта, служители на местната администрация, граждани и медии.


Водосвет за здраве и спасение беше отслужен от Архиерейския наместник на Панагюрска духовна околия Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Атанас Манолов.

Преди да бъде изпълнен ритуалът по рязане на лента, приветствие към всички присъстващи отправи г-жа Матанова. Тя обобщи ползите от цялостното изпълнение на проекта.


След церемониите „Откриване на обекта” в сградата на Община Панагюрище се състоя заключителна пресконфереция. По време на нея г-жа Галина Матанова представи и филм, създаден по Програма за развитие на туризма за 2019 година. В него присъстват и част от 12-те обновени улици, площадните пространства, новите зони за отдих и спорт, както и детските кътове за най-малките жители на общината.


Ръководителят на проекта г-жа Таня Чалъкова представи целите и постигнатите резултати от проекта. Пресконференцията закри г-н Христо Калоянов, който отправи апел към жителите и гостите на град Панагюрище да се отнасят отговорно и да пазят изграденото, защото то е за всички нас.


Проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Проектът е на обща стойност 4 489 009,48 лева, от които 85 % /3 815 658,06 лева/ са предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а останалата част – 673 351,42 лева – национално финансиране. Планираните дейности бяха насочени към подобряване на градската среда, като част от интегрирана и широкообхватна стратегия за повишаване качеството на живот на населението на град Панагюрище в неговите различни аспекти: привлекателна градска инфраструктура, подобрени екологични условия и създаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие.

Общата цел на проекта е да се създаде устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, която да допринесе за по-голяма сигурност за гражданите, ускорено икономическо развитие и по-високо ниво на инвестициите в региона.


Проектът обхваща реконструкция и рехабилитация на тротоарни и пътни настилки и зелени площи на части от 12 улици в град Панагюрище: улица „Райна Княгиня“, улица „Стоил Финджеков“, улица „Искрьо Мачев“, улица „Орчо Войвода“, улица „Петър Горанов“, улица „Делчо Уливеров“, улица „Георги Бенковски“, булевард „Пятигорск“, улица „Цар Освободител“, улица „Макгахан“, улица „Георги Бозаджиев“ и улица „Петко Мачев“.

С реализирането на проекта е обновена част от градската среда в публичната и социална зона на въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Това гарантира по-високо качество на живот и по-голяма сигурност за гражданите, като се създават предпоставки за ускорено икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции в региона.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище”, процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Панагюрище”, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Последно променен на Вторник, 08 Октомври 2019 13:24