Панагюрище бе домакин на кампанията „Растем и учим заедно“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Работна среща за дискутиране на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и работата по механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст се проведе на 30.11.2018 година в Панагюрище.

Работната среща бе част от кампанията „Растем и учим заедно“, организирана от Министерство на образованието и науката, Регионалното управление на образованието-Пазарджик, с подкрепата на Община Панагюрище.


В работната среща взеха участие проф. Янка Тоцева, доц. Йосиф Нунев – дългогодишен експерт в МОН, преподавател във Великотърновския университет, д-р Асен Колев - първият ром защитил докторска дисертация преди 1989 година, специализирал в Москва и Вашингтон, Мариета Кротнева – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“ в МОН, Анелия Йотова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, Албена Димитрова – старши експерт „Организация на средното образование“ в РУО – Пазарджик, заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова, директорите на училищата и детските градини в община Панагюрище, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ Димитрана Караатанасова, директорът на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище Недялка Наплатанова, кметовете на кметства село Поибрене и село Бъта, учители, представители на РУ-Панагюрище и на Мастната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, членове на екипите за обхват, експерти от общинската администрация.


Поздрав към всички присъстващи отправиха талантливите панагюрски деца – Стивъни Джунова и Нели Недкова – възпитаници на школата по поп и джаз пеене „Евгений Зумпалов“ към ЦПЛР-Панагюрище, с музикален ръководител Нона Немигенчева.


Работната среща откри заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова и благодари на всички, че с присъствието си изразяват личното си отношение към значимостта на интеграционните политики и приобщаващото образование в община Панагюрище в действие. Матанова благодари и на Министерство на образованието и науката, за това, че са разпознали Община Панагюрище за пореден път като надежден партньор и добър пример за реализирани специфични практики.

Заместник-кметът Матанова направи преглед на състоянието на системата в община Панагюрище, като акцентира на традиционните достойнства, на положителните тенденции и резултати в последните години, на проблемните зони, на новите предизвикателства пред образованието днес.

По време на работната среща бяха дискутирани и теми, разясняващи взаимните ползи от образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и работата по Механизма за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Споделени бяха добри практики чрез провеждане на открити уроци и педагогически ситуации с деца и ученици с различен етнически произход.

Представители на екипите за обхват по Механизма споделиха за дейностите и съвместната работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици.


В изказванията си проф. Янка Тоцева, доц. Йосиф Нунев – дългогодишен експерт в МОН, преподавател във Великотърновския университет, д-р Асен Колев - първият ром защитил докторска дисертация преди 1989 година, специализирал в Москва и Вашингтон, главните експерти в МОН Мариета Кротнева и Анелия Йотова изразиха мнение, че Община Панагюрище е водеща в дейностите по образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и работата по механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.