Обяви и съобщения Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

ОБЯВА


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, ЧЕ ОТ 11.02.2019 г. ДО 08.03.2019 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ.

 

Допълнителна информация на  моб. тел. 0885885432 – П. ПетровОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „Асарел-Медет“ АД - "Изместване на хвостопровода в участък 3 на кота 880,00"

file icon pdf ОБЯВАОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НОВОС) на „БУНАЙ“ АД, гр. Панагюрище, ул. "Георги Бозаджиев" № 1   


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „ОРМУС“ ГмбХ (“ORMUS” GmbH), FN (фирмен номер) №455115м , представлявано от Костадин Ленгеров Управител, със седалище и адрес на управление: Р Австрия , гр. Виена, „Мюлер-Гутенбурн-щтр.“ 25/6.

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“, от площадка в имот № 000889, м.“Червеница“, землището на с.Елшица, общ. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 17.01.2019 г. до 01.02.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Адвокат Петър Г. Мулешков – 0889 750 849

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


file icon pdf О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.


file icon pdf Обява за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

На основание чл.18а, ал.10 от АПК уведомяваме:

Марин Велков Гърков

ул. "Ниш" № 5, град Пловдив, район Централен

Борислав Велков Гърков

ул. "Ниш" № 5, град Пловдив, район Централен

за съставени уведомления и Акт № 3 от 07.11.2018 г. за непълноти (грешки) в одобрен кадастрален план на село Оборище.

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЯ

file icon pdf АКТ № 3 ОТ 07.11.2018 г.

дата: 11 януари 2019 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „Орика Мед България“


СЪОБЩЕНИЕ

От 09 декември 2018 година влиза в сила ново разписание на влаковете по линия Панагюрище – Пловдив – Панагюрище, както следва:


ПАНАГЮРИЩЕ – ПЛОВДИВ

Час на заминаване от Панагюрище

Час на пристигане в Пловдив

5:00 часа

6:43 часа

11:00 часа

12:43 часа 

17:00 часа

18:43 часа 

ПЛОВДИВ – ПАНАГЮРИЩЕ

Час на заминаване от Пловдив

Час на пристигане в Панагюрище

8:10 часа

10:00 часа

14:25 часа

16:08 часа

19:25 часа

21:08 часа

 

Новото маршрутно разписание на вътрешноградската автобусна линия Панагюрище – ЖП гара е както следва:

 

Тръгва от:

Час

СПИРКА - ПЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ

4:30 ; 10:24 ; 16:32

СПИРКА - Ж.К. ОПТИКОЕЛЕКТРОН

4:32 ; 10:26 ; 16:34

СПИРКА - ПКИ РАЙНА КНЯГИНЯ

4:34 ; 10:28 ; 16:36

СПИРКА - У-ЩЕ САВА РАДУЛОВ

4:36 ; 10:30 ;16:38

СПИРКА- ДГ 1-ви ЮНИ

4:38 ; 10:32 ; 16:40

СПИРКА - ПЛ. РАЙНА КНЯГИНЯ

4:40 ; 10:34 ; 16:42

СПИРКА - СТАРАТА ПОЖАРНА

4:42 ; 10:36 ; 16:44

СПИРКА - БАНЯТА

4:44 ; 10:39 ; 16:47

СПИРКА №1

4:46 ; 10:41 ; 16:49

СПИРКА - ХЛЕБОЗАВОДА

4:48 ; 10:43 ; 16:51

Тръгва от:

Час

Ж.П. ГАРА - ПАНАГЮРИЩЕ

10:03 ; 16:06 ; 21:15

 О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войници във военни формирования
от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЯВА

На основание чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства (ЗБП), уведомяваме засегнатото население, че има издадено Разрешение №492/27.11.2018 г. от Министерство на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ, в площта „Свобода“ на територията на общини Панагюрище, Стрелча, Лесичево и Пазарджик, област Пазарджик на „България Алфа“ ЕАД.

file icon pdf Координатен регистърСтановище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и всички приложения към него за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”, с Възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.


file icon pdf СТАНОВИЩЕДО


ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на  проект на Наредба за изменение и допълнение на

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище


Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище г-жа Галина Матанова отправя покана за участие в обществено обсъждане на  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище.

Обсъждането на документа ще се проведе на 20.11.2018 г. (вторник) от 17:15 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван  проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище, придружен с мотиви за неговото приемане.


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „Тилия 2017“ ЕООД , с адрес: Област Пловдив, гр. Пловдив, ЖК „Тракия“, бл. 277, вх. Б, ап. 10.

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „БТК“ ЕАД, с адрес: община Столична, гр. София, бул „ Цариградско шосе“ №115

 file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

Инвестиционно предложение  от "Ина" ЕООД

file icon pdf ОбяваОбяви и събщения


Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок не по-кратък от 30 дни, община Панагюрище чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на ПЛАН-СМЕТКАТА за приходите и разходите за дейностите свързани със сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 година и определяне на годишен размер на Такса битови отпадъци и промил за всяка услуга поотделно за 2019 година на е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или подавани в писмен вид в Център за административно обслужване на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13.

file icon pdf ДОКЛАД ЗА ПЛАН СМЕТКА


ОБЯВА


за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Централно военно окръжие
чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Заповед № ЛС-51 от 25.10.2018 г.

на началника на Централно военно окръжие за създаване на организация за провеждане на конкурс от Централно военно окръжие, за заемане на вакантни длъжности за офицери, обявени със заповед № ОХ-865 от 23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.

file icon pdf ЗАПОВЕД

file icon jpg ПРИЛОЖЕНИЕ

Областна дирекция "Земеделие" Пазарджик


Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година - Панагюрище

file icon doc Заповед № РД 06-310 от 28.09.2018 г. разпределение Поибрене ТН 2019

file icon doc Заповед № РД-06-282 от 27.09.2018 г. споразумения Панагюрище 2019

file icon doc Заповед № РД-06-284 от 27.09.2018 г. споразумения Бъта ТН 2019

file icon doc Заповед № РД-06-285 от 27.09.2018 г. споразумения Баня 2019

file icon doc Заповед № РД-06-286 от 27.09.2018 г. споразумения Баня ТН 2019

file icon doc Заповед № РД-06-287 от 27.09.2018 г. споразумения Бъта 2019

file icon doc Заповед № РД-06-288 от 27.09.2018 г. споразумения Попинци 2019

file icon doc Заповед № РД-06-310 от 28.09.2018 г. разпределение Поибрене ТН 2019

дата: 10.10.2018 г.
Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ за инвестиционно предложение  „Водовземане на минерална вода от новоизградения водоем за минерална вода в с.Баня, община Панагюрище към къща за гости“ на Живко Георгиев Бърнев, с адрес: Област Пазарджик, община Панагюрище, с Баня, ул „ Черешово топче“ №3

file icon pdf ОБЯВА

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

за обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите 

за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на заявления до 31.10.2018 година, включително

file icon pdf ЗАПОВЕД

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

От 09 декември 2018 година влиза в сила ново разписание на влаковете по линия Панагюрище – Пловдив – Панагюрище, както следва:

ПАНАГЮРИЩЕ – ПЛОВДИВ

Час на заминаване от Панагюрище

Час на пристигане в Пловдив

5:00 часа

6:43 часа

11:00 часа

12:43 часа 

17:00 часа

18:43 часа 

ПЛОВДИВ – ПАНАГЮРИЩЕ

Час на заминаване от Пловдив

Час на пристигане в Панагюрище

8:10 часа

10:00 часа

14:25 часа

16:08 часа

19:25 часа

21:08 часа

 

Новото маршрутно разписание на вътрешноградската автобусна линия Панагюрище – ЖП гара е както следва:

 

Тръгва от:

Час

СПИРКА - ПЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ

4:30 ; 10:24 ; 16:32

СПИРКА - Ж.К.ОПТИКОЕЛЕКТРОН

4:32 ; 10:26 ; 16:34

СПИРКА - ПКИ РАЙНА КНЯГИНЯ

4:34 ; 10:28 ; 16:36

СПИРКА - У-ЩЕ САВА РАДУЛОВ

4:36 ; 10:30 ;16:38

СПИРКА-ОДЗ 1-ви ЮНИ

4:38 ; 10:32 ; 16:40

СПИРКА - ПЛ. РАЙНА КНЯГИНЯ

4:40 ; 10:34 ; 16:42

СПИРКА - СТАРАТА ПОЖАРНА

4:42 ; 10:36 ; 16:44

СПИРКА - БАНЯТА

4:44 ; 10:39 ; 16:47

СПИРКА №1

4:46 ; 10:41 ; 16:49

СПИРКА - ХЛЕБОЗАВОДА

4:48 ; 10:43 ; 16:51

Тръгва от:

Час

Ж.П.ГАРА-ПАНАГЮРИЩЕ

10:03 ; 16:06 ; 21:15

Последно променен на Сряда, 06 Февруари 2019 07:46