Идентификация„Панагюрище – духовност и творчество в едно“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Продължава процедурата по набиране на кандидати за финансиране на произведения на изкуството на местни творци за 2018 година по проект „Панагюрище – духовност и творчество в едно“.

І. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Творци, родени или с адресна регистрация в община Панагюрище.

2. Културни институти, неправителствени организации и творчески сдружения, регистрирани на територията на община Панагюрище.

3. Финансират се проекти свързани със:

  • Създаване, съхраняване и разпространение на научни изследвания, документални издания, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на общината и художествена литература.
  • Възстановки, спектакли и други, свързани със значими събития, включени и в културния календар на Община Панагюрище.

4. Културните организации и творци могат да кандидатстват в една сесия с един проект.

ІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

1. Оценяването на проектите се осъществява от външна експертна комисия, която се определя от ПК „Образование, култура, младежки дейности и спорт” към Общински съвет – Панагюрище.

2. Критерии за оценяване на проектите:

  • За научна, изследователска и краеведска литература – значимост на темата за историческата памет на града и населените места в общината, историческа и фактологическа достоверност.
  • Оригиналност на проекта, свързан с историята, културата и традициите на Община Панагюрище.
  • Висока художествена стойност на представените произведения.
  • Качество и обществена значимост на културния продукт.
  • Съответствие с характеристиката на културната среда на общината.
  • Реалистичен бюджет.

3. Рецензията за одобрените проекти от експертната комисия се представя на ПК „Образование, култура, младежки дейности и спорт” към Общински съвет–Панагюрище, която определя средствата за финансова подкрепа на всеки одобрен проект.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Формуляр за кандидатстване се получава от Центъра за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище или от интернет страницата на Общината: www.panagyurishte.org.

2.  Завършен, готов за печат ръкопис на хартиен носител в 2 екземпляра.

3.  Анотация на произведението.

4.  Оферта от издателство или план–сметка от автора.

5.  Творческа биография на кандидата.

6.  Ксерокопие на личната карта (за физически лица) или Булстат (за фирми, организации).

ІV. СРОК ЗА УЧАСТИЕ

1. Срокът за представяне на проектите e до 28 февруари 2018 година.

2. Срокът за обявяване на одобрените проекти на интернет страницата на Община Панагюрище е до 24 март 2018 година.

3. Проектите се подават в Община Панагюрище в Центъра за административно обслужване /партер/  или по пощата на адрес: град Панагюрище, п.к. 4500,  пл. „20-ти април” №13, ст. 307.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ОТПЕЧАТВАНЕТО НА КНИГИ

1. Община Панагюрище получава 20% от тиража на книгите, които ще бъдат предназначени за рекламна дейност и награди.

2. За отпечатването на книги е препоръчително да има редактор, който да поема отговорност за достоверността или художествеността на текстовете.

 ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ