Проект ”Корекция на река Луда Яна между пасарелка на км 0+960 и мост на км 1+223, град Панагюрище”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/1.4-06/2010/014 Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

 

 

Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище

Номер на проекта: DIR-51011116-73-157

Оперативна програма "Околна среда"

Описание на проекта: Целта на настоящото проектно предложение е подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр.Панагюрище. Целта е да се помогне намаляването на несъответствията по отношение дела на от населението, включено към канализационна система, посредством екологосъобразно пречистване и заустване на битови и промишлени отпадъчни води. С изпълнението на проекта ще се постигне една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и ще се помогне в голяма степен за реализирането на друга цел - опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му. Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на жителите и гостите на гр. Панагюрище чрез осигуряване на екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води в река Панагюрска Луда Яна, където те се вливат. Постигането на така формулираната обща цел ще се осъществи посредством реализиране на настоящото проектно предложение.

Одобрен бюджет: 55 278 652 BGN

Статус: Дата на приключване - 14.03.2015 г.

 

 


"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище"

 

Номер на проекта: DIR-5112122-4-70

Оперативна програма "Околна среда"

Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище, с партьор община Стрелча.

Партньори: Община Стрелча

Одобрен бюджет: 17 326 712 BGN

Статус: Дата на приключване - 14.09.2015

 


Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот

 

Номер на проекта: BG161PO001/1.4-09/2012/035

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е постигане на трайно подобряване на качеството на живот в град Панагюрище чрез продължаване на инициативите на общината за създаване на устойчива, екологична, достъпна и привлекателна градска среда.

Одобрен бюджет: 4 999 978 BGN

Статус: Дата на приключване - 20.05.2015 г.

 


Панагюрище-столица на свободата

 

Номер на проекта: BG161PO001/3.1-03/2010/016

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение „Панагюрище – столица на свободата” е да се диверсифицира регионалния туристически продукт в Южен централен район за планиране чрез предлагането на специализиран туристически продукт в областта на културно – познавателния туризъм, базиран на специфичното и уникално местно наследство, свързано с Априлското въстание.

Одобрен бюджет: 4 587 577 BGN

Статус: Дата на приключване - 02.02.2014 г.

 


ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА – ПАНАГЮРИЩЕ

 

Номер на проекта: BG051PO001-5.1.04-0141-C0001

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Описание на проекта: Проектът включва поредица от дейности, насочени към създаване на Звено за услуги в домашна среда в община Панагюрище. В рамките на проекта ще бъде подбран и обучен персонал на звеното от 27 души, които ще бъдат назначени на трудови договори. В 12 месечен срок ще бъдат предоставени услуги на 58 потребители. Проектът ще бъде представен чрез рекламни и информационни материали и събития. Социалното предприятие звено за предоставяне на услуги в домашна среда в община Панагюрище ще бъде оборудвано с необходимата техника за работа. То ще продължи да работи и след приключване на проекта минимум 2 години.

Одобрен бюджет: 147 436 BGN

Статус: Дата на приключване - 01.08.2014 г.

 


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП за деца с увреждания в град Панагюрище

 

Номер на проекта: BG161PO001/1.1-12/2011/052

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Обща цел на настоящото проектно предложение е да се подобри качеството на социалните услуги в община Панагюрище чрез изграждането на нова, отговаряща на съвременните изисквания и стандарти и адекватна на нуждите социална инфраструктура, която заменя институционалната грижа. Изграждането на Центрове за настаняване от семеен тип е основна стъпка в процеса на деинституционализация, гарантираща, че при планирането и предоставянето на социални услуги за деца с увреждания водещо значение имат техните интереси и потребности.

Одобрен бюджет: 764 785 BGN

Статус: Дата на приключване - 20.03.2014 г.

 


Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на

 

гр. Панагюрище

Номер на проекта: ВG161PO001/1.4-07/2010/011-01

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване качеството на живот в град Панагюрище чрез създаване на интегрирана планова основа за трайно подобряване на социалните, икономическите, физическите и екологичните характеристики на града с дългосрочно положително въздействие върху жителите му. Постигането на общата цел на проекта е обвързано с принципа за устойчиво развитие: осигуряване на основни екологични, социални и икономически услуги за всички жители на град Панагюрище, без това да застрашава жизнеспособността на природната, жизнената и социална системи, от които зависи предлагането на тези услуги.

Одобрен бюджет: 456 440 BGN

Статус: Дата на приключване - 23.10.2013 г.

 


Корекция на река "Луда Яна" в участъка между пасарелка на км. 0 + 960 и мост на км. 1 + 223, гр. Панагюрище

 

Номер на проекта: BG161PO001/1.4-06/2010/014-02

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Общата цел, към постигането на която е насочено изпълнението на настоящия проект, е повишаване качеството на живот на жителите на град Панагюрище чрез ограничаване на риска от наводнения и свързаните с това негативни последици за човешкото здраве и околната среда.

Одобрен бюджет: 712 301 BGN

Статус: Приключен на 03.06.2013 г.

 

file icon doc Проект ”Корекция на река Луда Яна между пасарелка на км 0+960 и мост на км 1+223, град Панагюрище”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/1.4-06/2010/014. по Оперативна програма ,,Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010, “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Добавено на 14.07.2011г.

file icon doc Проект ”Корекция на река Луда Яна между пасарелка на км 0+960 и мост на км 1+223, град Панагюрище”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/1.4-06/2010/014. по Оперативна програма ,,Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010, “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Добавено на 18.04.2013г.

 


Дневен център за възрастни хора с увреждания

 

Номер на проекта: BG051PO001-5.2.06/D01/0039

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Описание на проекта: Повишаване качеството на живот на възрастните хора с увреждания и преодоляване на рисковете от социалното им изключване посредством предоставяне на услуга в общността – дневен център и чрез изграждане и функциониране на мрежа от социални психично-здравни услуги.

Партньори: Фондация ”Социални практики в общността”

Одобрен бюджет: 193 920 BGN

Статус: Приключен на 01.05.2012 г.

 


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Панагюрище

 

Номер на проекта: BG161PO001/1.1-09/2010/008

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура в гр. Панагюрище, чрез ремонт включващ изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградите на три общински училища: ОУ „20-ти Април”, ОУ „Проф. Марин Дринов” и СОУ „Нешо Бончев”. С изпълнението на предвидените дейности ще се повиши удобството за ползвателите на сградите на училищата по отношение на битово-хигиенни условия, оптимизирано отопление и ще се ограничат експлоатационните разходи (главно във връзка с изпълнението на мерки на енергийна ефективност) за собственика на сградите – Община Панагюрище. По този начин проектът ще допринесе за постигане на основната цел на настоящата схема за безвъзмездна помощ – осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали. Изпълнението на основната цел на схемата от своя страна ще допринесе за постигането на целите на Приоритетна ос 1.

Одобрен бюджет: 1 868 476 BGN

Статус: Приключен на 13.11.2011 г.

 


Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча

 

Номер на проекта: 58231-С018

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Специфичните цели на проекта са изготвянето на качествен и пълен инвестиционен проект за интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча. Също така и повишаването на административния капацитет на служителите на общините Панагюрище и Стрелча за разработване, изпълнение и управление на бъдещи проекти по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.

Партньори: Община Стрелча

Одобрен бюджет: 1 383 000 BGN

Статус: Приключен на 29.10.2011 г.

 


Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, Община Панагюрище

 

Номер на проекта: BG161PO005-1.0.01-0072-C0001

Оперативна програма "Околна среда"

Описание на проекта: Стратегическа цел: - Да се подобри състоянието на водите в гр. Панагюрище чрез развитието на екологична инфраструктура.

Одобрен бюджет: 694 320 BGN

Статус: Приключен на 12.05.2011 г.

 


Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за с. Попинци, Община Панагюрище

 

Номер на проекта: BG161PO005-1.0.01-0071-C0001

Оперативна програма "Околна среда"

Описание на проекта: Стратегическа цел -  да се подобри състоянието на водите в с. Попинци, община Панагюрище чрез развитието на екологична инфраструктура.

Одобрен бюджет: 224 800 BGN

Статус: Приключен на 12.05.2011 г.

 


Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ “Павел Бобеков„ и Дневен център за деца с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище

 

Номер на проекта: BG161РО001/1.1-01/2007/044-02

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Да се осигури подходяща и рентабилна социална инфраструктура за деца, допринасяща за устойчивото развитие на община Панагюрище.

Одобрен бюджет: 1 387 620 BGN

Статус: Приключен на 03.02.2011 г.

Последно променен на Понеделник, 16 Юни 2014 08:16