Одобрени ПУП Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Одобрени подробни  устройствени планове

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със заповед  №56/29.01.2018 г. е одобрен проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с №024222 в местност „Громник/Валозите”-землище на с. Баня, Община Панагюрище, представляващ част от имот с №024211, за който се отрежда урегулиран поземлен имот – УПИ I-222 „Къща за гости”. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се предвижда: устройствена зона- Жилищно малкоетажно свободно застрояване с височина до 10м, плътност (процент) на застрояване (П застр.)- 60%, озеленена площ (П озел.)-30%, интензивност на застрояване (К инт.) – 1,5 съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик.


дата: 31.01.2018г.



О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 833/20.12.2017 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ II-4479, УПИ IV-ОКС, УПИ V-ОКС, УПИ VI-4477 и УПИ VII-ОКС в  кв. 235А по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище, с който се заличава от действащия план УПИ IV-ОКС, УПИ V-ОКС и УПИ VII-ОКС и за сметка на тях се обособява един общ урегулиран поземлен имот – УПИ IV-5187, чиито вътрешни регулационни линии с УПИ VI-4477, УПИ I-4413 и УПИ II-4479, минават по имотна граница съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.


дата: 31.01.2018г.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 517/23.08.2017 г е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ I – „За КВЗ” в кв. 7  по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище, с който за сметка на част от УПИ I-„За КВЗ” се образуват следните нови урегулирани имота – УПИ I-„За КВЗ”, УПИ VI –„За КВЗ”, УПИ III-Общ., УПИ IV-Общ. и УПИ V-Общ., чийто регулационни линии се привеждат в съответствие със съществуващите на място имотни граници (съществуващата ограда) в кв. 7 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище съгласно приетата графична част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).




О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 458/26.07.2017 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ XI – 2455, кв. 129, по регулационния план на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).



О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Със заповед №458/26.07.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с обхват УПИ ХІ-2455, УПИ ХІІ-2454, УПИ V-2449, УПИ VІ-2448 и УПИХ-4662 в кв.129 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, по части:

  • проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация(ПР) с обхват УПИ ХІ-2455, УПИ ХІІ-2454, УПИ V-2449, УПИ VІ-2448 и УПИ Х-4662 в кв.129 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии между УПИ ХІ-2455 и УПИ ХІІ-2454, УПИ V-2449, УПИ VІ-2448 и УПИ Х-4662 се приведат в съотвествие със съществуващите на място имотни граници;
  • инвестиционен технически проект за строеж на обект:„Жилищна сграда“,

съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП №458/26.07.2017г




О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №459/26.07.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват част от УПИ ХІІІ-„За озеленяване и лесопарк“ в кв. 8 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище, с който се заличава от действащия план УПИ ХІІІ-„За озеленяване и лесопарк“ и се образуват два нови урегулирани поземлени имота - УПИ ХІІІ-742“За озеленяване и лесопарк“ и УПИ ХІV-741“За вилно строителство“в кв. 8 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП №459/26.07.2017г




О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №460/26.07.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.501.624, участващ в УПИ І-„Парк, ресторант, туристическа база“ и УПИ ХІІІ-4140,3924„За спорт и атракции“ в кв.6 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с който имот с идентификатор 55302.501.624, участващ в УПИ І-„Парк, ресторант, туристическа база“ се придава към УПИ ХІІІ-4140,3924„За спорт и атракции“ и се образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ-624,4140,3924“За спорт и атракции“ с устройствена зона „Озеленяване и спорт“, П. застр. 50% и П. озел.40% съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП №460/26.07.2017г

file icon pdf ПУП №460-1/26.07.2017г




О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №451/26.07.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен  устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ ХІІ-45 в кв.14 по плана на с. Баня, Община Панагюрище, с който за сметка на УПИ ХІІ-45 се образуват два нови урегулирани поземлени имота - УПИ ХІІ-45 и УПИ ХІХ-45в кв.14 по плана на с. Баня, Община Панагюрище, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП №451/26.07.2017г



О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №281/23.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с обхват: УПИ VІІ-534, УПИ VІІІ-534, УПИ ІХ-534 и УПИ Х-534 в кв.9 по плана на с.Баня, Община Панагюрище по части:

  • проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ VІІ-534, УПИ VІІІ-534, УПИ ІХ-534 и УПИ Х-534 в кв.9 по плана на с.Баня, Община Панагюрище, с който се обединяват УПИ VІІ-534, УПИ VІІІ-534, УПИ ІХ-534 и УПИ Х-534 и се създава нов УПИ VІІ-534, без промяна на предназначението;
  • инвестиционен технически проект за строеж:„ Къща за гости“.

съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП-№281-23.05.2017

file icon pdf ПУП-№281-23.05.2017




О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №301/29.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с обхват УПИ ІV-„Общ.“ в кв. 183 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, по части:

  • проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ ІV-„Общ.“ в кв. 183 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии на УПИ ІV-„Общ.“ се приведат в съответствие със съществуващите на място имотни граници;
  • инвестиционен технически проект за строеж:„ Жилищна сграда“,

съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf Одобряване на ПУП-№301-29.05.2017




О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №319/05.06.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ ІV-577 в кв.54 по плана на с.Бъта, Община Панагюрище, с който за сметка на  УПИ ІV-577 се създават два урегулирани поземлени имота – УПИ ХІV-577 и УПИ ХV-577 съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf Одобряване на ПУП-№319-05.06.2017




О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №267/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват  УПИ ХХVІІІ в кв. 5 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище, с който се променят северната и западната вътрешни регулационни граници с УПИ ХV-„За озеленяване и спорт“ съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 267




О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №268/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват имот с пл. № 510, участващ в УПИ І-„Лятно кино“ в кв.11 по плана на с.Елшица, Община Панагюрище, с който за сметка на УПИ І-„Лятно кино“ се създават два урегулирани поземлени имота – УПИ І-510“За производствена дейност“ с регулационни линии, минаващи по имотните граници на имот № 510 и УПИ ІV-313 в кв.11 по плана на с.Елшица съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 268




О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №269/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ І-34 „Бензиностанция, газстанция, търговия и услуги“ в местността „Полето“, землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който за сметка на  УПИ І-34 „Бензиностанция, газстанция, търговия и услуги“ се обособят два урегулирани поземлени имота - УПИ І-34 „Търговия и услуги“ и УПИ ІІ-34 „Търговия и услуги“съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 269

file icon pdf ПУП ЗАП 269




О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №270/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват имоти с идентификатори 55302.501.3078 и 55302.501.3079, участващи в УПИ І-ЖС в кв.208 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който за имот 55302.501.3079 се отрежда УПИ ХVІІ-3079, а за имот 55302.501.3078 – УПИ ХVІІІ-3078; вътрешните регулационни линии минават по съществуващи имотни граници съгласно приетата и одобрена графична и текстова частна документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 270




О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №271/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ ХХХVІ-1310, УПИ ХХХV-1309 и УПИ ХХХІХ-1311 в кв.93 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии на горе цитираните имоти се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници; застрояването е „Жилищна зона с малка височина и плътност“, Пл 60%, Кинт-1,2, П озел. 40%, ет.1-3съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 271




О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №272/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват  УПИ ІІ-„За КВЗ“ в кв. 36 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище, с който за сметка на УПИ ІІ-„За КВЗ“ се създават три нови урегулирани поземлени имота – УПИ ІІ-„За ИВЗ“, УПИ VІІІ-„За ИВЗ“ и УПИ ІХ-„За ИВЗ“съгласно приетата и одобрена графична и текстова частна документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 272




Последно променен на Четвъртък, 08 Февруари 2018 08:22