Одобрени ПУП Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Одобрени подробни  устройствени планове


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №281/23.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с обхват: УПИ VІІ-534, УПИ VІІІ-534, УПИ ІХ-534 и УПИ Х-534 в кв.9 по плана на с.Баня, Община Панагюрище по части:

  • проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ VІІ-534, УПИ VІІІ-534, УПИ ІХ-534 и УПИ Х-534 в кв.9 по плана на с.Баня, Община Панагюрище, с който се обединяват УПИ VІІ-534, УПИ VІІІ-534, УПИ ІХ-534 и УПИ Х-534 и се създава нов УПИ VІІ-534, без промяна на предназначението;
  • инвестиционен технически проект за строеж:„ Къща за гости“.

съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП-№281-23.05.2017

file icon pdf ПУП-№281-23.05.2017


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №301/29.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с обхват УПИ ІV-„Общ.“ в кв. 183 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, по части:

  • проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ ІV-„Общ.“ в кв. 183 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии на УПИ ІV-„Общ.“ се приведат в съответствие със съществуващите на място имотни граници;
  • инвестиционен технически проект за строеж:„ Жилищна сграда“,

съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf Одобряване на ПУП-№301-29.05.2017


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №319/05.06.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ ІV-577 в кв.54 по плана на с.Бъта, Община Панагюрище, с който за сметка на  УПИ ІV-577 се създават два урегулирани поземлени имота – УПИ ХІV-577 и УПИ ХV-577 съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf Одобряване на ПУП-№319-05.06.2017


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №267/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват  УПИ ХХVІІІ в кв. 5 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище, с който се променят северната и западната вътрешни регулационни граници с УПИ ХV-„За озеленяване и спорт“ съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 267


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №268/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват имот с пл. № 510, участващ в УПИ І-„Лятно кино“ в кв.11 по плана на с.Елшица, Община Панагюрище, с който за сметка на УПИ І-„Лятно кино“ се създават два урегулирани поземлени имота – УПИ І-510“За производствена дейност“ с регулационни линии, минаващи по имотните граници на имот № 510 и УПИ ІV-313 в кв.11 по плана на с.Елшица съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 268


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №269/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ І-34 „Бензиностанция, газстанция, търговия и услуги“ в местността „Полето“, землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който за сметка на  УПИ І-34 „Бензиностанция, газстанция, търговия и услуги“ се обособят два урегулирани поземлени имота - УПИ І-34 „Търговия и услуги“ и УПИ ІІ-34 „Търговия и услуги“съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 269

file icon pdf ПУП ЗАП 269


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №270/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват имоти с идентификатори 55302.501.3078 и 55302.501.3079, участващи в УПИ І-ЖС в кв.208 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който за имот 55302.501.3079 се отрежда УПИ ХVІІ-3079, а за имот 55302.501.3078 – УПИ ХVІІІ-3078; вътрешните регулационни линии минават по съществуващи имотни граници съгласно приетата и одобрена графична и текстова частна документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 270


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №271/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ ХХХVІ-1310, УПИ ХХХV-1309 и УПИ ХХХІХ-1311 в кв.93 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии на горе цитираните имоти се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници; застрояването е „Жилищна зона с малка височина и плътност“, Пл 60%, Кинт-1,2, П озел. 40%, ет.1-3съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 271


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Със заповед №272/12.05.2017г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват  УПИ ІІ-„За КВЗ“ в кв. 36 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище, с който за сметка на УПИ ІІ-„За КВЗ“ се създават три нови урегулирани поземлени имота – УПИ ІІ-„За ИВЗ“, УПИ VІІІ-„За ИВЗ“ и УПИ ІХ-„За ИВЗ“съгласно приетата и одобрена графична и текстова частна документацията, неразделна част от заповедта.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

file icon pdf ПУП ЗАП 272
Последно променен на Четвъртък, 15 Юни 2017 13:37