Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


На сайта на Министерство на финансите е публикувана информация с данни за общини с финансови затруднения към края на 2016 година.

Според критериите на Министерство на финансите община във финансови затруднения е тази, при която са налице три или повече от следните условия:

- Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната субсидия и собствените приходи (над 15%);

- Наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;

- Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;

- Наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общините надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;

- Бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка от трите години;

- Осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост (71,51%) на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година.

За област Пазарджик, Община Панагюрище е единствената община, при която не е налице нито един от отрицателните критерии за община с финансови затруднения за 2016 година.