ПРОЕКТЪТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Е ВНЕСЕН В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


След проведени публични обсъждания в периода 3 – 5 януари 2017 година по населени места в община Панагюрище, проектът на бюджета за 2017 година е внесен в Общински съвет – Панагюрище.

На срещите присъстваха кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки и заместник-кметовете г-жа Галина Матанова и г-н Георги Павлов, председателят на Общински съвет г-н Христо Калоянов, кметове на кметства, общински съветници, началник отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“ в Община Панагюрище г-жа Цветана Якова, главният експерт „Бюджет и финанси“ в Община Панагюрище г-жа Надя Дашева, служители на общинска администрация, представители на Исторически музей – Панагюрище, спортни клубове, организации, журналисти.

В началото на всяка среща бе представена финансовата рамка на проекта на бюджета за 2017 година.

По време на обсъжданията бе дадена възможност на всички присъстващи да изкажат своето мнение и предложения по проекта на бюджета. Предложения са постъпили и по електронната поща.

Основните акценти в Бюджет 2017 са:

- Неповишаване размера на местните данъци и такси;

- Реализация на проекти по ОП „Региони в растеж“- образование - пълно реновиране на детските градини в град Панагюрище; градска инфраструктура - рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище;

- Рехабилитация на улични настилки, тротоари, водопроводи и изграждане на детски площадки в малките населени места на общината;

- Запазване и повишаване качеството на предоставяните публични услуги от Община Панагюрище.

Проектът на Бюджет 2017 година е балансиран, изпълним, съобразен с приоритетите на Общинския план за развитие на община Панагюрище 2014-2020 година и Програмата за управление на община Панагюрище 2015-2019.

В приходната част са отразени размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Панагюрище за 2017 година, определените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. 

В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за издръжка и капиталови разходи при спазване на изискванията на ЗДБРБ за 2017 година и указания на Министерство на финансите. В плана за разходите в частта за делегираните от държавата дейности са разпределени всички средства, определени по Единни разходни стандарти. При прогнозиране на разходите за местни дейности е направена максимално реалистична преценка. 

Инвестиционните разходи в община Панагюрище са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху неотложни ремонти по изграждането, ремонта и поддържането на пътната и улична мрежа и имотите общинска собственост. Запазва се приетия през 2016 година механизъм на разпределяне на средства за инвестиции по кметства.

Предстои реализирането на два проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ - „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ и „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“. Във всички детски градини на територията на град Панагюрище ще бъдат стартирани мащабни строително-ремонтни дейности. На територията на училищата ще бъдат благоустроени прилежащите дворни пространства. Предвижда се рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи.

Рамката на общинския бюджет за 2017 година е с прогнозна стойност 18 275 592 лева, от които делегираните от държавни разходи приходи са в размер на 8 221 653 лева, а от местни приходи – 10 053 939 лева. Планираните разходи за делегирани държавни дейности са в размер на 8 221 653 лева, за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са  предвидени 705 149 лева, а за разходи за местни дейности – 9 348 790 лева.

Предстои детайлно разглеждане на проекта на бюджета за 2017 година по комисии в Общински съвет.