Община Панагюрище с проектно предложение за осигуряване на работни места по Регионална програма за заетост и обучение Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Община Панагюрище със съдействието на Дирекция „Бюро по труда”- Панагюрище, разработи проектно предложение за включване в Регионална програма за заетост и обучение на област Пазарджик за 2016 година.

Основна цел на проектното предложение: Осигуряване на достъп до работни места на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда.

Специфични цели:

  • Осигуряване на заетост до 6 месеца на безработни лица;
  • Изпълнение на Европейската гаранция за младежта;
  • Разкриване на работни места в дейности от общополезен интерес;
  • Преход от пасивен към активен подход при работа с най-уязвимите групи безработни лица;
  • Подобряване на условията на живот и жизнената среда на населението;
  • Решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура в региона чрез наемане на безработни лица.

Целеви групи:

  • Безработни младежи до 29 години;
  • Безработни лица над 50-годишна възраст;
  • Хора с увреждания.

Проектното предложение предвижда 8 работни места за ремонтно-възстановителни дейности на улична пътна мрежа за периода от 15.10.2016 година до 31.03.2017 година. 

Наетите лица ще работят по утвърден график и разпределение в съответствие с природо-климатичните условия на няколко обекта в община Панагюрище.

В проектното предложение са предвидени средства от държавния бюджет в размер на 17 350,96 лева и средства, осигурени от общинския бюджет в размер на 4 734,00 лева.

Оценката на подадените проектни предложения ще се извърши по методика, одобрена от Комисията по заетостта към Областна администрация Пазарджик.

След разглеждане и оценка на проектните предложения за включване в Регионална програма за заетост и обучение на област Пазарджик за 2016 година, същата ще бъде изпратена от Председателя на Комисията по заетостта до Министъра на труда и социалната политика за утвърждаване.


Последно променен на Вторник, 20 Септември 2016 14:00