ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ВНЕСЕ ЗА ОЦЕНКА ПЪРВИТЕ ПРОЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Първите две проектни предложения от Инвестиционната програма Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ и „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ вече са депозирани за оценка в Междинното звено.            

Съгласно Указанията за кандидатстване по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Междинно звено функционира в Община Панагюрище и оценява проектите по приоритетна ос1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, включени в Инвестиционната програма.

Общата цел на първото проектно предложение е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските детски градини и благоустроени прилежащи площи на училищата на територията на град Панагюрище.

Предложените обектите на интервенция са: ЦДГ „1-ви юни“, ОДЗ „Райна Княгиня“, ОДЗ „Райна Княгиня“- филиал, ЦДГ „Пролет“, ОДЗ „Звънче“, благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ „20-ти април“, СОУ „Нешо Бончев“, ОУ „Проф. Марин Дринов“.

Общата стойност на проектното предложение е 5 929 237, 02 лева.

Проектното предложение за рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище цели да създаде устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за гражданите и създаваща предпоставки за ускорено икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.

Общата цел на проектното предложение е да допринесе за подобряване на физическата и жизнената среда на града, като условие за постигане на устойчива, екологична и безопасна среда, повишаване качеството на живот и получаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие. Модернизиране на обществените пространства и създаване на привлекателна градска среда.

Предложените обекти на интервенция са: ул. „Райна Княгиня“, ул. „Стоил Финджеков“, ул. „Искрьо Мачев, ул. „Орчо Войвода“, ул. „Петър Горанов“, ул. „Делчо Уливеров“, ул. „Георги Бенковски“, бул. „Пятигорск“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Макгахан“, ул. „Георги Бозаджиев“, ул. „Петко Мачев“.

Общата стойност на проектното предложение е 4 489 009, 48 лева.

Проектните предложения вече са депозирани в Информационната система за управление и наблюдение, а техническата документация по проектите е подадена в Междинното звено. След одобрението им и сключването на Договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ ще започне изпълнение на проектите.

Споразумението между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община Панагюрище за реализация на инвестиционната програма бе подписано на 14.05.2016 година. Общата стойност на инвестиционната програма на Община Панагюрище и стойността на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е 14 963 364,92 лева.

Инвестиционната програма включва част от проектите, заложени в одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Проектите са насочени към подобряване на градската среда, обновяване на образователна и социална инфраструктура, енергийна ефективност в административни и жилищни сгради.Последно променен на Сряда, 17 Август 2016 13:43