Община Панагюрище разработи два нови нормативни акта в областта на образованието Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование, който влезе в сила от 1 август 2016 година, Община Панагюрище разработи проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Панагюрище и проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрище.

Систематизиране на информацията за общинските детски градини и центрове за личностно развитие на територията на община Панагюрище, достъпност и публичност са целите, които се поставят с предложения проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Панагюрище.

Очаквани резултати от прилагането на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Панагюрище са да бъдат определени единни условия за ред и вписване на общинските детски градини и центрове за личностно развитие в регистъра, а също така да бъде подобрена информираността на заинтересованите страни относно броя и видовете общински и образователни институции на територията на община Панагюрище.

Целите, които се поставят с разработения проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрище, са:

- Откритост и съгласуваност при осъществяване на механизма за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини;

- Популяризиране възможностите за избор на детска градина и допълнителни форми на организация;

- Публичност при реализиране на приема и преместване на децата през цялата учебна година, при наличие на свободни места;

- Предвидимост и стабилност в изпълнението на общинските политики в образованието;

- Създаване на условия за разширяване на предлаганите педагогически услуги и повишаване на тяхното качество.

С приемането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини, Община Панагюрище гарантира:

- Реализиране на националните образователни политики за предучилищно образование на територията си;

- Регулиране броят на децата в групите в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини и училища;

- Ефективност и иновативност на педагогическите практики и организация на образователния процес;

- Синхронизиране на условията и реда на прием, отписване, преместване на деца в детските градини в община Панагюрище;

- Разширяване на възможностите на родителите (настойниците, попечителите) да направят избор на детска градина и допълнителни форми на организация;

- Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете в предучилищна възраст в община Панагюрище.

Проектите на двете Наредби са публикувани на интернет страницата на Община Панагюрище в раздел Община Панагюрище/Проекти на нормативни актове.

Всички заинтересовани страни могат да направят своите предложения и становища по разработените проекти на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрище и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на e-mail: obstina@abv.bg или на хартиен носител в Център за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище.

Общественото обсъждане на двата нормативни акта ще се проведе на 19 август 2016 година (петък) от 16:00 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.