СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 2016-2020 г.

 Презентация на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016-2020

  Анкетна карта за родителиСОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Визия

Местните общности на община Панагюрище разполагат с високоефективна система от интегрирани социални услуги, които осигуряват повишаващо се качество на живот за потребителите им и техните семейства.

Мисия

С нарастваща професионална компетентност и в тясно партньорство с местните общности, създаваме и управляваме ефективни организационни структури и процеси за социално обслужване, с най – високо качество, при възможно най – оптимално използване на ресурсите.

Ценности

Иновации, компетентност, грижа, отговорност, интегритет, толерантност, равнопоставеност, солидарност.

През 2016 година са разработени и утвърдени следните планови документи:

  • Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016-2020 година и План за развитие на социалните услуги 2016-2020 година,, приети с Решение № 121/27.04.2016 година  на Общински съвет Панагюрище;
  • План за действие на Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики за 2015 – 2017 година, приет с Решение №713/21.01.2015 година.
  • План за извършване на контролна дейност от Общинска администрация-Панагюрище, на социалните услуги,  предоставяни в общността на територията на община Панагюрище.
  • Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2011-2015 година., приет с Решение № 100/14.04.2016. година  на Общински съвет Панагюрище;
  • Отчет за изпълнението на Плана за действие на Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики за 2015-2017 година, приет с Решение № 72/31.03.2016 година.
  • Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2015 година и Програма за закрила на детето за 2016 година, приети с Решение № 71/31.03.2016 година.

Обществен съвет за социално сътрудничество. Създаден в изпълнение на чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане с Решение № 35/28.01.2016 година на Общински съвет Панагюрище. Общественият съвет съдейства за провеждането на цялостната социална политика на Община Панагюрище за подобряване качеството на живот на децата и възрастните, както и за активното им социално включване и интеграция; упражнява контрол при осъществяването на дейностите по социално подпомагане; разглежда и обсъжда стратегии, планове и програми за развитието на социалните услуги и социалната политика на общината.

Членове на обществения съвет за социално сътрудничество са: Председател: заместник – кмет „Хуманитарни дейности”.

Членове: началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ при дирекция „Социално подпомагане“-Панагюрище, председателя на постоянната комисия „Здравеопазване, социална и етническа политика“ към Общински съвет-Панагюрище, експерти „Социални дейности”, директори и управители на социални услуги в община Панагюрище, председателя на Фондация „Социални практики в общността“-Пазарджик.

Съвет за социално сътрудничество – Панагюрище – структуриран орган към заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, с цел да се осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните лица при изпълнение на социалната политика на Община Панагюрище.

Постоянни членове на Съвета са: Председател: заместник – кмет „Хуманитарни дейности”. Членове: експерти „Социални дейности”, директори и управители на социални услуги, и асоциирани членове – представители на родителите, представители на потребителите на ДЦДВХУ, ДЦВХУ, Фондация „Социални практики в общността”, НПО и други;

Лица отговарящи за социалната политика в Общинска администрация – Панагюрище:

Заместник – кмет „Хуманитарни дейности – Галина Матанова

тел. 60044;

Началник на отдел „Социални дейности и здравеопазване – Нонка Филинател.60061

Главен експерт „Социални дейности и здравеопазване – Анелия Караколевател.60061;

На територията на община Панагюрище успешно функционират следните социални услуги, които целят да обхванат конкретни групи и да повлияят върху благосъстоянието и качеството им на живот:

  ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”

  ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „ЗОРА”

  ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ „Св. Св. Козма и Дамян”

  ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ „ПАВЕЛ БОБЕКОВ”

  ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ „ЗАКРИЛА”

  ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

 ПРОЕКТ "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ"

СОЦИАЛНА УСЛУГА "ПРИЕМНА ГРИЖА", ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"

СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

Клубове на пенсионераfile icon pdf Методология за дейността на предоставяните услуги в домашна среда в община Панагюрище по проект "Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище"


Последно променен на Сряда, 24 Август 2016 13:18