Ред и начин на провеждане на ежегодния панаир и празник на художествените занаяти в град Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

На основание чл.22 от Наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Панагюрище и въз основа на направено  предложениe от г-жа Соня Калпакова – управител на „Пазари и Паркинги“ ЕООД, относно реда и начина на провеждане на ежегодния панаир на града и празник на художествените занаяти, временно изпълняващият длъжността Кмет на община Панагюрище г-н Георги Павлов издаде Заповед, с която

НАРЕЖДА:

1. Увеселителни атракциони да се разполагат за периода 01-20.04.2015 год., на Общински пазар, след представяне на документ за техническа изправност на съоръженията.

2. Бира-скара да се разполага само на Общински пазар в периода 16-18.04.2015 год.

3. Разполагането на сергиите да стане на ул. „20-ти Април“ за периода 09-11.04.2015 год., ул. „Кръстьо Гешанов“ за периода 09-11.04.2015 год. и в периода 16-18.04.2015 год. , района на Общински пазар за периода 09-11.04.2015 год. и в периода 16-18.04.2015 год., паркинга на бившия магазин БИЛЛА /Стария пазар/ и прилежащото му пътно платно от 09.04 до 11.04.2015 год.

4. Организацията по провеждането на общоградските празници се възлага на „Пазари и паркинги“ ЕООД – град Панагюрище.

5. Таксите за участие за сергиите и увеселителните обекти, разположени извън територията на Общински пазар да се заплащат на касата на ЦУИГ при ОбА.

6. Възлага се на РУП – град Панагюрище да предприеме мерки за отклоняване на движението в дните на празниците на местата на провеждането им и да осигури безопасното им провеждане.

7. Възлага се на ОП „Чистота” да осигури почистването на улиците след приключване на празниците.

8. Контрол по изпълнение на Заповедта се възлага на Георги Петров - контрольор към Община Панагюрище.

Заповедта е сведена до знанието на населението посредством местни средства за масова информация и чрез поставяне на информационното табло в сградата на Общината. При нарушаване на заповедта ще бъдат налагани санкции по реда на законовите и подзаконови нормативни документи на Община Панагюрище.

9. Пазари и паркинги следва да уведоми търговците, че трябва да напуснат до 15:00 ч., съответно  на 11.04  и 18.04.2015год., за да бъде улеснено почистването от ОП „Чистота“.

Заповедта е сведена до знанието на дирекция „УОССД”, дирекция „ФСДМДТ”, дирекция „АПИО”, управителя на „Пазари и паркинги” ЕООД, директора на ОП „Чистота” и началника на РУП – град Панагюрище за сведение и изпълнение.