Нови документи определят целите и развитието на младежката политика в община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

На редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище, проведено на 26 март 2015 година, общинските съветници приеха разработените от ресор „Хуманитарни дейности“  Отчет за изпълнение Плана за младежта за 2014 година и План за младежта за 2015 година.

Ресорният заместник-кмет г-жа Галина Матанова подчерта, че „Целта на Отчета е за пореден път да се гарантира публичност и прозрачност на изпълнените дейности от и за младите хора в община Панагюрище през 2014 година, както и да бъде сравнен реалния напредък с предварително планираните дейности. Процесът на наблюдение, оценка и обобщаване на информацията в документа цели и да подпомогне Общинска администрация – Панагюрище и всички определящи себе си за заинтересовани страни в изпълнението на местните секторни политики, както и да насърчи сътрудничеството между тях. Годишният отчет е изготвен на базата на събрана от всички участници в процеса информация.

Едно от неоспоримите достойнства на постигнатото през 2014 година е, че младежите изградиха мрежа от партньорства на местно, регионално и национално ниво. Чрез своята дейност и реализирани проекти, Общински младежки парламент, който е представителна организация на младежите и обединява в себе си формални и неформални младежки организации, е предпоставка за по-добър диалог с младите хора на общината. Със свои инициативи дейностите в Плана надградиха успешно и действащите в община Панагюрище младежки неправителствени организации – Български младежки червен кръст – Панагюрище, Ротаракт клуб, Интеракт клуб, Лео клуб. Най-силната страна на дейността на младите хора през 2014 година се очертава доброволчеството и организираните кампании за помощ на деца и младежи в неравностойно положение. Значително са увеличени активните форми за здравословен начин на живот сред младите хора. Повишено е участието  на партниращите стопански предприятия, държавни институции и обществени организации, с чиято морална и финансова подкрепа са реализирани голяма част от младежките проекти в Плана за 2014 година и същият е надграден с нови инициативи.  Задълбочено е партньорството между Община Панагюрище и всички образователни, социални и културни институции на територията на общината. Надградени са дейностите, реализирани в партньорство с Дирекция „Бюро по труда“, касаещи включване на младите хора във национални програми за трудова заетост и кариерно развитие. Реализиран е и международен обмен на добри практики на тема „Младежки политики“, с участие на директорите на образователните институции в община Панагюрище – основни партньори на младежките организации, с представители на образователни институции в град Прага, Република Чехия и българското посолство в Република Чехия.“

Зам.-кметът Матанова обобщи, че „индикаторът за успешна младежка политика не е масовостта или броя инициативи. Факт е, че съпричастността на младите хора към живота на общността е много ценна, но продължава да е епизодична. За разгръщането и са необходими  целенасочени усилия, но и все по-задълбочено познаване на местните ресурси и проблеми, на българското и европейско законодателство, подобряване на лидерските умения и уменията за работа в екип, както и подкрепа за трудова и социална реализация на младите хора.“

Планът за младежта за 2015 година на Община Панагюрище е средносрочен документ. Зададени са ясно и конкретно целите, както и действията за реализирането им. Планът отразява една многопланова приемственост при развиването на всяка една от дейностите. В него са отразени промени и допълнения на  всяка една от младежките организации на територията на община Панагюрище, които са предоставили свои годишни планови документи – неразделна част от Общинския план за младежта за 2015 година.

Приоритетите на Общинския план за младежта за 2015 година са:

-  Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора;

-  Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;

-  Насърчаване на здравословния начин на живот;

-  Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение;

-  Развитие на младежко доброволчество;

-  Повишаване на гражданската активност;

-  Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони;

-  Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

В плановия документ са разработени и механизми за мониторинг и оценка  изпълнението на дейностите през годината с ясно разпределени отговорности.

В заключение г-жа Матанова подчерта, че „Община Панагюрище се стреми да реализира единна и последователна младежка политика, основаваща се на многосекторния подход и преди всичко на активния диалог с младите хора на местно ниво. Визията на Общината в тази посока е създаване на подкрепяща среда за пълноценно личностно и обществено развитие на младите хора, в съответствие с техните потребности и интереси, чрез изграждане на механизми за включване между всички секторни политики и мобилизиране потенциала на младите хора, които са значим капитал за развитието на община Панагюрище. Стратегическа цел на Община Панагюрище остава активната подкрепа на младежките инициативи, насочени към местната общност и задържане на младите хора на територията на общината, чрез активното им включване в социално-икономическия живот.“

Матанова призова „всички заинтересовани институции в община Панагюрище да бъдат по-активни и то не само на документ. Това е от  съществено значение за гарантиране на диалог, с общата цел да се постигне обединяване на идеите, усилията, решаване на проблемите на всички граждани на територията на община Панагюрище и развитието й като привлекателен социално–икономически център, сигурно място за живот и отдих, основаващо се на местните ресурси, култура и традиции, както и на будния и предприемчив панагюрски дух.“

Последно променен на Петък, 27 Март 2015 19:55