Приет е Бюджет`2015 на Община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Бюджетът на Община Панагюрище за 2015 година бе приет на днешното редовно заседание на Общински съвет с 19 гласа „за“ от 19 присъстващи общински съветници.

Бюджетът за 2015 година на община Панагюрище е в размер на 16 413 880 лева.

Основните бюджетни параметри, които са залегнали в приетия Бюджет`2015 на Община Панагюрище, са съобразени с действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджет.

В бюджета са отчетени външните фактори и е извършен анализ на тенденциите и реалното състояние на местните ресурси. Предвид това, постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от най-ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетна дисциплина.

Приоритетите в Бюджета за 2015 година са:

  • Реализиране на проектите по Оперативни програми на Европейския съюз с бенифициент община Панагюрище.

През 2015 година се финализират разплащанията от предходния програмен период 2007-2013 на Европейския съюз в резултат, на което е необходим и по-голям собствен финансов ресурс.

С Бюджет`2015 ще се реализира временно финансиране и съфинансирането на три големи проекта в община Панагюрище на обща стойност 12 450 300 лева – два по Оперативна програма „Околна среда“ и един по Оперативна програма „Регионално развитие“, както следва:

  1. „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище”  -   в размер на 8 161 000 лева.
  2. "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище" – 4 190 000 лева.
  3. „Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот” – 99 300 лева.

Във връзка с реализирането на двата проекта по Оперативна програма „Околна среда“ Община Панагюрище планира да получи заем в размер до 10 000 000 лева от фонд Флаг.

През  2015 година предстои приключването на 15 проекта, финансирани от Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони с разходи на стойност 427 000 лева. Тези проекти са свързани с

благоустрояване на улици, паркови пространства, спортни площадки, ремонт на вила в Панагюрския лагер.

Предстои надграждане на започналото през 2014 година обучение на служители на Общинска администрация - Панагюрище по Оперативна програма „Административен капацитет“ с нов проект за повишаване на капацитета и компетентността на служителите в Общинска администрация на обща стойност 170 820 лева.

  • Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на здравеопазването.

За първи път през 2015 година  Община Панагюрище планира да направи сериозна инвестиция в здравеопазването с увеличаване дяла на Общината в капитала на приватизираното дружество МБАЛ „Събо Николов“ с парична вноска в размер на  3 183 582 лева и 167 557 лева за ремонт на здравни кабинети в населените места на общината.

  • Високо качество на образователния процес.

Планирано е подобряване на материалната база във всички детски и учебни заведения и подобряване качеството на предоставяните социални услуги, както и повишаване на квалификацията на екипите, работещи в социалните услуги, чрез общински, държавни и средства от проекти по оперативни програми на Европейския съюз.

  • Подкрепа развитието на спорта, чрез финансиране на общински спортни клубове и подобряване материалната база на Общински спортни имоти.

Очаквани резултати при реализиране мерките в Бюджет`2015

  • Подобряване на средата за бизнес.
  • Благоустрояване на жизнената среда.

При съставянето на проекта на бюджет са отчетени следните по-важни показатели и характеристики:

• Изпълнението на бюджета за периода 2011-2013 година и резултатите постигнати през 2014 година;

• Националната рамка на макро икономическите показатели за 2015 година;

• Разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година и Постановлението на Министерски съвет за изпълнение на ДБРБ за 2015 година;

• Определените с Решение на МС № 633/2014г. изменено с Решение №

801/03.12.2014г. стандарти за делегираните държавни дейности;

• Планираните за 2015 година натурални показатели в отделните функции и  дейности;

• Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги.

Повече от три часа продължиха дебатите по време на заседанието на Общински съвет преди приемането на бюджета на общината. Основният обсъждан въпрос бе свързан с заложените в Капиталовата програма 45 000 лева за ремонт на обществената тоалетна на ул. „Цар Освободител“.

След като председателите на постоянните комисии докладваха взетите решения от заседанията си (всички присъствали общински съветници на заседанията на комисиите единодушно гласували „за“ предложената макрорамка на бюджета), общинският съветник Веселина Зумпалова-Ралчева внесе предложение, заложените в инвестиционната програма на Общината 45 000 лева за ремонт на обществената тоалетна, да бъдат насочени изцяло за ремонт на сградите на читалищата и по-конкретно – 10 000 лева за Народно Читалище „Виделина-1865“, град Панагюрище и по 5 000 лева за всички останали читалища на територията на общината. Аргументът – обществена тоалетна на предвиденото за целта място не е необходима, при наличието на такива в заведенията за обществено хранене, както и в сградата на Исторически музей – Панагюрище, където е най-голям туристопотока; инвестицията няма да е рантабилна; може би ще се създаде предпоставка  за противообществени прояви и място, "където учениците ще се събират да пушат...". Председателят на Общински съвет – Панагюрище внесе предложение 25 000 лева от общо 45 000 лева, предвидени за изграждане на обществена тоалетна, да бъдат насочени за ремонт на Народно Читалище „Виделина-1865“, град Панагюрище, а остатъкът да се изразходва за ремонт на другите читалища на територията на общината.

По същата точка кметът на община Панагюрище Никола Белишки внесе предложение всичките 45 000 лева, след съгласуване с постоянната комисия „Териториално и селищно устройство“, да бъдат изразходени за ремонт на сградите на читалищата на територията на общината, които са общинска собственост, тъй като за целта се изразходват общински публични средства. Кметът на община Панагюрище, от трибуната, отправи покана към читалищното настоятелство на Народно Читалище „Виделина-1865“, град Панагюрище да вземе решение за промяна на статута на сградата му, която да стане общинска собственост. С мнозинство в решението си общинските съветници подкрепиха предложението на г-н Белишки.

От кметовете на Кметства в населените места Оборище и Поибрене беше поставен въпросът за увеличаване работното време от четири на осем часа на административните секретари по места, на което кметът на общината Никола Белишки отговори, че в конкретния случай се спазва законовата рамка и че на дофинансиране са 21 щатни бройки в администрацията на общината като цяло.

Кметът на село Поибрене Иван Пандуров допълни изказването си с въпроси за изграждане на диги на р. Тополница  и ремонт на сградата на банята в селото. Кметът на общината г-н Белишки поясни, че за изграждане на диги вариантът е изготвяне на проект за корекция коритото на р. Тополница, а по отношение ремонтът на сградата на банята в селото са предвидени 8 500 лева за "поддръжка и ремонт на общинска собственост", а не в инвестиционната програма.

Внесеното писмено предложение до Общински съвет – Панагюрище на 02.12.2014г. от Иван Атанасов, жител на село Елшица, и изложено лично от него по време на заседанието, 50% от предвиденият приход в размер на 106 600 лева от наем на земеделски земи да бъде изразходван за ремонт и поддръжка на полските пътища, общинска собственост, довеждащи до тези земи, не бе прието от общинските съветници.

Последно променен на Четвъртък, 05 Февруари 2015 19:01