Утвърдена е годишната програма на Община Панагюрище за развитие на читалищната дейност за 2015 година Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Програмата за развитие на читалищната дейност в община Панагюрище за 2015 година, внесена от Общинска администрация, ресор “Хуманитарни дейности”, в Общински съвет, бе приета на проведеното вчера (21 януари 2015 година) редовно заседание на общинските съветници.

Програмата е създадена в изпълнение на чл. 26”а”, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в община Панагюрище предложения за дейността им през 2015 година.  Тя цели обединяване на усилията за утвърждаване на читалищата като значими обществени институции, които пазят  културната идентичност на населеното място и общината и засилване на обществената им роля като традиционни културни и образователни центрове.

В съдържанието си подробно разработената Програма включва: цели, основни задачи; ресурси на читалищата в община Панагюрище; основни дейности, свързани с изпълнението на целите и задачите; културен календар за 2015 година; младежки дейности; обезпечаване на дейностите (чрез финансиране от държавна субсидия, общинско финансиране, кандидатстване по различни програми на ЕС и др. източници); реализирани проекти през 2014 година; обогатяване на социалната и образователната дейност; развитие на любителската художествена дейност. Програмата е разширена в аналитичната й част. Направен е SWOT анализ на състоянието на читалищата в община Панагюрище, като са взети под внимание външната среда със съществуващите  възможностите и заплахи, както и вътрешната среда със силните й и слаби страни.