Профил на купувача

За да виждате коректно информацията в това меню, моля използвайте Mozilla Firefox или Google Chrome!!! За тези, които предпочитат Internet Explorer, моля да използват  нови версии!!!Физическа и техническа охрана на обекти - общинска собственост Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Физическа и техническа охрана на обекти - общинска собственост

file icon doc Методика за оценяване

file icon doc Образци

file icon doc Проекто-договор

file icon doc Списък на обектите

file icon doc Техническа спецификация

Последно променен на Понеделник, 18 Ноември 2013 07:55
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

Избор на изпълнител (одитор) за извършване на текущ одит при изпълнението на инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот".

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Във връзка с постъпили въпроси публикуваме следното разяснение:

"3. Обособени позиции – стр. 6 в документацията за участие

Поръчката има 6 /шест/ обособени позици, като оферта следва да бъде подадена за всяка от тях."

Пояснение: За всички обособени позиции се участва едновременно от участника.

file icon pdf РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА към 19.11.2013 г.

Последно променен на Вторник, 19 Ноември 2013 06:27
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

Избор на изпълнител за реализация на дейности за информация и публичност при изпълнението на инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот "

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ 18.11.2013 г.

Последно променен на Понеделник, 18 Ноември 2013 13:53
 
Открита процедура по ЗОП Печат Е-мейл

 

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на дейностите по инвестиционен проект "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живо

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf РЕШЕНИЕ № 29 от 29.10.2013 г.

file icon pdf ОБЯВЛЕНИЕ

Подробно описание и проектни части са приложени на диск заедно с  настоящата документация при закупуване на документацията.

 

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на дейностите по инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот " , финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” ще бъдат оповестени на 18.12.2013 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Панагюрище.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Цветана Крушевска

Председател на комисията

 

file icon pdf Решение № 31 от 19.12.2013 г.

Последно променен на Четвъртък, 19 Декември 2013 13:41
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 9 от 15