Профил на купувача

За да виждате коректно информацията в това меню, моля използвайте Mozilla Firefox или Google Chrome!!! За тези, които предпочитат Internet Explorer, моля да използват  нови версии!!!Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище” преписка 00564-2014-0014 Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Решение Номер: 30 от 26.09.2014 г.чл. 3, ал. 1 от ЗОП

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

file icon pdf Решение

file icon doc Документация

file icon pdf Разяснение по реда на чл.29, ал.2 от ЗОП по постъпили технически въпроси към 9 октомври 2014 г.

file icon pdf Разяснение по реда на чл.29, ал.2 от ЗОП по постъпили въпроси към 14 октомври 2014 г.

file icon pdf Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 717/29.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

file icon pdf Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 717/29.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

file icon pdf Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 717/29.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП,  на дата 21.11.2014 год. от 15.00 часа в Приемната зала в сградата на общинска администрация – гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №1, ще се проведе открито заседание на комисията за разглеждане, оценка  и класиране на офертите  в процедурата на което ще бъдат отворени  и оповестени  ценовите оферти  на допуснатите до оценка участници. Отварянето на пликовете с ценови оферти ще се проведе  публично   и на него могат  да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване  и други лица при спазване на установения режим  за достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

Техническата оценка /Т/ на всеки от кандидатите допуснати до този етап на процедурата  е  както следва:

 

1. „ДЕНИМА 2001“ ООД- гр. София- 23.33 т.

2. „ЕТРА- ЕЛ“ ООД - гр. Велико Търново – 1.83 т.

3. „ДИ ТИ АЙ“ ООД – гр. Пазарджик – 6.66 т.

4.  „ВЕНИТ“ ЕООД - гр. Пазарджик – 40.00 т.

file icon pdf Протокол № 4 от дейността на комисията, назначена със Заповед № 717 от 29.10.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

file icon pdf Решение № 31 от 03.12.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител.

Освобождаване на гаранция за участие на участника класиран на трето място "ДИ ТИ АЙ" ООД - град Пазарджик със Заповед № 846 от 18.12.2014 г. Връщане на оригинал на Банкова гаранция на участника класиран на четвърто място "ЕТРА ЕЛ" ООД - град Велико Търново с писмо с Изх.№ 70-00-5698 от 18.12.2014 г.

file icon pdf ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

file icon pdf ЦЕНОВА ОФЕРА

На 14 януари 2015 г. са освободени гаранцията за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП с предмет "Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище в размер на 1500 /хиляда и петстотин лева/, след сключването на договора на класирания на първо място "ВЕНИТ" ЕООД и класирания на второ място "ДЕНИМА - 2001" ООД.

Последно променен на Петък, 16 Януари 2015 13:49
 
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90 ОТ ЗОП - ПРЕПИСКА 00564-2014-0012 Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Довеждащ водопровод до площадка за Съоръжение за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо Панагюрище 1” по проект: №DIR-5112122-4-70 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” по Договор № DIR-5112122-С012 сключен между община Панагюрище и МОСВ

Решение № 26 от 11.09.2014г.

file icon pdf Документация

file icon pdf Доклад на основание чл.92а, ал.5 от ЗОП

file icon pdf Решение № 28 от 25.09.2014 г. (за класиране)

Последно променен на Четвъртък, 25 Септември 2014 07:20
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9033106 Печат Е-мейл

 

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2014 - 2015 година“ по 3 /три/ обособени позиции, както следва:

  • Обособена позиция 1 – Превоз по направление: Баня – Панагюрище – Баня;
  • Обособена позиция 2 – Превоз по направление: Бъта – Панагюрище – Бъта;
  • Обособена позиция 3 – Превоз по направление: Оборище – Панагюрище – Оборище.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon xls СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 1

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 2

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 3

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 4

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 5

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 6

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 7

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 8

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 9

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 10

file icon doc МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

file icon doc ДОГОВОР - проект

file icon pdf Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед номер 589/09.09.2014г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет "Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2014-2015г." по 3 обособени позиции.

Последно променен на Сряда, 10 Септември 2014 11:48
 
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90 ОТ ЗОП - ПРЕПИСКА 00564-2014-0010 Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: "Изграждане на съоръжение за третиране и обезвреждане на отпадъците в община Панагюрище и Стрелча" и "Рекултивация на регламентирано депо Панагюрище 1".

 

file icon pdf Решение № 24 от 27.08.2014 г.

file icon pdf Документация за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90 от ЗОП

file icon pdf Техническа спецификация

file icon pdf ДОКЛАД КОМИСИЯ

file icon pdf Решение № 27 от 15.09.2014 г. (за класиране)

Последно променен на Понеделник, 15 Септември 2014 11:23
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9032747 Печат Е-мейл

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Панагюрище за учебната 2014-2015 г.по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция I с направление/маршрут:Баня – Панагюрище – Баня(07.15 - 30 ученика,13.30-14.30 - 17 ученика, 16.30 - 13 ученика),Обособена позиция II с направление/маршрут:Бъта – Панагюрище – Бъта(07.15 - 54 ученика,13.30-14.30 - 20 ученика, 16.30 - 34 ученика),Обособена позиция III с направление/маршрут:Оборище – Панагюрище – Оборище(07.15 - 63 ученика,13.30-14.30 - 47 ученика, 16.30 - 16 ученика).

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon xls СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 1

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 2

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 3

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 4

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 5

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 6

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 7

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 8

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 9

file icon doc ОБРАЗЕЦ № 10

file icon doc ДОГОВОР - ПРОЕКТ

file icon doc МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ

file icon pdf Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № 556 от 26.08.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в резултат на публикувана публична покан с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2014 - 2015 година“ по 3 /три/ обособени позиции

Последно променен на Вторник, 26 Август 2014 13:37
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 3 от 15