ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СРЕДАТА – ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА 2019 ГОДИНА Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

 

Общинският съвет прие бюджета на Община Панагюрище на редовно заседание на 6 февруари, 2019 година.

Кметът на община Панагюрище, след проведени обществени обсъждания по всички населени места, обсъждания в постоянните комисии на Общинския съвет, обобщи в представянето, че бюджетът за 2019 година е реалистичен и изпълним, включващ балансирана капиталова програма в различните сфери за въздействие и последователен по отношение на изпълнение на управленската визия за целенасочени действия за напредък във всички местни секторни политики.

Общата рамка на приетия бюджет на община Панагюрище за 2019 година е в размер на 23 040 643 лева и извежда на преден план мерки в областта на развитие на образованието, социалните дейности и благоустрояването на средата – улици – подземна и надземна инфраструктура, площадни и паркови пространства, междуквартални пространства.

Във всички училища на територията на общината ще бъдат изградени нови зони за спорт и отдих – стрийт фитнес площадки, ще бъде разработен работен проект за СУ „Нешо Бончев“ за спортна зала с най-добри стандарти за спорт; за обучението на всички първокласници е предвидено оборудване на класните стаи във всички училища с  интерактивни проектори за модерно и качествено обучение.

Ще се въведат нови електронни услуги в подкрепа на родителите – за електронно записване в първи клас, за проследяване на данни за развитието на децата в предучилищна възраст – проследяване на коректното отчитане на присъствието им, данни за седмичното меню, резултати от различни диагностики за проследяване напредъка на детето.

За повишаване привлекателността на средата на социалните услуги и във връзка с увеличаване на реалните възможности за индивидуална подкрепа и социално включване в различни дейности, Община Панагюрище ще инвестира средства в изграждане на паркова среда, със зони за спорт – многофункционално спортно игрище за децата и младежите с увреждания, и фитнес уреди за възрастни лица с увреждания, кътове за отдих на открито в прилежащите пространства на услугите – „Дъга“ и „Св. Св. Козма и Дамян“, както и ремонт на неизползваните до момента вътрешни пространства и изграждане на ателиета за трудотерапия. Ще бъде изграден нов център за услугата домашен социален патронаж, с изграждане на всички нужни пространства за кухни за нуждите на ДСП и детска млечна кухня. Ще стартира и изграждането на нов Център за работа с деца на улицата, за увеличаване на възможностите за подкрепа на уязвимите групи и тяхната реална интеграция.

Чрез интегриран подход за възстановяване и изграждане на нови инфраструктурни пространства ще бъдат обновени немалко на брой улици, квартални пространства, площадни пространства, както и увеличена зоната за отдих, развлечения, спорт в градския парк.

Ръст е предвиден и на субсидиите за развитие на спортните клубове, с което тази сфера бележи значително повишаване в последните 8 години, увеличени са и средствата за дофинансиране на читалищата, на база на проектния принцип въведен през 2012 година.

Кандидатстване и реализация на проекти с външно финансиране ще се реализира и през 2019 година – това са възможностите, чрез които Общината може да реализира големи инфраструктурни проекти.

Разпределението на средствата за селата е извършено по прозрачен и ясен механизъм, недопускащ субективизъм и политически пристрастия. На кметовете на населени места, съвместно с изградените към тях обществени съвети, е дадено правото, като хора пряко избрани от жителите на селата и най-добре запознати с техните проблеми, да припознават своите приоритети и на тази база да ги включват в капиталовата програма.

Предвидените за селата капиталови разходи са повече от събираните от тях данъчни приходи от данък недвижими имоти. Продължава да съществува проблемът с ниската събираемост на МДТ по селата.  Предоставяните на селата средства в размери над събираните от тях данъчни постъпления е солидарност, имаща за цел подобряване условията на живот в малките населени места.

В областта на водоснабдяването, след извършената в предходни години подмяна на близо 40 км. вътрешна водопроводна мрежата в град Панагюрище и малките населени места, както и магистралния водопровод, санирането на 2-та буферни резервоара захранващи град Панагюрище, преоборудването на помпените подеми с нови помпи с честотно управление, изграждане на хидрофорна система в село Бъта, има ясен приоритет, че е необходима подмяна на останалите неотремонтирани участъци от магистралния водопровод, като най-критичния участък е около язовир „Газян“. Магистралният водопровод е припознат като приоритет, тъй като това е довеждащ водопровод, който може да остави населението на почти цялата община без вода. За осигуряване на необходимото финансиране за ремонта на „Газян“, Община Панагюрище е изготвила и внесла в комисията по бедствия и аварии проект на стойност 718 х. лв., който предстои да бъде разгледан през първото тримесечие тази година. Направени са постъпки и пред МРРБ за осигуряване на финансиране с държавни средства за останалите неотремонтирани участъци от магистралния водопровод. Проблемите с водоснабдяването са били винаги приоритет пред ръководството и чрез последователен и систематичен подход се търси поетапното им решаване.

„В този бюджет няма популизъм, напразни и неизпълними ангажименти. Политиките са ясно заявени и намират отражение в бюджета за 2019 година. Планирането е извършено експертно, на база на историческия подход, като не е допуснато надценяване на приходната част и подценяване на разходната част, което да доведе до рискове свързани с неизпълнение и задлъжняване. Бюджетът гарантира финансовата стабилност и репутация на Община Панагюрище като предвидим, желан и коректен партньор. Заложено е на изпълнение на дейностите с необходимото качество, придържайки се към принципите за ефективно, ефикасно, целесъобразно и законосъобразно разходване на публичните финанси, без да се повишават размерите на МДТ, въпреки нарастващите разходи за издръжка, свързани най-вече с увеличение на възнаграждения, ел. енергия, инфлационни процеси и други фактори.“ – акцентира и председателят на постоянната комисия по бюджет и икономика – Христо Шиндаров.