Община Панагюрище This website is created by Balkansys JsCo - Bulgaria. It is a customized version of our product: goCMS - Content Management System that has it all. Go to our website and see the Demo !
За Контакти
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
 
Панагюрище 4500,
пл. "20 Април" № 13
 
Главен експерт
"Връзки с обществеността"
+359 357 60082
 
 
Канцелария на кмет
+359 357 60041
факс: +359 357 63068
e-mail:
nbelishki@b-trust.org;
 
Горещ телефон
+359 357 63218  

Работно време на ОБА и
кметствата :

от 08:00ч. до 12:00ч.
от 13:00ч. до 17:00ч.

Работно време на
Център за услуги и
информация на гражданите

от 08:00ч. до 18:00 ч. без прекъсване
 
 
 
 
 
За общината :: Повече за Община Панагюрище
Демографски профил Запази на диска  04.10.2006 
Население и основни демографски характеристики
 
 
Брой и динамика на населението
 
Броят на населението е резултат от демографските процеси – раждаемост, смъртност, миграция и др., а също така е отражение на цялостните процеси в обществено-икономическото и политическо развитие на страната. Населението на община Панагюрище нараства до началото на 90-те години, в резултат на индустриализацията, след което следва непрекъснат спад. През изминалото десетилетие както градското, така и селското население показват спад и като цяло населението на общината намалява.
В таблицата по-долу са дадени сравнителни данни за областта и другите общини от резултатите на различните преброявания през годините.
 

Тер. единица
1934 г.
1946 г.
1956г.
1965 г.
1975 г.
1985 г.
1992 г.
2001г.
Пазарджишка област
211 451
244 385
277198
296641
314006
326188
326123
310723
Батак
8 159
8 779
13 758
10 542
9 445
8 585
7 639
7 189
Белово
12 416
13 405
14 184
15 021
14 724
14 191
12428
11 069
Брацигово
13 041
14 790
15 643
15 441
14 618
13 411
12514
11 596
Велинград
17 911
22 617
30 545
34 856
39 367
42 103
43059
42 722
Лесичово
12 766
13 576
12 239
10 701
9 444
8 030
7289
6 633
Пазарджик
65 067
78 671
88 904
106559
118160
128974
133685
127900
Панагюрище
24 781
27 350
28 503
31 791
33 146
33 825
32599
29 818
Пещера
10 970
12 955
18 314
17 940
20 558
22 029
22233
22 037
Ракитово
8 865
9 861
12 095
12 825
13 925
15 031
15764
15 868
Септември
27 886
31 818
33 356
32 725
33 092
33 107
32263
29 872
Стрелча
9 589
10 563
9 657
8 240
7 527
6 902
6 650
6 019

/Източник – ТСБ – Пазарджик/
 
В сравнение с другите общини, и Панагюрската през периода между последните две преброявания е с отрицателен прираст (- 2 391 д. / - 8,5 %), като по този показател общината е на четвърто място в областта след Белово, Лесичово и Стрелча. Гъстотата на населението е 50 човека на кв.км. (при среден за областта 70), т.е. по този показател Панагюрска община се нарежда на 7-мо място.
Динамиката при броя на населението на община Панагюрище, взета от годишните таблици на населението от РУ на ГРАО, е следната:
 
                                                                                      

Дата
Общ брой на населението
01.01.1995 г.
32 409  
01.01.2000 г.
31 253  
01.01.2001 г.
31 412  
01.01.2002 г.
31 237  
01.01.2003 г.
30 942  
01.01.2004 г.
30 563  
01.01.2005 г.
30 181  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  1995     2000      2001      2002      2003      2004     2005  
 
 
Общо за периода 2000-2004 г. населението намалява с 1 072 души. Средногодишното намаление е със 178 човека или -0,96 % и е по-високо от средното за Пазарджишка област. За някои от посочените цифри значение имат и разпоредбите на Закона за българските документи за самоличност, защото част от живеещото в общината население посочва този адрес като постоянен - например през 2001 г. спрямо 2000 г. няма реално нарастване на населението, въпреки че цифрите показват друго. За демографските процеси в общинска администрация има изчислени показатели за раждаемост и смъртност, които ще се цитират в съответните раздели, но за миграционни процеси се отбелязват само вътрешна за страната миграция (не получаваме данни за заминалите в чужбина жители на общината, т.е. цифрите се разминават с реално живеещите).
Информацията за броя на населението към 1 януари на съответната година по населени места е представена в следната таблица:
 
 

Населено място
2000 г.
2001г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
с. Баня
913
987
964
942
920
899
с. Бъта
1 402
1 419
1 391
1 367
1 348
1 324
с. Левски
757
810
857
862
840
840
с. Елшица
948
973
1 061
1 037
1 010
967
С. Оборище
1 661
1 600
1 552
1 514
1 491
1 452
гр. Панагюрище
22 296
22 087
21 751
21 559
21 309
21 097
с. Поибрене и /с. Сърбиново/
820
798
815
795
812
814
с. Попинци
2 454
2 520
2 496
2 489
2 445
2 409
с. Панагюрски колонии
2(523)
218
350
377
388
379

 
 
 Анализът на данните от таблицата дава основание да се констатира, че тенденцията на намаляване броя на населението на община Панагюрище за периода 2000-2004 г. е характерна за всички населени места. Това намаление е равномерно. Изключение прави с. Поибрене, което практически запазва броя на населението си, благодарение на положителния естествен и механичен прираст, а също така преобладаващото ромско население, при което естественият прираст е положителна величина. Не е голямо и намалението при най-голямото село Попинци, където както естественият, така и механичният прираст през периода са отрицателни, но със слабо изразени стойности. От таблицата за населението в с. Панагюрски колонии през 2000 г. по постоянен адрес са регистрирани само 2 души, а живеят 523, предимно работещи в рудодобивната промишленост или обитаващи вилната зона, които имат регистрация в други населени места. Големи изселвания няма, поради преминалия миграционен преход, а и някои бивши жители на селата се връщат по месторождение. По този начин голям механичен отлив не съществува. При степента на застаряване е съвсем нормално смъртните случаи да превишават значително ражданията, но все пак отрицателният естествен прираст е около средния за тази категория население за страната. Както се вижда от таблицата, намалява и населението на общинския център Панагюрище. През изминалите 6 години естественият прираст е вече отрицателен и все повече се засилва механичният отлив.
 
 
 
 
 
 
Възрастова структура и фертилен контингент
 
За да се направи подробен анализ на възрастовата структура за наблюдавания период, в таблица са посочени следните данни за броя на населението:
 

Година
Подтрудоспособно
Трудоспособно
Надтрудоспособно
1995
8 048
18 682
5 679
2000
6 153
16 946
7 203
2001
6 039
17 035
7 364
2002
5 818
17 209
7 014
2003
5 496
16 984
7 035
2004
5 217
17 122
6 701

 
В края на наблюдавания период през 2004 г., в сравнение с 1995 г. наблюдаваме значително намаление на населението в подтрудоспособна възраст и нараства това в надтрудоспособна възраст. За пояснение - след 2000 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване, се увеличава възрастта за пенсиониране, а през 1995 г. е наблюдавано населението над 60 г. за надтрудоспособна възраст. През 1995 г. населението в подтрудоспособна възраст е 24,8 % от общия му брой и е повече от населението в надтрудоспособна възраст (17,5 %). След 5 години съотношението на подтрудоспособното население към общия брой е 20,3 %, а надтрудоспособното към общия брой население е вече 23,7 %. А в края на наблюдавания период 2004 г. цифрите изглеждат по този начин – отношение на подтрудоспособно население към общия брой - 17,9 %, а надтрудоспособно към общия брой - 23,1 %. Превишението на броя на възрастното население над това в под трудоспособна възраст е показател за неговото застаряване. Възрастовата структура на общината не се отличава съществено от тази на Пазарджишка област. В отделните населени места възрастовата структура на населението се колебае в определени граници от средната за общината. Най-благоприятни са нейните параметри в с. Панагюрски колони (съотношение 20,3:15,0 в полза на подтрудоспособното население). Селата Попинци и Поибрене са с дял на възрастното население малко под 30 %, а при останалите села този дял е между 30 и 40 %.
От приложената таблица може да се сравнят данните за община Панагюрище и другите общини от Пазарджишка област:
 
Население под , във и надтрудоспособна възраст към 1.03.2001 г.

Общини
Общо
Подтрудоспо-собна
Възраст
В
трудоспособна
възраст
Надтрудоспо-собна
възраст
Област Пазарджик
310 723
58 782
183 386
68 555
 в т.ч. по общини:
 
 
 
 
Батак
7 189
1 142
4 159
1 888
Белово
11 069
1 649
6 270
3 150
Брацигово
11 596
1 989
6 109
3 498
Велинград
42 722
8 850
25 504
8 368
Лесичово
6 633
1 013
3 045
2 575
Пазарджик
127 900
23 779
78 227
25 894
Панагюрище
29 818
5 224
17 368
7 226
Пещера
22 037
4 736
13 239
4 062
Ракитово
15 868
3 574
9 513
2 781
Септември
29 872
5 875
16 817
7 180
Стрелча
6 019
951
3 135
1 933

 
Възрастовата структура на населението на общината трябва да се оцени не само по отношение на днешните и бъдещите трудови възможности, а и с оглед на възпроиз-водството. По отношение на смъртността най-голямо значение има делът на лицата в надтрудоспособна възраст, като се има предвид, че основната част от смъртните случаи са при тези хора. Делът на възрастните при градското население (19,6 %) е по-нисък и по тази причина и смъртността при градското население е по-ниска, отколкото при селското. Дяловете възрастно население при всички села (с изключение на с. Панагюрски колонии) са високи и това е причина за по-голямата смъртност при тях. В бъдеще делът на възрастното население ще нараства, а това ще води до по-нататъшен ръст на смъртността.
Върху раждаемостта най-голямо влияние има делът на лицата между 15 и 49 г., т.е. населението, което участва във възпроизводствения процес. В този диапазон са всички раждания при жените, а мъжете които след 50 години стават бащи са единици. Тенденцията за намаляване на раждаемостта се обуславя от все по-голямото относително увеличение на жените във високи фертилни възрасти (над 30 г. и повече), които се характеризират с много ниска раждаемост. Освен този процес на остаряване на женското фертилно население, намалява и самата раждаемост в отделните възрасти. Според преброяването от 1992 г. делът на лицата в репродуктивна възраст е следният: гр. Панагюрище (51,6 %), с. Панагюрски колонии (55,5 %), с. Оборище (44,6 %), с. Поибрене (44,0 %), с. Попинци (43,2 %), с. Бъта (41,5 %), с. Баня (39,0 %), с. Елшица (38,9 %) и с. Левски (38,0 %). С най-голям възпроизводствен потенциал се отличава гр. Панагюрище, който дълго време нарастваше в резултат на естествен и механичен прираст. Поради по-особената ситуация при с. Панагюрски колонии и тук този дял е добре представен. При всички останали села различията в дяловете население в репродуктивна възраст не са големи. Що се отнася до съотношенията между населението до 14 г. от 15 до 49 г. и над 49 г. то е неблагоприятно (20,4:47,8:31,8).
При анализиране на възрастовата структура е необходимо да се спомене и за фертилния контингент (женското население от 15 до 49 г.). През 1992 г. този дял е 46,2 % от цялото женско население (7 588 д.). От тези жени 41,2 % са от диапазона 15-29 г., когато се осъществяват основната част от ражданията. Гр. Панагюрище и с.Панагюрски колонии са с по-голям фертилен контингент.
В общинска администрация не разполагаме с по-нови данни за този показател на населението.
 
 
 
 
 
 
Раждаемост
           
            Прогнозирането на раждаемостта и смъртността на населението от даден регион може да се извърши значително по-обосновано, ако се съпоставят тенденциите на изменение в миналото със средните за страната.
            От предишните показатели възрастова структура оказва голяма влияние върху показателите раждаемост и смъртност. Към настоящия момент тези тенденции са ускорени от икономическата криза и влошените здравни и социални условия на живот. Затова и раждаемостта продължава да намалява и към момента е по-малка от смъртността.
            Двата показатели - раждаемост и смъртност , като и естественият прираст са показани в следващата таблица.
 

година
брой насе-ление
раждаемост
смъртност
естествен прираст
в абс. стойности
(на 1000 жители)
в абс. Стойности
(на 1000 жители)
в абс. стойности
(на 1000 жители)
1992
33 074  
242  
7,31  
190  
5,74  
52  
1,57  
1993
32 030  
241  
7,52  
185  
5,77  
-56  
1,75  
1994
32 067  
220  
6,86  
421  
13,12  
-201  
-6,26  
1995
32 020  
207  
6,46  
416  
12,99  
-209  
-6,53  
1996
31 978  
206  
6,44  
421  
13,16  
-215  
-6,72  
1997
31 662  
199  
6,29  
413  
13,04  
-214  
-6,75  
1998
31 482  
200  
6,35  
410  
13,02  
-210  
-6,67  
1999
31 245  
230  
7,36  
359  
11,48  
-129  
-4,12  
2000
31 285  
265  
8,50  
338  
10,80  
-73  
-2,30  
2001
31 237  
211  
6,90  
352  
11,50  
-141   
-4,60  
2002
31 065  
194  
6,24  
369  
11,88  
-175  
-5,64  
2003
30 563  
184  
5,90  
414  
13,40  
-220  
-7,50  
2004
30 181  
207  
6,80  
375  
12,40  
-168  
-5,60  

                                                                              
 
            Още от 90-те години в община Панагюрище раждаемостта показва много бърз спад. През 1990 г. тя е 11,7 ‰, а през 1997 г. - едва 6,29 ‰. За 1998 г. е по-ниска от тази за Пазарджишка област (8,5 ‰) и за страната (7,9 ‰). Още в началото на 90-те години раждаемостта тук е под нивото на простото възпроизводство (около 15 ‰), но през 1997 г. е на безпрецедентно ниско ниво. От общо 11 общини в Пазарджишка област, раждаемостта в община Панагюрище в периода 1996-98 г. е по-ниска от тази на общините Септември, Пещера, Пазарджик и Велинград. Основната част от ражданията се реализират в гр. Панагюрище, като за 2004 г. от общо 207 раждания, 152 са в града. В абсолютен брой малко повече деца се раждат в селата Попинци, Бъта, Оборище и Поибрене.
            Тази тенденция на спад в раждаемостта продължава относително постоянно и в периода 2000-2004 г.
 
 
Смъртност
           
            При проследяване развитието на смъртността през 90-те години се установява тенденция на нарастване от 11,0 ‰ (1990 г.) на 13,02 ‰ (1998 г.). Показателят е по-висок от този за Пазарджишка област, но по-нисък от средния за страната (14,3 ‰). През първия период (1992-94 г.) смъртността е 11,9 ‰ (9,9 ‰ при градското и 15,7 ‰ при селското население). През втория период (1996-98 г.) показателите са по-неблагоприятни - общо 13,3 ‰ (10,4 ‰ при градското и 18,8 ‰ при селското население). За последния период смъртността тук е по-ниска от тази на общините Батак, Белово, Брацигово, Стрелча и Септември. Основен фактор за нарастващата смъртност в общината е възрастовата структура и по-точно делът население в надтрудоспособна възраст. Този дял е най-нисък при гр. Панагюрище и с. Панагюрски колони. На малко по-ниско ниво по тази причина е и смъртността в с. Попинци.
            Както се вижда от по-горната таблица в наблюдавания период 2000-2004 г. стойностите на смъртността в промили имат лек спад спрямо 1997 г. През следващите години може да се очаква едно по-нататъшно, макар и все по-слабо увеличение на смъртността, което ще доведе до увеличаване на отрицателният естествен прираст.
 
            Естествен прираст
           
            През периода 1990-1998 г. естественият прираст показва негативна тенденция. През 1990 г. все още положителният естествен прираст на града успява да покрие отрицателният естествен прираст на селското население и общината показва слаб демографски ръст. През 1998 г. естественият прираст е вече -6,67 ‰ (за страната -6,4 ‰, а за Пазарджишка област -4,2 ‰) През периода 1992-94 г. той е -2,1 ‰ (при градското население той е +0,5 ‰, а при селското - 7,0 ‰). През периода 1996-98 г. естественият прираст е вече -5,8 ‰ (при градското население показателят е -2,4 ‰, а при селското -12,2 ‰). Натрупаният възпроизводствен потенциал в града дава възможност положителният естествен прираст да се запази до 1994 г. В селата за всички години от периода смъртните случаи превишават ражданията (с изключение на с. Панагюрски колони). Реално отрицателният естествен прираст не е чак толкова неблагоприятен за с. Попинци и донякъде за с. Поибрене и с. Елшица.
            В следващия наблюдаван период 2000-2004 г. естественият прираст е също отрицателен, но с малко увеличение.
            Естественият прираст като резултат от двата фактора раждаемост и смъртност се поддава по-лесно на прогнозиране, за разлика от миграционните процеси.
 
 
            Полова структура
           
            При последното преброяване през 2001 г. от общо 29 818 души, мъжете са 14 672 или 49,21 %, а жените 15 146 или 50,79 %. Ако възрастовата структура се разгледа и по пол, например през 2004 г., трудоспособните жени (от 18 до 58 години) са 7 829 души, трудоспособните мъже (от 18 до 63 години) са 9 293 човека. В надтрудоспособна възраст жените са 4 359 души, а мъжете - 2 342, от където се вижда, че в различните възрастови групи съотношението между жените и мъжете е различно. Половата структура на населението на общината е в рамките на стандартното съотношение между мъжете и жените (49,6:50,4). То е почти същото като това за Пазарджишка област (49,3:50,7). Преди около 20 години тук съотношението е било 51:49 в полза на мъжете, дължащо се на привличането на много заселници и по-благоприятната възрастова структура, което води до превишаване на мъжете над жените. При градското население жените слабо превишават мъжете, а при отделните села двата пола са равностойно представени.
 
 
            Етническа структура
           
            Според официалното преброяване от 1992 г. общината има изключително българско население (97,3 %). Останалите етнически общности са много слабо представени - турци (0,2 %), роми (2,2 %) и други (0,3 %). В действителност реалната ситуация е по-различна, защото в никакъв случай делът на ромското население не е толкова нисък. По вероизповедание 99,5 % от населението е източноправославно.
            При следващото преброяване през 2001 г. от общо 29 818 души население се определят като:                  
 
·        Българи                           28 556 или 95,77 %
·        Турци                                      16 или 0,05 %
·        Роми                                  1 073 или 3,6 %
·        Други                                      66 или 0,22 %
·        Не се самоопределят             60 или 0,20 %
            Това са данни от преброителните карти и лицата сами определят към каква етническа група принадлежат, а могат и да не съобщят това на преброителя от съответния участък, затова има може би известна разлика с действителността. За сравнение с другите общини прилагаме таблица с данните от преброяването.
 
Население към 01.03.2001 г. по вероизповедание
                                                   

Общини
Общо
             Вероизповедание
Не се
самоопределя
Непоказано
християнско
мюсюлманско
друго
Област Пазарджик
310723
253729
46338
536
9514
606
в т.ч. по общини:
 
 
 
 
 
 
Батак
7189
4391
2769
5
6
18
Белово
11069
11023
10
1
19
16
Брацигово
11596
10577
864
7
124
24
Велинград
42722
21620
19357
116
1547
82
Лесичово
6633
6089
460
8
60
16
Пазарджик
127900
113860
9930
271
3571
268
Панагюрище
29818
29303
20
22
426
47
Пещера
22037
16048
5306
22
618
43
Ракитово
15868
8388
5881
23
1556
20
Септември
29872
26662
1703
58
1392
57
Стрелча
6019
5768
38
3
195
15

 
 
            Миграционни процеси
           
            Миграционният прираст се получава като алгебрична сума от заселените, изселените, имигрантите и емигрантите. По-малка част от прираста на вътрешната миграция (заселени-изселени) се дължи на постоянните причини за мигриране като “сключване на брак”, “учащи” “възрастни за гледане”. Тази миграция се възприема като неизбежна и може да се установи с ежегодните данни за общините.
            Много по-трудна за предвиждане е останалата част от миграцията, която пряко зависи от най-важните икономически и социални условия на живот като заетостта и доходите на населението. За евентуално прогнозиране на миграцията трябва да се има предвид цялостното развитие на нашия регион и страната. Друг проблем е липсата на информация за напускащите страната, тъй като продължават да се водят в нашата база данни “Население”. 
           
 
 
 
 
            Образователна структура
 
Общо образователната структура на населението на общината може да се определи само от попълнените анкети от последното преброяване на населението през 2001 г. по данни от самите хора. Тази информация е посочена в приложената таблица. За съжаление училищата и университетите не изпращат информация за завършилите при тях жители на общината, за актуализиране на базата данни, която се поддържа в общинска администрация.
 
 
Население на 7 и повече години по степен на образование към 01.03.2001 г.

 
Общо
Образование
 Негра-мотни
 Дете
Непо-казано
 
 висше
 Полу-
висше
 средно
 основно
 начално
 Незавър.
 начално
 Област Пазарджик
290 592
14 781
11243
99425
91 160
44 483
20 325
7 599
1 095
481
   Батак
6 769
201
183
2 366
2 494
911
396
183
21
14
   Белово
10 503
302
336
4 015
3 474
1 702
547
91
24
12
   Брацигово
10 949
343
393
3 486
4 025
1 582
762
290
47
21
   Велинград
39 473
1 958
1 599
12 586
13 638
5 463
2 821
1 160
182
66
   Лесичово
6 247
57
167
1 585
2 453
1 327
468
151
24
15
   Пазарджик
120 046
8 294
5 290
43 315
32 462
18 125
8 329
3 608
409
214
   Панагюрище
28 143
1 344
1 008
10 982
9 120
3 667
1 677
232
76
37
   Пещера
20 278
924
769
6 723
6 207
3 173
1 492
806
150
34
   Ракитово
14 624
365
336
3 770
5 948
2 546
1 242
351
56
10
   Септември
27 862
833
922
8 574
9 501
5 010
2 201
686
91
44
   Стрелча
5 698
160
240
2 023
1 838
977
390
41
15
14

 


Посетена: 3599
 
Събития
 
 
Най-четеното
Свободни работни места
Фирми
Стена на славата - бележити панагюрци
Баня
Търгове и конкурси
Профил на купувача
Местни данъци и такси
Медии
Полезна информация
Хотели
 
Последно обновяване 22.04.2019
© 2006 Община Панагюрище, Създадено от Balkansys